logo
MANTIK 2013-2014
1.
Mantıklı düşünme biçimi insanın yaratılışından itibaren vardır. Mantık biliminin kuruluşu ise sonradan gerçekleştirilmiştir. Mantıklı düşünme ile mantık bilimi arasında sıkı bir ilişki vardır. Yukarıdaki paragrafı en iyi özetleyen ana düşünce hangisidir?

I. Mantıklı düşünmeye doğru düşünme denir.

II. Mantık bilimi mantıklı düşünmenin düzenli olarak tesbitini yapmaktadır.

III. Mantıklı düşünmede tutarlılık esastır.

IV. Mantık bilimi nutk-u zahiri ile nutk-u batıniden oluşur.

V. Mantık bilimi bütün düşünme biçimleri üzerine kuruludur.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi klasik mantık için söylenemez?

I. Aristoteles’in geliştirdiği mantık sistemidir.

II. Megara ve Stoa mantık anlayışlarını da içinde barındırır.

III. Formel (suri) bir sitemdir. Doğal dile çok sıkı bağlıdır.

IV. İki doğruluk değeri üzerine kuruludur. Mantık ilkelerini zorunlu doğrular kabul eder.

V. Zihindeki psikolojik düşünme sürecini ele alır.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
Aristoteles’in Mantık sisteminde ele alınan temel konuların öncelik sırası hangi şıkta doğrudur?

I. Kıyas, kavram, önerme, ispat teorileri

II. Önerme, kıyas, kavram, ispat teorileri

III. İspat teorileri, kavram, önerme, kıyas

IV. Kavram, önerme, kıyas, ispat teorileri

V. Kavram, ispat teorileri, önerme, kıyas
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
4.
Aristo Mantığının İslam dünyasına girişinde baş rolü oynayan grup kimlerdir?
Doğru Cevap: "A" Süryaniler (Suriyeli Hristiyanlar)
Soru Açıklaması
5.
Dini ilimlerde özellikle kelam ilminde İslam bilginlerinin metotlarının esasını mantığın temel kuralları oluşturmaktaydı. Usulcüler de mantığın bazı konularına çok önem vermişler, onlardan yararlanmışlardır.

Usulcüler hangi konulardan az yararlanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Safsata
Soru Açıklaması
6.
XVIII. Yüzyıl Osmanlı ilim dünyasının başlıca hatta tek sayılabilecek mantıkcısı ve matematikçisi kimdir?
Doğru Cevap: "C" İsmail Gelenbevi
Soru Açıklaması
7.
Yeni mantık hareketinin önemli bir aşamasını gerçekleştiren ve Aristoteles’in kıyas yöntemine karşı tümevarım yöntemini savunan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Francis Bacon
Soru Açıklaması
8.
Klasik mantığa göre hangi özellik mantık ilkeleri için söz konusu olamaz?
Doğru Cevap: "E" İspatlanmıştır-doğruluğu belgelenmiştir
Soru Açıklaması
9.
Bir önerme aynı zamanda hem doğru yanlış olamaz, ifadesi hangi mantık ilkesinin açıklamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Çelişmezlik
Soru Açıklaması
10.
Özdeşlik ilkesini diğer ilkelerden ayıran temel kavram nedir?
Doğru Cevap: "A" Kendilik
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2013-2014
11.
1. Her doğru önermenin doğruluğunun bir sebebi vardır.

2. Bir şey ya kendisidir ya da (kendisi olmayan) başka bir şeydir.

3. Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de başka bir şey olamaz.

4. Bir şey ne ise odur.

Bu açıklamaları sırasıyla doğru bir şekilde gösteren hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeter sebep ilkesi - Üçüncü Halin İmkansızlığı - Çelişmezlik - Özdeşlik
Soru Açıklaması
12.
Mantık ilkelerinin hem zihne hem de varlığa ait olduğunu hangi görüş ileri sürer?
Doğru Cevap: "C" Realizm
Soru Açıklaması
13.
Mantık ilkelerinin deney ve tecrübeyle sonradan zihinde oluştuğunu kabul eden akıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ampirizm
Soru Açıklaması
14.
Felsefe tarihinde ilk defa mantık ilkelerinden özdeşlik ilkesinin varlıkta mevcut olduğunu söyleyen Antikçağ Yunanlı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Parmenides
Soru Açıklaması
15.
Deney ve tecrübeye dayanan doğa bilimlerinde daha çok geçerli olan akıl yürütme çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tümevarım
Soru Açıklaması
16.
İki olguyu karşılaştırıp bunlardaki benzerliğe dayanarak birisi hakkındaki yargıyı, diğerinde de geçerli kılmaktan oluşan akıl yürütüme biçimine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
17.
Yer Gezegeninin atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar.

Merih’te atmosfer vardır.

O halde Merih’te de canlılar yaşar, çıkarımı hangi akıl yürütmenin örneğidir?
Doğru Cevap: "B" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
18.
Tekabül ilişkisinden karşıtlık, altıklık çelişiklik ilişkisini sırasıyla veren önerme çiftleri hangisidir?

I. Bütün İnsanlar ölümlüdür-Hiçbir insan ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlüdür Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlü değildir

II. Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlü değildir Bütün İnsanlar ölümlüdür-Hiçbir insan ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlüdür

III. Bütün İnsanlar ölümlüdür-Hiçbir insan ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlüdür

IV. Bütün insanlar ölümlüdür- Bazı insanlar ölümlüdür Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür -Hiçbir insan ölümlü değildir

V. Bütün insanlar ölümlüdür-Bazı insanlar ölümlü değildir Bütün insanlar ölümlüdür- Bazı insanlar ölümlüdür Bütün İnsanlar ölümlüdür -Hiçbir insan ölümlü değildir
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
19.
Tekabül ilişkisinden karşıtlık ilişkisinde önermeler arasında niteliksel fark vardır, niceliksel aynılık vardır;

Bu kurala göre hangi önerme çiftleri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bütün İnsanlar Ölümsüzdür-Hiçbir insan ölümsüz değildir.
Soru Açıklaması
20.
Döndürme, bir önermeden yeni bir önerme çıkarmaktır. Döndürme yaparken bir önermenin anlamını, olumluluk ve olumsuzluğunu, doğruluk değerini değiştirmeksizin konusunu yüklem, yüklemini konu yapmaya düz döndürme denir;

Düz döndürmeyi doğru yapan önerme çifti hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bütün bitkiler su isteyendir-Bazı su isteyenler bitkidir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR