logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
1.
Kelâm ilminin gelişmesinde geçirdiği ikinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ehl‐i Sünnet olarak isimlendirilen kelâm okulunun oluştuğu dönem 
Soru Açıklaması
2.
I.          İslam’ın inanç esaslarını belirlemeyi amaç edinmesi

II.        Allah’ın Kelâm sıfatı ve bu sıfatın Kur’an’la olan bağlantısının sistemli bir şekilde tartışılması

III.       Allah’ın Kelâmı olan Kur’an’ı hareket noktası olarak kabul etmesi

IV.       Yöntem olarak nazar ve istidlali kullanması

Yukarıda Kelâm ilminin bu isimle anılmasının sebepleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" I‐IV
Soru Açıklaması
3.
•Daha çok Basra Mu’tezilesine mensup Kelâmcılar tarafından kullanılmıştır.

•Rü’yetullah meselesinde, Allah’ın görülmesinin imkânsız oluşunu ispatlamada başvurulan yöntemlerden biridir.

•Son dönem Mu’tezile kelâmcılarından Takiyyüddin Necrani tarafından isimlendirilmiştir.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delâle Nefyü’d‐Delâle
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem inanç grupları arasında yer alan Haricîlerin hilafet ile ilgili görüşlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Halife olarak seçilecek kişi hakkında kabile, soy, sosyal sınıf şartı aranır. 
Soru Açıklaması
5.
Şiâ’nın fırkalarından olan Bâtıniyye hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Bâtıniyye, İmamiyye olarak da adlandırılır. 
Soru Açıklaması
6.
Allah’a mahiyet isnat edilip edilemeyeceğine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Mütekaddimun kelâmcıları gibi Müslüman filozoflar da Allah’ın mahiyetinden bahsedilebileceğini kabul etmişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin görüşlerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "D" Ameller imandan bir cüzdür. 
Soru Açıklaması
8.
Cevher ve araz bağlamında İslam Kelâmı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Arazlar kendi başına boşlukta bir yer tutamayıp da varlıklarını başkasına bağlı olarak sürdüren niteliklerdir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda yer verilen Selef akidesinin dayandığı esaslara ilişkin tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sükût; müteşabihler ile kalben dahi ilgilenmemek, zihni bunlarla meşgul etmemek, onlar üzerinde düşünmemek ve iç dünyayı bu gibi fikirlere kapalı tutup onlardan korumaktır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “aklen onayladığımız, tecrübemize de konu ettiğimiz bir nesneyi içselleştirmemiz” şeklinde tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hakke’l‐Yakîn 
Soru Açıklaması
logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
11.
Kelâm’ın, içinde bulunulan koşullara ve ihtiyaçlara göre şekillenmiş olması, onun hangi niteliğini öne çıkarır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal bilim olduğunu 
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi diğer mezheplerin Ehl‐i Sünnet’e yönelik yaptığı adlandırmalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Selefiyye
Soru Açıklaması
13.
Allah’ın âlemle olan ilişkisini, yaratmasını ve yaratmanın devamlılığının sağlayan sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fiilî Sıfatlar 
Soru Açıklaması
14.
Duyu organları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kelâmcılar ve Sofistler duyu verileri konusunda aynı görüştedirler.
Soru Açıklaması
15.
Allah’ın zatından ayrı sıfatları bulunmaz.

Kur’an’ı Kerim ezelî yani kadîm değil, mahlûktur.

Allah, çirkin olanı yapmaz, sadece “salâh”ı yani iyi ve hayırlı olanı yaratır.

Yukarıda yer verilen görüşler hangi ekole aittir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile
Soru Açıklaması
16.
Kelâmullah konusundaki Kelâmı‐ı Lafzî ve Kelâm‐ı Nefsî ayrımını ilk kez dile getiren İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Küllab
Soru Açıklaması
17.
Kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimallerin tamamını ortadan kaldıramayan delil, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" İltizami Delil 
Soru Açıklaması
18.
Hem Mantık hem Fıkıh hem de Kelâm terimidir.

Bilinmeyen bir hükme varmak için mevcut naslara dayanır, bu nedenle aklî ve içtihadî bir süreçtir.

Kesinlik değil zan ifade ettiği iddia edilerek Zahirîler ve Şiâ tarafından reddedilmiştir.

Yukarıda bazı özelliklerine değinilen delillendirme yöntemi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıyas
Soru Açıklaması
19.
Akıl‐vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi Kur’an’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "E" Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer.
Soru Açıklaması
20.
Kur’an’da geçen “Göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, gökler de yer de bozulurdu” meâlindeki ayet, Kelâm’da Allah’ın varlığı için kullanılan hangi delile kaynaklık etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Temânû
Soru Açıklaması
logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
21.
Allah’ın, yaratılmış varlığın “fail”i olarak nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın İradesi
Soru Açıklaması
22.
İlhamın dinde herhangi bir konunun doğruluğuna delil olarak kullanılamayacağını ilk kez benimseyen kelâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmam Maturidî
Soru Açıklaması
23.
Her insanda doğuştan var olan ve insanın diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan akletme yeteneği, kelâmda aşağıdaki isimlerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Garîzi Akıl 
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki konulardan hangisinde Hariciler, Mu’tezile ve Şia aynı görüşe sahiptir?
Doğru Cevap: "A" İman ve eylem konusunda 
Soru Açıklaması
25.
"Evrendeki sistem ve düzen kendiliğinden olamaz. Dolayısıyla ona, varlığı ve hikmetiyle yön veren kudret sahibi mükemmel bir varlık olmalıdır, bu da Allah'tır" şeklindeki ifadelerle evrendeki nizamdan hareketle Allah'ın varlığına ulaşmanın delili, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teleolojik Delil 
Soru Açıklaması
26.
Aşağıda zorunlu bilgi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu bilgiye ulaşmak için istidlal yöntemine başvurmak gerekir.
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da akıl ile eş anlamlı olarak kullanılan kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Nur
Soru Açıklaması
28.
I) Allah’ın isimleri ve sıfatları arasındaki sistemli ayrım ilk kez İmam Maturidî tarafından yapılmıştır.

II) Allah’ın sıfatları, Kur’an’da geçen Allah’ın isimlerinin tasnif edilmiş halidir.

III) Kelâmcılar arasındaki Allah’ın sıfatları konusu Kur’an kaynaklı bir tartışmadır.

IV) Allah’ın zatını nitelendiren kavramlar kelâmcılar tarafından Allah’ın isim ve sıfatları olarak isimlendirilmektedir.

V) Kur’an’da Allah’ın hem isimlerinden hem de sıfatlarından bahsedilmektedir.

Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I‐II‐IV
Soru Açıklaması
29.
Varlığın yapısındaki varlıksal kurallar bütününü oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Takdir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR