logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2011-2012
1.
“Dil, seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.”

Yukarıdaki tanımda dilin hangi yönleri üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Seslilik-İttifak
Soru Açıklaması
2.
“Çuvaşça ve Yakutça” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türkçenin lehçeleridir.
Soru Açıklaması
3.
Akadca, İbranice ve Arapça aşağıdaki hangi dil ailesine dâhildir?
Doğru Cevap: "C" Hâmî-Sâmî Dilleri Ailesi
Soru Açıklaması
4.
“Türk dilinin yazılı belgelere dayandığı ve Türk adıyla ortaya çıktığı en önemli devresidir. Türk yazı diline ait örnekleri içeren Yenisey ve Orhun yazıtları ile Uygur metinleri bu döneme ait belgelerdir.”

Türk dilinin tarihî gelişimi çerçevesinde ifade edilen bu çağ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eski Türkçe Çağı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Kaşgar şivesinde yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Ali Şir Nevâî’nin Muhâkemetü’lLugateyn’i
Soru Açıklaması
6.
Fuzûlî, Nesimî, Kadı Burhaneddîn gibi şairlerin eserleri aşağıdakilerden hangisinin en önemli ürünlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Azerbaycan Türkçesi
Soru Açıklaması
7.
Tarihî Türk lehçelerinden Çağatayca’nın devamı olan çağdaş bir Türk lehçesidir. Edebî bakımdan çok iyi işlenmiştir ve yaklaşık 25 milyon insan tarafından konuşulur. Çağatay Türkçesinin büyük edibi Ali Şîr Nevâî’nin izinden gidilerek geliştirilen bu Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özbek Türkçesi
Soru Açıklaması
8.
Yenisey ve Orhun kitabeleri Türklerin kullandığı aşağıdaki alfabelerden hangisi ile yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Göktürk Alfabesi
Soru Açıklaması
9.
“İslâmiyet’in doğup yayılmaya başladığı dönemde kullanılan ve harflerinin tamamı düz, köşeli, hendesî ve donuk olan Arap yazısıdır. Bu yazı hem İslâm öncesi, hem de İslâm sonrası dönemde âbide hattı olarak kullanılmıştır.”

Özellikleri anlatılan bu hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ma’kilî
Soru Açıklaması
10.
Süratli ve çabuk yazılma özelliği sebebiyle günlük yazışmalarda en çok tercih edilen bir yazı çeşididir. Osmanlı’da XVIII. yüzyılın son zamanlarında kullanılmaya başlayan bu yazı zamanla Dîvânî yazının yerini almıştır. Okullarda hüsn-i hat derslerinde herkese öğretilen ve son devirlerde basılan kitaplarda da görülen bu hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rik’a
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2011-2012
11.
Osmanlı Türkçesinde, Arapça ve Farsçadaki telaffuz ve yazılışlarından farklı telaffuz edilen ve yazılan kelimeler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
Doğru Cevap: "D" ديوار
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Türkçesinde, kelimenin son harfi ile, o kelimenin sonuna gelen ekin ilk harfi aynı olduğu zaman, Arapça kelimelerde olduğu gibi harf tek olarak yazılıp üzerine şedde konulmaz. Aynı harf iki kere yazılır.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Doğru Cevap: "B" sus-sa: صوسه
Soru Açıklaması
13.
İşaret zamirleri ve bunlara gelen eklerle ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Bu-n-u - بونو
Soru Açıklaması
14.
Sıfat yapmak için isimlerin sonuna getirilen (-lı, -li, -lu ve -lü) ekinin Osmanlı Türkçesi metinlerindeki yazımıyla ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" toz-lu: طوزلو
Soru Açıklaması
15.
Mehmet Âkif Ersoy’a ait

“Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun”

mısranın doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" جهانڭ يوردى هپ چيگننسه، چيگننمز سنڭ يوردڭ
Soru Açıklaması
16.
“Kıyâmet-bülbül-ufuk” kelimelerinin doğru yazılışları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" افق - بلبل – قيامت
Soru Açıklaması
17.
"عقل و روحڭ قاماشمه نقطهسى“ ibâresinin günümüz alfabesi ile doğru aktarımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Akıl ve rûhun kamaşma noktası
Soru Açıklaması
18.
”حی و لايموت اولانله اولومسزلگه ارمك“ ibâresinin günümüz alfabesi ile doğru aktarımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hay ve Lâyemût olanla ölümsüzlüğe ermek
Soru Açıklaması
19.
“Nasıl-niçin-ne zaman” soru sıfatlarının Osmanlı dönemi alfabesi ile yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" نه زمان - نيچون – ناصل
Soru Açıklaması
20.
Dil bildiren ve Türkçede çeşitli anlamlarda kelimeler türetmek için kullanılan (-ca, -ce, -ça ve -çe) eklerinin Osmanlı Türkçesi metinlerindeki yazımıyla ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fransız-ca: فرانسيزجه
Soru Açıklaması
logo
OSMANLI TÜRKÇESİ 2011-2012
21.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde bazı cümlelerin “fa‘lele: فعللة ” vezninde kısaltılmış şekilleri bulunmaktadır. Arap dilinde bu olguya “Naht” adı verilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesine geçen bu tür kısaltmalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Cerbeze: جربزه
Soru Açıklaması
22.
Arapçada, eylemin gerçekleştiği yeri bildiren isimlere “ism-i mekân” adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür isimlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" müsbet: مثبَت
Soru Açıklaması
23.
İsm-i mensûblar; bir yere, aileye, mesleğe, dine yahut herhangi bir şeye mensûb/ait olmayı ifade eden kelimelerdir. “ طبيعت ” kelimesinin ism-i mensûbu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru şekliyle verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" طبيعي
Soru Açıklaması
24.
Müennes kelimeler “müennes-i lafzî” ve “müennes-i ma‘nevî” olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi müennes-i ma‘nevî” olarak nitelendirilen kelimelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" mu‘allime - معلمِّه
Soru Açıklaması
25.
Arapçada ayın belirleyici/ayırıcı bazı günlerine özel adlar verilmiştir. Osmanlı Türkçesi metinlerinde, tarih belirtilen kısımlarda bu tür ibarelere çok rastlanır. Buna göre “selh-i Zi’l-ka‘de: ”سلخ ذي القعده tabiri ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Zi’l-ka‘de ayının son günü
Soru Açıklaması
26.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde “ سلطان مصطفى خان رابع ” şeklinde yazılan ibarenin günümüz alfabesi ile doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sultân Mustafâ Hân-ı Râbi‘
Soru Açıklaması
27.
Arapça bazı kalıp ifadelerin Osmanlı Türkçesinde de -aynı şekil ve kurallar çerçevesinde- kullanıldığı görülür. Bu tür ifadelerden biri olan “ânifü’l-beyân: آنفِ البيان ” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Az önce açıklanan, bildirilen
Soru Açıklaması
28.
Arapça bazı kalıp ifadelerin Osmanlı Türkçesinde de -aynı şekil ve kurallar çerçevesinde- kullanıldığı görülür. Bu tür ifadelerden biri olan “ihda’l-ciheteyn: إحدى الجهتيْن ” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" İki cihetten biri
Soru Açıklaması
29.
“Ahlâ: أحلى , enfes: أنفس , esah: أصحّ ”kelimeleri aşağıdaki Arapça isim çeşitlerinden hangisinin örneklerindendir?
Doğru Cevap: "D" İsm-i Tafdîl
Soru Açıklaması
30.
Arapçada cem‘ (çoğul) oldukları ve bu anlamlarıyla kullanıldıkları hâlde, Osmanlı Türkçesinde müfred (tekil) olarak kabul edilen ve öyle kullanılan kelimeler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür kelimelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" mertebe: مرتبه
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR