logo
MANTIK 2011-2012
1.
Mantıklı düşünme ile mantık bilimi arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde açıklayan cümle hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mantık bilimi, mantıklı denen düşünme tarzını kendisine konu alarak mantıklı düşünmenin düzenli olarak tespitini yapmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Klasik Mantık veya Geleneksel Mantık dediğimiz Aristoteles’in kurduğu ve daha sonraları Megara ve Stoa okullarının ve ortaçağ filozoflarının geliştirdiği mantık sisteminin özelliklerini en iyi hangi seçenek göstermektedir?

I. Formeldir

II. iki doğruluk değerine sahiptir

III. Mantık ilkelerine dayanır

IV. Doğal Dile dayanır

V. Hepsi
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
I. Mantık, doğru düşünmenin yöntemi veya doğru düşünmenin kurallarını konu edinen bilimdir.

II. Mantık, çıkarımların geçerliliği ile önerme kümelerinin tutarlılığını denetleyen kuralları konu edinen bilimdir.

III. Mantık düşünüşün sadece işleme yollarının, işleme şekillerinin bilimidir.

IV. Mantık zihni hatadan koruyan bir fen, bir alettir, bir başka ifadeyle Mantık şeylerin bilgisinde aklını iyi kullanma sanatıdır.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi mantığın amacına göre yapılan tanımdır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
4.
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin alt disiplini değildir?
Doğru Cevap: "E" Mantık
Soru Açıklaması
5.
Aristoteles’in mantık kitaplarını bugün bilinen sırasıyla ilk tasnif eden ve İslam filozofları Kindi, Farabi, İbn Sina ve diğerlerinin Mantık'ın felsefenin bir disiplini değil bir aleti olduğu fikrini kendisinden aldığı mantıkçı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Alexander d' Aphrodise
Soru Açıklaması
6.
el-Dustur (Ana kitap) adıyla meşhur olan Organon tercümesinin mütercimi kimdir?
Doğru Cevap: "A" İshak ibn Huneyn
Soru Açıklaması
7.
Organon’un baştaki ilk üç kitabı olan Kategoriler, Önermeler, I. Analitikler, Burhan'a giriş ve hazırlıktır. Geri kalan dördü ise Burhan'ın aletleri yerini tutar ve tatbik yeridir. Mantığın asıl gayesi Burhan'dır. Çünkü Burhan kesin bilgiyi temin eder. İşte bu bakımdan, mantığın sekiz bölümü içinde dördüncü bölümü yani "Burhan" şeref ve mevki itibariyle en üstün olanıdır. Mantığın geri kalan bütün bölümleri bu dördüncü bölümle bir mana ve varlık kazanırlar.

Yukarıdaki paragrafta ifade edilen görüşler hangi İslam Mantıkçısına aittir?
Doğru Cevap: "B" Farabi
Soru Açıklaması
8.
“Mantık İlkeleri” yerine kullanılabilecek isimler hangisi veya hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
9.
Hangi seçenek mantık ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" eşitlik
Soru Açıklaması
10.
Hangi açıklama çelişmezlik ilkesine ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir yüklem özne hakkında ya tasdik edilmiştir ya tasdik edilmemiştir.
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2011-2012
11.
Cevabı, Mantık ilkelerinin değerini en iyi oluşturan soru hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlkelerin gerçeklik dünyası ile uygunlukları ne dereceye kadardır?
Soru Açıklaması
12.
“Mantık ilkeleri yalnızca bize ait düşünme yasalarıdır”, görüşü hangi bakış açısını göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Subjektivist
Soru Açıklaması
13.
Mantık hem düşünme ve zihin yasaları ve hem de ontolojik yasalar, gerçeklik yasalarıdır, görüşü hangi filozofa aittir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
14.
Mantık ilkelerinin ve özellikle özdeşlik ilkesinin kaynağı psişik “ben bilinci”dir. İnsan iç ve dış deneyim yoluyla önce kendi benliğinin tekliği ve özdeşliği fikrine ulaşır ve buradan başka-olma düşüncesini üretir. Bu da özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerinde formülasyonunu bulur.

Mantık ilkelerinin kaynağını açıklayan yukarıdaki görüş hangi anlayışa girer?
Doğru Cevap: "C" Psikolojizm
Soru Açıklaması
15.
Mantık ilkelerinden özdeşlik ve çelişmezlik ilkesinin ruhi alışkanlıklarımızdan doğduğunu ileri süren filozof mantıkçı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Stuart Mill
Soru Açıklaması
16.
Evrende sabit olan bir şey yoktur. Değişmez olarak gördüğümüz her şey görünüştür. Esas olan değişmedir. Evren devamlı bir oluş içinde bulunduğundan her şey değişmeye tabidir, görüşünü kabul edersek önce, hangi mantık ilkesini reddetmiş oluruz?
Doğru Cevap: "A" Özdeşlik
Soru Açıklaması
17.
Karşıtların özdeşliği fikrini ileri sürerek çelişmezlik ilkesini reddeden filozof hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hegel
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrularını olgu doğrularından ayıran temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mümkün olma
Soru Açıklaması
19.
Hangi konu kavram başlığı altında incelenmez?
Doğru Cevap: "E" Doğruluk-yanlışlık değeri
Soru Açıklaması
20.
“Gerçeklikleri aynı olan bir çok şeye bunlar nedir” diye sorulunca verilecek cevap hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tür
Soru Açıklaması
logo
MANTIK 2011-2012
21.
Aristo’nun kategori anlayışı ile Kant’ın kategori anlayışının en temel farkını hangi şık ya da şıklar ortaya koyar?

I. Kategoriler varlığın yahut bir konuya yüklenen yüklemin çeşitli sınıflarıdır.

II. Felsefede daima belli sayıda kategoriden bahsedilir.

III. Kategoriler temel yüklemler bir başka ifadeyle temel kavramlardır.

IV. Kategoriler müdrikenin apriori kalıplarıdır, bu nedenle zihne aittir.
Doğru Cevap: "E" I-IV
Soru Açıklaması
22.
Hangi Kavram Aristoteles’in Kategoriler şemasında yoktur?
Doğru Cevap: "D" Nedensellik
Soru Açıklaması
23.
Tanımda bir şeyin mahiyeti hakkında en doğru bilgiyi hangi kavram çifti verir?
Doğru Cevap: "E" Yakın Cins- Yakın ayırım
Soru Açıklaması
24.
Bir tanımda tanımlananı tanımlayan, hangi tümellerden mürekkep olursa, tanım “tam resm” olur?
Doğru Cevap: "C" Yakın cins-hassa
Soru Açıklaması
25.
Kavramın varlık alanı düşünüldüğünde hangi varlık alanının kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Zihinsel varlık alanı
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi önermeler arası ilişkilerden Karşı olma dan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eşit Önermeler
Soru Açıklaması
27.
“Bazı Kuğular Beyaz değildir” önermesi hangi önermenin çelişiğidir?
Doğru Cevap: "A" Bütün Kuğular Beyazdır
Soru Açıklaması
28.
“Bazı canlılar insan değildir.” tikel olumsuz önermesi neden döndürülemez?
Doğru Cevap: "D" Doğruluk değeri değişeceğinden dolayı.
Soru Açıklaması
29.
Arz bir gezegendir ve Arz’da insanlar yaşamaktadır.

Merih de bir gezegendir.

O halde Merih’te de insanlar yaşar.

Yukarıdaki akıl yürütme hangi tür bir akıl yürütmedir?
Doğru Cevap: "A" Temsil
Soru Açıklaması
30.
Hangi düşünme biçimi doğrudan akıl yürütme türlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Döndürme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR