logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2015-2016
1.
“Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen bir varlık; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.”

Yukarıdaki tanımda dilin aşağıdaki özelliklerinden hangilerine işaret edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Tabiîlik, Canlılık ve İttifak.
Soru Açıklaması
2.
Kelebek‐Ufak‐Doğan kelimelerinin doğru yazılışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" كله بك – اوفاق – طوغان
Soru Açıklaması
3.
“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” mısraının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" حقيدر حقه طاپان ملتمك استقلال
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda Türkçe eklerin yazımı ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İsimlerin sonuna gelen çoğul ekleri, ismin kalın veya ince ünlüye sahip olmasına göre (‐lar veya –ler) şeklinde gelir ve لر) ) şeklinde yazılır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen sayı isimlerinin hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" سكيز
Soru Açıklaması
6.
Leyyin : لين tahûr : طھور atşân : عطشان sahîh : صحيح esmer : اسمر

Yukarıdaki kelimeler isim çeşitlerinin hangi örneklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Sıfat‐ı müşebbehe
Soru Açıklaması
7.
Arapçada isimler köklerine göre câmid ( الجامد ) ve müştak ( المشتق ) olarak ikiye ayrılır. Bir varlığa isim olarak verilen ve hiçbir kelimeden türememiş olan isimlere “câmid isim/asıl isim” denilir.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi câmid isim örneği değildir?
Doğru Cevap: "B" جسور – Cesur
Soru Açıklaması
8.
Arapçada müennes kelimeler şekilsel (müennes‐i lafzî) ve anlamsal (müennes‐i ma‘nevî) olmak üzere iki çeşittir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes‐i ma‘nevî” olarak nitelendirilen kelimelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Mu‘allime معلِّمه
Soru Açıklaması
9.
İzafet terkiblerinde (isim tamlaması) Türkçe tamlamaların aksine önce tamlanan sonra tamlayan gelmektedir. Ayrıca tamlayanın başına ال takısı getirilir. Tamlama yapılırken harf‐i ta‘rîfin başındaki “elif” okunmaz; “lâm”ın okunuşu ise bitiştiği kelimenin ilk harfinin cinsine göre (kamerî/şemsî) değişmektedir. Buna göre aşağıdaki isim tamlamalarından hangisinde günümüz alfabesine aktarılırken yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Seyyidü’l‐şühedâ: سيِّد الشھداء
Soru Açıklaması
10.
Arapçada, ayın bazı günlerini veya ayın içindeki belirli bir zaman aralığını ifade etmek için özel tabirler kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesi metinlerinde, özellikle tarih belirten ibarelerde bu tür ifadelerle karşılaşılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ibare örneği değildir?
Doğru Cevap: "D" Nısf
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2015-2016
11.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde tarih ibareleri içerisinde karşılaşabildiğimiz

"آواسط شھر صفر“ ” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Safer ayının ortaları
Soru Açıklaması
12.
Günümüz Türk toplulukları tarafından hâlen kullanılmaya devam eden alfabeler hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Arap alfabesi ‐ Latin alfabesi‐ Kiril alfabesi.
Soru Açıklaması
13.
Arapça’dan geçen bazı kelimelerde, Osmanlı Türkçesindeki kullanımları itibarıyla kelimelerin anlamlarında bir genişleme, daralma veya bir kayma/değişim söz konusu olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde böyle bir anlam daralması durumu söz konusudur?
Doğru Cevap: "C" Ceza
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki eser, yazar ve şive eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Edib Ahmed Yüknekî, Atabetü’l‐Hakayık, Çağatay şivesi
Soru Açıklaması
15.
Türk yazı diline ait örnekleri içeren Yenisey ve Orhun yazıtları ile Uygur metinleri hangi döneme ait ürünlerdir?
Doğru Cevap: "A" Eski Türkçe Çağı
Soru Açıklaması
16.
Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Batı Türkçesinin XVI.‐XVIII. asırlar arasındaki dönemini kapsar.
Soru Açıklaması
17.
Türkçe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türk diliyle ilgili elimizdeki en eski yazılı belgeler Yenisey ve Orhun Kitabeleridir.
Soru Açıklaması
18.
Türkçeye geçmiş Arapça kelimelerin sonundaki müenneslik/dişillik ifade eden “( ة ) “te”ler, belli bir kurala tâbi olmadan ve kulaktan duyularak yerleşmiş olduğundan bazen telaffuz edilir, bazen da telaffuz edilmez. Telaffuz edilen “te”ler, yazıda normal “te: ت”, telaffuz edilmeyenler ise “he: ه” olarak yazılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Doğru Cevap: "C" سنيت
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" ششه
Soru Açıklaması
20.
Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş olan bazı kelimeler, bizim dilimizde asıllarından farklı olarak telaffuz edilebilmektedir. Bu dillerden geçen kelimeler Türkçede nasıl telaffuz edilirse edilsin, Arapça ve Farsçadaki asıllarına uygun olarak yazılır. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bu kelimelere örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" صراف
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR