logo
MANTIK 2016-2017
1.
Hangi terim doğrudan mantık ilkesini ifade etmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Nedensellik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki mantıkla ilgili tanımlarından hangisi/hangileri doğrudur?

I‐Mantık, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine aracı olan bilimdir.

II‐Mantık, zihin işlemlerinde zihni hataya düşmekten koruyan kural ve ilkelerin bilimidir.

III‐Mantık, doğru düşünmenin yöntemi veya doğru düşünmenin kurallarını konu edinen bilimdir.

IV‐ Mantık, çıkarımların geçerlilik ile tutarsızlığını belirleyen kuralları konu edinen bilimdir.
Doğru Cevap: "E" I‐II‐III‐IV 
Soru Açıklaması
3.
Hangi mantık tanımı Aristocu mantık anlayışını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Mantık doğru düşünme sanatı; bilimlere bir giriş; bilimin aleti ve metodudur.
Soru Açıklaması
4.
Her akıl yürütme bir düşünmedir, ancak her düşünme bir akıl yürütme değildir. Mantık biliminde akıl yürütmeden daha çok dedüksiyon anlaşılır; dedüksiyondan da dedüksiyonun en mükemmel şekli olan kıyas anlaşılır. Kıyasta da geçerli çıkarımların biçimleri ve bu biçimleri mümkün kılan kurallar araştırılır.

Bu bilgide daha çok mantığın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mantık formel (biçimsel) bir bilimdir. 
Soru Açıklaması
5.
Aristoteles’in sistemleştirdiği klasik mantığa, bütünüyle formel/biçimsel olmadığı, içerikle bağlantısını tamamen koparmadığı şeklinde bir eleştiri yöneltilmektedir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi böyle bir eleştirinin sebebi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Düşüncenin ve varlığın kanunlarını aynı kabul etmesi
Soru Açıklaması
6.
Zihin işlerken üç aşamalı bir yol kateder, gerçeğinden hareket ederek süreci doğru gösteren sıralama hangisidir, gösteriniz?
Doğru Cevap: "B" Kavram‐önerme‐akılyürütme 
Soru Açıklaması
7.
Mantığı felsefenin, ilmin başlangıcı olarak görüp İslam düşüncesinin vazgeçilmez bir düsturu olarak yerleştiren, İslam’da mantık karşıtı tavırlara karşı mantığı savunan, mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz diyen İslam filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gazzali
Soru Açıklaması
8.
Bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır, ifadesi hangi mantık ilkesini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Üçüncü halin imkansızlığı 
Soru Açıklaması
9.
Yer Gezegeninin atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar.

Merih’te atmosfer vardır.

O halde Merih’te de canlılar yaşar, çıkarımı hangi akıl yürütmenin örneğidir?
Doğru Cevap: "E" Analoji
Soru Açıklaması
10.
Mantık ilkeleri, olgusal dünyaya ilişkin hiçbir şey söylemezler. Onlar, doğruluğu apaçık önermelerdir. Ne var ki, bu önermelerin içi boştur. Sadece bu dünyayı betimlememizde bize yardım eden kuralları oluştururlar. Yoksa betimlememizin içeriğine bir katkıları yoktur. Olsa olsa betimlemelerimizin biçimini belirlerler.

Yukarıdaki görüşe göre mantık ilkeleri hakkında hangisini söylemek yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" A posteriori (tecrübe sonrası) 
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2016-2017
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantık ilkelerinden özdeşlik ilkesini göstermez?
Doğru Cevap: "E" Bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır.
Soru Açıklaması
12.
I‐ Bir şey ne ise odur.

II‐Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de başka bir şey olamaz.

III‐Bir şey ya kendisidir ya da (kendisi olmayan) başka bir şeydir.

IV‐ Her doğru önermenin doğruluğunun bir sebebi vardır.

Yukarıda örnekler sırasıyla hangi mantık ilkelerine aittir?
Doğru Cevap: "D" Özdeşlik‐Çelişmezlik‐ Üçüncü Halin İmkansızlığı -Yeter sebep ilkesi
Soru Açıklaması
13.
Mantık ilkelerinin sonradan kazanılmış, elde edilmiş olduğunu değil de a priori, değişmez, zorunlu ve tümel olduklarını kabul eden görüş hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
14.
Klasik mantıkçılara göre yeter sebep ilkesinin doğru ifadesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A nerede görünürse görünsün, B de düşüncede ona ilave edilir.
Soru Açıklaması
15.
I‐ Henüz bilinmeyen gerçeklerin zihinde belirmesini sağlar.

II‐ Bizim bilgi alanımızı genişletir.

III‐ Kesin olarak doğru olduğunu bilmediğimiz hükümleri ispata yarar.

IV‐ Bir önermenin doğruluğunu başka bir önermenin doğruluğuna bağlayarak önermeler arası ilişkiler kurar.

Yukarıdaki ifadeler neyin görevlerini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Akıl yürütme
Soru Açıklaması
16.
Karşı‐olum ilişkisinden karşıtlık, altıklık, çelişiklik ilişkisini sırasıyla veren önerme çiftleri hangisidir?

I‐Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlü değildir. Bütün İnsanlar ölümlüdür ‐Hiçbir insan ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür‐ Bazı insanlar ölümlüdür.

II‐ Bütün İnsanlar ölümlüdür ‐Hiçbir insan ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür‐ Bazı insanlar ölümlüdür. Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlü değildir.

III‐ Bütün İnsanlar ölümlüdür‐Hiçbir insan ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlüdür.

IV‐Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlüdür. Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür ‐Hiçbir insan ölümlü değildir.

V‐Bütün insanlar ölümlüdür‐Bazı insanlar ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür‐ Bazı insanlar ölümlüdür. Bütün İnsanlar ölümlüdür ‐Hiçbir insan ölümlü değildir.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki önerme çiftlerinin ifade ettiği karşı olum (tekabül) ilişkilerini doğru bir şekilde sıralayan şık hangisidir?

I‐Bütün İnsanlar Günahkardır.‐Hiçbir İnsan Günahkar Değildir.

II‐ Bütün İnsanlar Günahkardır.‐Bazı insanlar Günahkar değildir.

III‐ Bütün İnsanlar Günahkardır.‐Bazı İnsanlar Günahkardır.
Doğru Cevap: "E" Karşıt‐Çelişik‐Altık 
Soru Açıklaması
18.
Döndürme, bir önermeden yeni bir önerme çıkarmaktır. Döndürme yaparken bir önermenin anlamını, olumluluk ve olumsuzluğunu, doğruluk değerini değiştirmeksizin konusunu yüklem, yüklemini konu yapmaya düz döndürme denir;

Düz döndürmeyi doğru ifade eden önerme çifti hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bütün bitkiler su isteyendir .‐Bazı su isteyenler bitkidir.
Soru Açıklaması
19.
Hakkında hüküm vermek istediğimiz grubun bir kısmını inceleyip onlarda tespit ettiğimiz durumu gurubun tamamı için geçerli sayan akıl yürütme biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eksik Tümevarım 
Soru Açıklaması
20.
Deney ve tecrübeye dayanan doğa bilimlerinde daha çok geçerli olan akıl yürütme çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tümevarım
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2016-2017
21.
Elma, muz ve çilek tatlıdır.

Elma, muz ve çilek meyvedir.

Öyleyse tüm meyveler tatlıdır, çıkarımı ne tür bir  çıkarımdır?
Doğru Cevap: "A" Tümevarım
Soru Açıklaması
22.
Portakal meyvedir ve C vitamini içerir.

Elma da meyvedir.

O halde elma da C vitamini içerir.

Yukarıdaki akıl yürütmelerin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Analoji
Soru Açıklaması
23.
Öncüllerle sonuç ilişkisi bakımından kıyas, aşağıdakilerden hangi akıl yürütmeyi gösterir?

I‐ Öncüllerle sonuç arasında zorunlu bir bağın bulunmadığı mümkün sonuç veren akı lyürütme

II‐ Öncüllerin dışardan bir takviye ile birlikte sonucu gerektirdiği akıl yürütme.

III‐ Öncülleri ters döndürme ile sonucu gerektirecek hale getirilen akıl yürütme.

IV‐ Öncülleri düz döndürme ile sonucu gerektirecek hale getirilen akıl yürütme.

V‐ Öncüllerin başka bir bilgiye ihtiyaç olmaksızın sonucu zorunlu kıldığı akıl yürütme.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
24.
Bir cisim olan toprak tartılabilendir.

Bir cisim olan su da tartılabilendir.

O halde bütün cisimler tartılabilendir.

Yukarıdaki akılyürütme ne tür bir akılyürütmedir?
Doğru Cevap: "C" Tümevarım
Soru Açıklaması
25.
"..............düşünme ise akıl yürütmenin akıl ilkeleri  denen ilkelere uygun olması ile mümkün  olmaktadır." cümlesini en uygun şekilde  tamamlayan terim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tutarlı
Soru Açıklaması
26.
İslam Mantıkçısı Farabi’ye göre mantığın en önemli bölümü “Burhan”dır. Burhan kitabı Organon’un hangi kitabının tercümesidir?
Doğru Cevap: "B" İkinci Analitikler 
Soru Açıklaması
27.
Mantık ilkelerinin kaynağı konusundaki tartışmaları doğu şekilde tasnif eden sınıflandırma hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rasyonalist, ampirist, psikolojist sosyolojist 
Soru Açıklaması
28.
Döndürme, bir önermeden yeni bir önerme çıkarmaktır. Döndürme yaparken bir önermenin anlamını ve doğruluk değerini değiştirmeksizin konusunu yüklem, yüklemini konu yapmaya düz döndürme denir.

Bu kurala göre Bütün peygamberler erkektir, önermesinin düz döndürmesi hangi önermedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı erkekler peygamberdir. 
Soru Açıklaması
29.
Bir akıl yürütmenin sağlamlığı hem şekline hem de içeriğine bağlıdır. Akıl yürütmenin içerik yönünden sağlamlığı her şeyden önce ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Öncüllerin doğru olmasıdır. 
Soru Açıklaması
30.
İki durumu karşılaştırıp onlardaki ortak yanı görerek bu ortaklık sebebiyle birinden diğerinin sonuç olarak çıkarılmasıyla gerçekleşen akıl yürütme hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temsil (Analoji) 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR