logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2012-2013
1.
Arapça bazı kalıp ifadelerin Osmanlı Türkçesinde de -aynı şekil ve kurallar çerçevesinde- kullanıldığı görülür. Bu tür ifadelerden biri olan “ânifü’l-beyân: آنفِ البيان ” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Az önce açıklanan, bildirilen
Soru Açıklaması
2.
Yükleme eki (ismin -i hâli) ile ilgili olarak aşağıda verilen şıklardan hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" اوقولو
Soru Açıklaması
3.
“Bahâr-hafîf-hâmûş” kelimelerinin doğru yazılışları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" خاموش - خفيف - بهار
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde bazı cümlelerin “fa‘lele: فعللة ” vezninde kısaltılmış şekilleri bulunmaktadır. “Heylele” bunlardan birisidir. Bu ibare ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Lâ-ilâhe illa’llâh
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen sayı isimlerinden hangisinin yazımı UyanlıştırU?
Doğru Cevap: "C" بير
Soru Açıklaması
6.
“Batı Türkçesinin XIII-XV. asırlar arasındaki ilk kuruluş dönemine denir. Dönem olarak “Orta Türkçe Çağı” içinde yer alır. Hâlen eski Türkçenin şekil ve ses hususiyetleri devam ederken; kelime kök ve eklerindeki bazı ses ve şekil değişiklikleriyle kendisinden sonraki yazı dili olan Osmanlıcadan ayrılır.”

Özellikleri anlatılan bu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eski Anadolu Türkçesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi şekilsel özelliklerine bakılarak dişil kabul edilen isimlerden (müennes-i lafzî) değildir?
Doğru Cevap: "B" زينب
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Türkçesinde bazı Türkçe kelimelerin iki şekilde de yazıldıkları görülür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" ايلك / الك (ilk)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Harezm şivesinde yazılan eserlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Rabguzî, Kısasü’l-Enbiyâ
Soru Açıklaması
10.
“Fazîlet-irfân-medh” kelimelerinin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" مدح- عرفان-فضيلت
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2012-2013
11.
İstiklâl Marşı’nın “O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak.” mısraının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" او، بنم ملتمڭ ييلديزيدر پارلايه جق
Soru Açıklaması
12.
“XII-XIII. asırdan sonra, Türk dili, Kuzeydoğu ve Batı Türkçesi olarak farklı lehçelerin ve yazı dillerinin ortaya çıktığı bölgelere ayrılmıştır. Kuzey-doğu Türkçesi XV. asırdan itibaren, Kuzey ve Doğu olarak ikiye ayrılmış; Kuzey Türkçesi, ………., Doğu Türkçesi ise ………. olarak isimlendirilmiştir.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kıpçakça-Çağatayca
Soru Açıklaması
13.
“Bir dilin dil olarak ortaya çıkmasındaki en önemli husus, kelimelerin anlamları üzerinde meydana gelen anlaşmadır. Dilimizde kullandığımız kelimeler, bu dili konuşan bizler tarafından aynı şekilde anlaşıldığı için dil ortaya çıkmaktadır.”

Yukarıdaki paragraf “dil”in hangi yönüne işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "D" İttikak
Soru Açıklaması
14.
İsimlerin sonuna gelen çoğul ekleri, günümüz alfabesinde ismin kalın veya ince ünlüye sahip olmasına göre (-lar veya -ler) şeklinde gelir. Bu ekin Osmanlı Türkçesi metinlerindeki yazımıyla ilgili olarak aşağıda verilen şıklardan hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" كتابلار
Soru Açıklaması
15.
Türkçe eklerin yazılışlarıyla ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Eklerdeki bütün D ve T’ler “dal - ”ت ile yazılır.
Soru Açıklaması
16.
“Akıl ve rûhun kamaşma noktası” ibaresinin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" عقل و روحڭ قاماشمه نقطه سى
Soru Açıklaması
17.
“Mahfaza: محفظَه , ma‘reke: ,معرَكه maşrıka: مشرِقه ” kelimeleri aşağıdaki Arapça isim çeşitlerinden hangisinin örneklerindendir?
Doğru Cevap: "C" İsm-i Mekân
Soru Açıklaması
18.
“Mısbâh: مصِباح , mikyâs: مقِياس , mi‘yâr: معِيار ” kelimeleri aşağıdaki Arapça isim çeşitlerinden hangisinin örneklerindendir?
Doğru Cevap: "E" İsm-i Âlet
Soru Açıklaması
19.
Tarihî Türk lehçelerinden Çağatayca’nın devamı olan ve günümüz Türk lehçeleri içerisinde, Türkiye Türkçesinden sonra en önemlisi olarak kabul edilen lehçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özbek Türkçesi
Soru Açıklaması
20.
“Ural-Altay dilleri ailesi, Ural ve Altay olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. Ural kolu; ………. ve ………. olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.”

Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Fin-Ugur ve Samoyed
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2012-2013
21.
Türkçeye geçmiş Arapça kelimelerin sonundaki müenneslik/dişillik ifade eden “( ة ) “te”ler, belli bir kurala tâbi olmadan ve kulaktan duyularak yerleşmiş olduğundan bazen telaffuz edilir, bazen da telaffuz edilmez. Telaffuz edilen “te”ler, yazıda normal “te: ت ”, telaffuz edilmeyenler ise “he: ”ه olarak yazılır. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Doğru Cevap: "C" جبهت
Soru Açıklaması
22.
Arapça ay adları, arşiv belgeleri başta olmak üzere el yazması eserlerin tarih ibarelerinde kısaltılarak da gösterilir. Buna göre aşağıda verilen kısaltmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Receb: ر → رجب
Soru Açıklaması
23.
“Sülüs hattının yazıldığı kalemin üçte bir kalınlığında bir kalemle yazılır ve en işlek yazı çeşitlerinden birisidir. Bu yazının mucidi İbn Mukle’dir. Özellikle Kur’ân-ı Kerim ve kitapların istinsahında yaygın olarak kulanılmıştır.”

Özellikleri anlatılan bu yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nesih
Soru Açıklaması
24.
“Türkiye Türkçesinde Karadeniz, Ege, Erzurum, Konya, İstanbul vb. .......... bulunmaktadır?”

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Ağızlar
Soru Açıklaması
25.
Batı Türkçesi’nin 1908’deki II. Meşrutiyetle başlayıp hâlen devam eden devresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Türkçesi
Soru Açıklaması
26.
Bildirme eklerinden en çok kullanılanı üçüncü tekil şahıs ekidir. Günümüzde,- dır, -dir, -dur, -dür, -tır, -tir, -tur ve -tür şeklinde sekiz ayrı şekilde yazılan bu ekin Osmanlı Türkçesi metinlerindeki yazımıyla ilgili olarak aşağıda verilen şıklardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" ردر -defterdir
Soru Açıklaması
27.
“Doğan” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" طوغان
Soru Açıklaması
28.
Dille ilgili kavramlardan olan ve harflerin ses özelliklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fonetik
Soru Açıklaması
29.
“Kudemâ: قدماء , erâzil: أراذلِ , dühûr: "دهور kuralsız çoğulların anlamları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Eskiler, reziller, zamanlar
Soru Açıklaması
30.
Kamerî ve şemsî harfler dikkate alındığında aşağıdaki tamlamalardan hangisinin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bâbü’l-selâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR