logo
MANTIK 2012-2013
1.
Tek bir öncülle sonuca giden akılyürütmelere doğrudan akılyürütmeler birden fazla öncülle sonuca giden akılyürütmelere de dolaylı akılyürütmeler denmektedir.

Bu tanıma göre hangi çıkarım dolaylı bir çıkarımdır.
Doğru Cevap: "A" Bir cisim olan toprak tartılabilendir, Bir cisim olan su da tartılabilendir, O halde bütün cisimler tartılabilendir.
Soru Açıklaması
2.
Mantık ilkelerinin kaynağı konusundaki tartışmaları doğru şekilde tasnif eden sınıflandırma hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonalist,empirist, psikolojist sosyolojist
Soru Açıklaması
3.
Üçüncü Halin İmkansızlığı ilkesini doğru bir şekilde ifade eden cümle hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bir şey ya vardır ya yoktur.
Soru Açıklaması
4.
Hem nicelik hem nitelik bakımından birbirinden farklı olan önermelere çelişik önermeler, denir.

Bu kurala göre, “Bütün İnsanlar Ölümlüdür” önermesinin çelişiği hangi önermedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı İnsanlar Ölümlü değildir
Soru Açıklaması
5.
Doğa bilimlerinde en çok kullanılan akılyürütme türü hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tümevarım
Soru Açıklaması
6.
Kendisi ile İslam mantık çalışmalarının X. Yüzyılda en yüksek olgunluğuna eriştiği İslam mantıkçısı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Farabi
Soru Açıklaması
7.
Döndürme, bir önermeden yeni bir önerme çıkarmaktır. Döndürme yaparken bir önermenin anlamını ve doğruluk değerini değiştirmeksizin konusunu yüklem, yüklemini konu yapmaya düz döndürme denir;

Bu kurala göre Hiçbir bitki insan değildir, önermesinin düz döndürmesi hangi önermedir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir insan bitki değildir
Soru Açıklaması
8.
Bizde doğuştan varolan bu ilkeleri sezgiyle zihnimizde doğrudan doğruya açık ve seçik olarak kavrarız.

Bu görüş hangi batı filozofuna aittir?
Doğru Cevap: "C" Descartes
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki mantık tanımlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

I- Mantık, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan bilimdir.

II- Mantık, hakikata sevkeden zihin işlemlerinin bilimidir.

III- Mantık, doğru düşünmenin yöntemi veya doğru düşünmenin kurallarını konu edinen bilimdir.

IV- Mantık, çıkarımların geçerlilik ile tutarsızlığını belirleyen kuralları konu edinen bilimdir.
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Tekabül ilişkisinden altıklık ilişkisinde önermeler arasında niceliksel fark vardır; ve niteliksel aynılık vardır. Bu kurala göre;

Hiçbir insan ölümlü değildir, önermesinin altık olan eşdeğeri hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bazı insanlar ölümlü değildir
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2012-2013
11.
Mantık ilkelerinin a priori, değişmez, zorunlu ve tümel olduklarını hangi felsefi akım kabul eder?
Doğru Cevap: "A" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
12.
................ düşünme ise akıl yürütmenin akıl ilkeleri denen ilkelere uygun olması ile mümkün olmaktadır. Cümleyi en uygun şekilde tamamlayan terim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tutarlı
Soru Açıklaması
13.
Organon külliyatının bölümlerini oluşturan hangi kitap kıyas teorisini incelemektedir?
Doğru Cevap: "B" Birinci Analitikler
Soru Açıklaması
14.
Zihin işlerken üç aşamalı bir yol kateder, gerçeğinden hareket ederek süreci doğru gösteren sıralama hangisidir, gösteriniz?
Doğru Cevap: "A" Kavram-önerme-akılyürütme
Soru Açıklaması
15.
Mantık ilkelerinin sonradan kazanılmış, elde edilmiş olduğunu hangi felsefi akım kabul etmez?
Doğru Cevap: "D" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
16.
Mantık ilkeleri, olgusal dünyaya ilişkin hiçbir şey söylemezler. Onlar, doğruluğu apaçık önermelerdir. Ne var ki, bu önermeler de boştur. Sadece bu dünyayı betimlememizde bize yardım eden kuralları oluştururlar. Yoksa betimlememizin içeriğine bir katkıları yoktur. Olsa olsa betimlemelerimizin biçimini belirlerler.

Yukarıdaki görüşe göre mantık ilkeleri hakkında hangisini söylemek yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" A posteriori
Soru Açıklaması
17.
Tekabül ilişkisinden karşıtlık ilişkisinde önermeler arasında niteliksel fark vardır, niceliksel aynılık vardır;

Bu kurala göre Bütün İnsanlar Ölümlüdür önermesinin karşıtı hangi önermedir?
Doğru Cevap: "C" Hiçbir İnsan Ölümlü Değildir
Soru Açıklaması
18.
Aristoteles’in ORGANON’da mantık konularını işleme sırası hangi şıkta doğrudur?

I- Kıyas, kavram, önerme, ispat teorileri

II- Önerme, kıyas, kavram, ispat teorileri

III- İspat teorileri, kavram, önerme, kıyas I

V- Kavram, ispat teorileri, önerme, kıyas

V- Kavram, önerme, kıyas, ispat teorileri
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütmenin görevleri arasında değildir

I- Kavramları tanımlayarak anlamını açıklar.

II- Henüz bilinmeyen gerçeklerin zihinde belirmesini sağlar.

III- Bizim bilgi alanımızı genişletir.

IV- Henüz yakîni olarak bilmediğimiz gerçekleri ispata yarar.

V- Bir önermenin doğruluğunu başka bir önermenin doğruluğuna bağlar.
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
20.
"Bu sanatın adı “nutk” sözcüğünden gelmektedir. “Nutk”, eskilere göre üç şeye delâlet eder.

1- İnsanın makulleri idrak edebileceği kuvvete delâlet eder. Bu kuvvetle ilim ve san'atlar elde edilir ve onunla hareketlerin güzeli ve çirkini ayırt edilir.

2-İkincisi insanın nefsinde anlayış yolu ile hasıl olan makullerdir; bunlara içten konuşma denilir.

3-Üçüncüsü, içeride bulunan şeyi dil ile söylemektir; ona da dıştan konuşma denilir.”

Bu görüşler hangi İslam mantıkçısına aittir?
Doğru Cevap: "C" Farabi
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2012-2013
21.
Hangi terim doğrudan mantık ilkesini ifade etmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Nedensellik
Soru Açıklaması
22.
Arz bir gezegendir ve Arz’da insanlar yaşamaktadır.

Merih de bir gezegendir.

O halde Merih’te de insanlar yaşar, çıkarımı hangi tür akıl yürütmeye girer?
Doğru Cevap: "A" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
23.
Bir cisim olan madde tartılabilendir.

Bir cisim olan toprak da tartılabilendir.

O halde bütün cisimler tartılabilendir.

Bu akıl yürütmenin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Tümevarım
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki önerme çiftlerinden hangisi önermeler arası ilişkilerden çelişkiyi anlatır?

I- Hiçbir insan taş değildir -Bazı insanlar taştır

II- Bütün İnsanlar Taştır -Hiçbir insan taş değildir

III- Bütün insanlar taştır- Bazı insanlar taştır

IV- Bazı insanlar taştır -Bazı insanlar taş değildir

V- Hiçbir insan taş değildir-Bazı insanlar taş değildir
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
25.
Mantığı felsefenin, ilmin başlangıcı olarak görüp "Miyar'ul-ilm" ve "Kitab'u Mihakk'in-Nazar fi'l-Mantık ve'l-Usul" adlı kitaplar yazarak mantığı İslam düşüncesinin vazgeçilmez bir düsturu olarak yerleştiren, İslam’da mantık karşıtı tavırlara karşı mantığı savunan İslam filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Gazzali
Soru Açıklaması
26.
Hangi mantık ilkesi reddedildiğinde çok değerli mantık anlayışlarına kapı açılır?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü şıkkın imkansızlığı
Soru Açıklaması
27.
1-Bir şey ne ise odur.

2-Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de başka bir şey olamaz.

3-Bir şey ya kendisidir ya da (kendisi olmayan) başka bir şeydir.

4- Her doğru önermenin doğruluğunun bir sebebi vardır.

Yukarıda örnekler sırasıyla hangi mantık ilkelerine aittir?
Doğru Cevap: "A" Özdeşlik-Çelişmezlik- Üçüncü Halin İmkansızlığ-Yeter sebep ilkesi
Soru Açıklaması
28.
Aristocu klasik mantık anlayışını en iyi ifade eden görüş hangisidir?

I. Mantık bilimlere bir giriş, bütün bilimlerin yöntemidir.

II. Mantık bir doğa bilimidir.

III. Mantık, düşünüşün ideal kanunlarının bilimidir; ideal bir varlık bilimidir.

IV. Mantık var olanın genel niteliklerinin bilimidir, bir başka ifadeyle varlık bilimidir.

V. Mantık normatif bir bilimdir.
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
29.
Döndürme tanımına ve kuralına göre Bütün insanlar canlıdır, önermesinin düz döndürmesi hangi önermedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı canlılar insandır
Soru Açıklaması
30.
İki durumu karşılaştırıp onlardaki ortak yanı görerek bu ortaklık sebebiyle birinden diğerinin sonuç olarak çıkarılmasıyla gerçekleşen akıl yürütme hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Temsil (Analoji)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR