logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
1.
Ölümle başlayıp İsrafil'in ikinci kez sur'a  üflemesiyle sona erecek olan süreç aşağıdaki  kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Berzah
Soru Açıklaması
2.
Kesin delillere, bilgiye dayalı iman  aşağıdakilerden hangisi ile ifade  edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tahkiki iman 
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur'an'da yer  almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Deccal
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi "Mümkünü'l‐Vücud"  un özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Varlığı kendinden mümkün olan varlıktır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da söz konusu  edilen mucizelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed'in Ay'ı yarması 
Soru Açıklaması
6.
"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında ve  gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl  sahipleri için deliller vardır." (Âl‐i İmran, 190)

Yukarıdaki ayetten "değişim ve dönüşüm"  delilini hangi kelamcı çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "D" Maturidî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda dua hakkında verilen bilgilerden  hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Dua, Allah ile insan arasındaki yatay yönlü  bir ilişkidir. 
Soru Açıklaması
8.
Dinin pratik değil, teorik hükümlerini içeren,  iman esaslarını konu edinirken hem akli hem  de nakli yöntemi kullanan, inanç esaslarından  tartışma yapmaksızın bahseden ilim  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akaid İlmi 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda ecel ve ömür hakkında verilen  bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Ehl‐i Sünnet kelâmcılarına göre maktul,  eceliyle ölmüştür. 
Soru Açıklaması
10.
Tasdiği, 'kesin ve yakîn tasdik', 'kesin taklidî  tasdik' ve 'eylemi gerektiren tasdik' olmak  üzere üç kısma ayıran âlim aşağıdakilerden  hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hamid el‐Gazzali 
Soru Açıklaması
logo
Sistematik Kelam / Vize Deneme Sınavı
TÜM İLİTAMLAR İÇİNDİR
11.
Kur'an'ı oldukça uzak ihtimallerle  yorumlayan, İslam'ı nefsin arındırılması  olarak gören, dinin emirlerinin normal  insanlar için olduğunu söyleyen Şiî fırka  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batınîlik/İsmaililik 
Soru Açıklaması
12.
Hidayeti, 'Allah'ın insanlara doğru yolu akıl,  peygamber ve kitap aracılığıyla göstermesi'  şeklinde tanımlayan kelam ekolü  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mu'tezile
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda biat ve itaat hakkında verilen  bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber sadece erkeklerden biat  almıştır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda kabir ve berzah hayatı ile ilgili olarak  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kabir ve berzah hayatı konusunda  hadislerde zikredilen olaylar hem akla  hem de tecrübeye uygundur. 
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A" Allah tarafından yasaklanmış olan şeyler  rızık değildir. 
Soru Açıklaması
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Mutezile'nin  'rızık' konusundaki yaklaşımını ortaya  koymaktadır?
16.
Aşağıda vahiy hakkında verilen bilgilerden  hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Vahiy, aklı aşan bir olgu değildir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi burhanî delille  ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Delilin iç tutarlılığı tecrübe edilmesine  bağlıdır.
Soru Açıklaması
18.
"İ'tikâdu'ş‐şey'i 'alâ mâ hüve bihî an darûratin  ev delilin"

Yukarıdaki tanımda yer alan altı çizili ifade  bilginin hangi özelliğine vurgu  yapmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bilginin bilene bağlılığına
Soru Açıklaması
19.
Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi  aktarma konusunda herhangi bir hataya  düşmemelerini ifade eden sıfat  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsmet
Soru Açıklaması
20.
Yöneticiyi belirleme görevinin herkesçe  yapılamayacağını, bu işin ancak belirli sayıda  uzman tarafından gerçekleştirilebileceğini  ileri süren seçkinci yaklaşım aşağıdaki  ekollerden hangisi tarafından savunulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sünnî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR