logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2013-2014
1.
“Dil tabiî bir iletişim aracıdır. Yani doğuştan elde edilen, insanın kendi emeği olmadan hazır bulduğu bir ortam ve insan olmanın tabiî bir özelliğidir.”

Yukarıdaki paragrafta dilin daha çok hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Tabiilik
Soru Açıklaması
2.
“Bir dilin, tarihî seyri içinde çok eski zamanlarda ayrılan kollarına denir. Bu ayrılma neticesinde oluşan yeni dillerde farklılıklar, ses, şekil ve kelimelerin değişmesi şeklinde ortaya çıkar.

Meselâ: ……………. ve ………………. Türkçenin lehçeleridir.”

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki ikiliden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Çuvaşca-Yakutça
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki dillerden hangisi farklı bir dil ailesine aittir?
Doğru Cevap: "E" Arapça
Soru Açıklaması
4.
“Türk dili ile ilgili yazılı belge olmamakla birlikte, Türk oldukları kesin olarak bilinen bazı Türk boyları ile Türk oldukları hususunda ittifak edilen bazı kavimlerin dilleri bu devreye dâhil edilmektedir. Yabancı kaynaklarda hükümdar isimleri ve yer adları nakledilen Hun, Bulgar, Avar, Hazar vb. Türk kavimlerinin konuştukları diller ve lehçeler, bu döneme örnek teşkil etmektedir. Dil sahasında çalışma yapan uzmanlar, bu dönem Türkçesini, bazı ses değişimine göre Doğu ve Batı olarak iki bölgeye ayırmışlardır.”

Yukarıda Türkçenin hangi devresinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İlk Türkçe Çağı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Çağatay şivesiyle yazılmış eserlere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mecâlisü’n-Nefâis
Soru Açıklaması
6.
Kelime anlamı asma, asılma gibi anlamlara gelir, bu isim yazı karakterine uygun olarak verilmiştir. Harflerinin tamamı yuvarlak olduğu için, harflerinin tamamı düz olan Ma’kilî yazısının tersi bir yazıdır. İran’da XII. Yüzyılda Pehlevî ve Kûfî yazılarının bir karışımı olarak ortaya çıktığından Acem hattı adıyla da anılır. Sülüs'le aynı kalınlıktaki kamış kalemle yazılan bu yazının kalemine Meşk kalemi de denir.”

Hakkında bilgi verilen yazı türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ta’lik
Soru Açıklaması
7.
“Durum” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" طوروم
Soru Açıklaması
8.
İstiklal Marşı’mızdaki “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl” mısraının doğru yazılmış şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" سكا اولمازدوكولن قانلريمز صكره حلال
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe değildir?
Doğru Cevap: "A" چهره
Soru Açıklaması
10.
“Fiil kökü ile ek arasında, kaynaştırma için gelen -e ve -a, ( ه); ye ve ya, ( يه ) şeklinde yazılır.”

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Doğru Cevap: "D" اينجه له سڭ
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2013-2014
11.
Sıfat yapmak için isimlerin sonuna getirilen (- lı, -li, -lu ve -lü) ekinin Osmanlı Türkçesi metinlerindeki yazımıyla ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" korku-lu: قورقو
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" يتميش
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kalın ünlü sahibi isimlerin sonuna gelip fiil yapan (-la) eki ile, ince ünlü sahibi isimlerin sonuna gelip fiil yapan (- le) eki, her iki durumda da ( له ) şeklinde yazılır
Soru Açıklaması
14.
Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçen unsurlar genel anlamda kelimeler/tamlamalar şeklinde olmakla birlikte bazı kalıp ifadelerin ve cümlelerin de - Arapça şekil ve kurallar çerçevesinde- Osmanlı Türkçesinde kullanıldığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi edat ve zarflarla kurulmuş ibarelerdendir?
Doğru Cevap: "C" آمناّ و صدقّنا
Soru Açıklaması
15.
Arapçada ayın belirleyici/ayırıcı bazı günlerine özel adlar verilmiştir.

Osmanlı Türkçesi metinlerinde, tarih belirtilen kısımlarda bu tür ibarelere çok rastlanır.

Buna göre ayın son günü için hangi tabir kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" سلخ
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda rakam ve yazıyla ifade edilişleri verilmiş olan sayılardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" عشرون : ٦
Soru Açıklaması
17.
Arapça ay adları, arşiv belgeleri başta olmak üzere, el yazması eserlerin tarih ibarelerinde kısaltmalar halinde gösterilir.

Bu kısaltmalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" رجب → ر
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde “ سلطان مصطفى خان رابع ” şeklinde yazılan ibarenin günümüz alfabesi ile doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sultân Mustafâ Hân-ı Râbi‘
Soru Açıklaması
19.
Çoğul şekli “ علائمِ ,جوانبِ ,كواكبِ ” olan kelimelerin tekil anlamları aşağıdakilerinden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yıldız, taraf, belirti
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin çoğulu yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" كتابيون : كتاب
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR