logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
1.
Kelam’a karşı çıkanların ya taklide yönelmiş olduklarını veya ilim tahsil edenlerin yoluna girmeye cesaret edemediklerini, böylece bilmedikleri şeye düşmanlık ettiklerini; ya da bu kişilerin sinelerinde bozuk inanışları barındırdıklarını ifade eden alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Asakir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî tartışmalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Rü’yetullah 
Soru Açıklaması
3.
Kelamullah konusundaki Kelam‐ı Lafzî ve Kelam‐ı Nefsî ayrımını ilk ortaya atan kelamcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Küllab 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda “fiil‐fail” konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Kur’an’da fiil konusu ile ilgili ayetlerde sadece Allah fail olarak nitelendirilmektedir. 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini delillendirmek için kullanılan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Temanu' Delili 
Soru Açıklaması
6.
Hikmet kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hikmet, Kur’an gibi verili bir kaynaktır. 
Soru Açıklaması
7.
Kelamda delillendirmenin amacı ve önemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kelam, delillendirmesini sadece inananları dikkate alarak yapılandıran bir ilimdir. 
Soru Açıklaması
8.
Kur’an’ı oldukça uzak ihtimallerle yorumlayan, İslam’ı nefsin arındırılması olarak gören, dinin emirlerinin normal insanlar için olduğunu söyleyen Şiî fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batınîlik/İsmaililik 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda akıl‐vahiy ilişkisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insanın aklını kullanmasına gerek bırakmaz. 
Soru Açıklaması
10.
Kelamcılar duyularla elde edilen bilginin kesinliğini aşağıdaki gruplardan hangisine karşı savunmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" Sofistler
Soru Açıklaması
logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
11.
Halifenin Kureyşli, Hâşimî olmasını şart koşmayan; adil, âlim her müminin halife olabileceğini söyleyen ve halife seçiminde Müslümanların özgür iradesini esas alan İslami fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haricilik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kendi başına bulunabilen ve değişmeyen öz varlık anlamında hem kadîm hem de hâdis varlıklar  için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Cevher
Soru Açıklaması
13.
‐ Rü’yetullah meselesinde, Allah’ın görülmesinin imkânsız oluşunu ispatlamada kullanmışlardır.

‐  Son dönem Mu’tezile kelamcılarından Takiyyüddin Necrani tarafından isimlendirilip, kullanılmıştır.

‐  Daha çok Basra Mu’tezilesine mensup Kelamcılar tarafından kullanılmıştır.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Delâle Nefyü’d‐Delâle 
Soru Açıklaması
14.
Dinin pratik değil, teorik hükümlerini içeren, iman esaslarını konu edinirken hem akli hem de nakli yöntemi kullanan, inanç esaslarından tartışma yapmaksızın bahseden ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akaid İlmi 
Soru Açıklaması
15.
Taş, toprak, su tartılabilir.

Taş, toprak, su birer cisimdir.

O halde bütün cisimler tartılabilir.

Yukarıdaki akıl yürütme biçimi  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İstikra
Soru Açıklaması
16.
I.   İslam’ın inanç esaslarını belirlemeyi amaç edinmesi;

II.   Allah’ın Kelam sıfatı ve bu sıfatın Kur’an’la olan bağlantısının sistemli bir şekilde tartışılması;

III.  Allah’ın Kelamı olan Kur’an’ı hareket noktası olarak kabul etmesi;

IV.   Kelamcıların yöntem olarak nazar ve istidlali kullanması;

Yukarıda Kelam ilminin bu isimle anılmasının sebepleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" I‐IV 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezili âlimlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Abdulkâhir el‐Bağdadî
Soru Açıklaması
18.
Kalbi ve bedeni fiiller bağlamında düşünüldüğünde Kelamın en yakın durduğu ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıkıh
Soru Açıklaması
19.
Allah’ı sıfatlardan soyutlayan (ta’til) düşüncenin tam karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teşbih
Soru Açıklaması
20.
Delilin tanımını “Yeni bir bilgi meydana getiren yani sonuca ulaştıran iki öncülün birleştirilmesi” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gazali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR