logo
MANTIK 2015-2016
1.
“Bazı kitaplar Kur’andır.” önermesinin çelişiğinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Her kitap Kur’andır. 
Soru Açıklaması
2.
Mantık ilkelerinin sonradan kazanılmış, elde edilmiş olduğunu hangi felsefi akım kabul etmez?
Doğru Cevap: "C" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
3.
Hangi mantık ilkesi reddedildiğinde çok değerli mantık anlayışlarına kapı açılır?
Doğru Cevap: "A" Üçüncü şıkkın imkansızlığı 
Soru Açıklaması
4.
Aristocu klasik mantık anlayışını en iyi ifade eden görüş hangisidir?

I‐ Mantık bilimlere bir giriş, bütün bilimlerin yöntemidir.

II‐Mantık bir doğa bilimidir.

III‐Mantık, düşünüşün ideal kanunlarının bilimidir; ideal bir varlık bilimidir.

IV‐ Mantık var olanın genel niteliklerinin bilimidir, bir başka ifadeyle varlık bilimidir.

V‐Mantık normatif bir bilimdir.
Doğru Cevap: "E" I
Soru Açıklaması
5.
İ ki durumu karşılaştırıp onlardaki ortak yanı görerek bu ortaklık sebebiyle birinden diğerinin sonuç olarak çıkarılmasıyla gerçekleşen akıl yürütme hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temsil (Analoji) 
Soru Açıklaması
6.
“Döndürme, bir önermeden yeni bir önerme çıkarmaktır. Döndürme yaparken bir önermenin anlamını ve doğruluk değerini değiştirmeksizin konusunu yüklem, yüklemini konu yapmaya düz döndürme denir.”

Bu kurala göre “Hiçbir bitki insan değildir.”, önermesinin düz döndürmesi hangi önermedir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir insan bitki değildir. 
Soru Açıklaması
7.
“Bazı dilenciler zengindir.” önermesinin düz döndürmesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hiçbir zengin dilenci değildir. 
Soru Açıklaması
8.
“Hem nicelik hem nitelik bakımından birbirinden farklı olan önermelere çelişik önermeler denir.”

Bu kurala göre, “Bütün insanlar ölümlüdür.” önermesinin çelişiği hangi önermedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı insanlar ölümlü değildir. 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütmenin görevleri arasında değildir?

I‐Kavramları tanımlayarak anlamını açıklar.

II‐ Henüz bilinmeyen gerçeklerin zihinde belirmesini sağlar.

III‐ Bizim bilgi alanımızı genişletir.

IV‐ Henüz yakîni olarak bilmediğimiz gerçekleri ispata yarar.

V‐ Bir önermenin doğruluğunu başka bir önermenin doğruluğuna bağlar.
Doğru Cevap: "C" I
Soru Açıklaması
10.
Mantık ilkeleri, olgusal dünyaya ilişkin hiçbir şey söylemezler. Onlar, doğruluğu apaçık önermelerdir. Ne var ki, bu önermeler de boştur. Sadece bu dünyayı betimlememizde bize yardım eden kuralları oluştururlar. Yoksa betimlememizin içeriğine bir katkıları yoktur. Olsa olsa betimlemelerimizin biçimini belirlerler.

Yukarıdaki görüşe göre mantık ilkeleri hakkında hangisini söylemek yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Aposteriori
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2015-2016
11.
Mantık ilkelerinin kaynağını toplumsal kollektif şuura ait kabul eden görüş hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyolojizm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantık ilkelerinden özdeşlik ilkesini göstermez?
Doğru Cevap: "D" Bir hüküm ya tasdik edilmiştir, ya da tasdik edilmemiştir.
Soru Açıklaması
13.
Mantığı felsefenin, ilmin başlangıcı olarak görüp "Miyaru’l‐İlm" ve "Kitabu Mihakki’n Nazar fi'l‐Mantık ve'l‐Usul" adlı kitaplar yazarak mantığı İslam düşüncesinin vazgeçilmez bir düsturu olarak yerleştiren, İslam’da mantık karşıtı tavırlara karşı mantığı savunan İslam filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Gazzali
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki mantık tanımlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

I‐Mantık, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan bilimdir.

II‐Mantık, hakikata sevkeden zihin işlemlerinin bilimidir.

III‐Mantık, doğru düşünmenin yöntemi veya doğru düşünmenin kurallarını konu edinen bilimdir.

IV‐ Mantık, çıkarımların geçerlilik ile tutarsızlığını belirleyen kuralları konu edinen bilimdir.
Doğru Cevap: "D" I‐II‐III‐IV 
Soru Açıklaması
15.
"Bu sanatın adı “nutk” sözcüğünden gelmektedir. “Nutk”, eskilere göre üç şeye delâlet eder. 1‐ İnsanın makulleri idrak edebileceği kuvvete delâlet eder. Bu kuvvetle ilim ve san'atlar elde edilir ve onunla hareketlerin güzeli ve çirkini ayırt edilir. 2- İkincisi insanın nefsinde anlayış yolu ile hasıl olan makullerdir; bunlara içten konuşma denilir. 3‐Üçüncüsü, içeride bulunan şeyi dil ile söylemektir; ona da dıştan konuşma denilir.”

Bu görüşler hangi İslam mantıkçısına aittir?
Doğru Cevap: "B" Farabi
Soru Açıklaması
16.
Organon külliyatının bölümlerini oluşturan hangi kitap kıyas teorisini incelemektedir?
Doğru Cevap: "A" Birinci Analitikler 
Soru Açıklaması
17.
Yeni mantık hareketinin önemli bir aşamasını gerçekleştiren ve Aristoteles’in kıyas yöntemine karşı tümevarım yöntemini savunan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Francis Bacon
Soru Açıklaması
18.
XVIII. Yüzyıl Osmanlı ilim dünyasının başlıca hatta tek sayılabilecek mantıkçısı ve matematikçisi kimdir?
Doğru Cevap: "B" İsmail Gelenbevi
Soru Açıklaması
19.
Aristo Mantığının İslam dünyasına girişinde baş rolü oynayan grup kimlerdir?
Doğru Cevap: "D" Süryaniler (Suriyeli Hristiyanlar) 
Soru Açıklaması
20.
“Dini ilimlerde özellikle kelam ilminde İslam bilginlerinin metotlarının esasını mantığın temel kuralları oluşturmaktaydı. Usulcüler de mantığın bazı konularına çok önem vermişler, onlardan yararlanmışlardır.”

Usulcüler hangi konulardan az yararlanmışlardır?
Doğru Cevap: "D" Kıyas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR