logo
KUR’AN-I KERİM -I 2012-2013
1.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri medd‐i fer’înin diğer isimlerindendir?

I. Medd‐i Mezîd

II. Medd‐i Cedîd

III. Medd‐i Medîd

IV. Medd‐i Tabiî
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde tecvidin terim anlamı en doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân‐ı Kerim’i güzel bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları içeren ilimdir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda med (uzatma) ile ilgili verilen örnekler iki gruba ayrılacak olursa, bunlardan hangisi, her iki grubun da dışında kalır?

(NOT: Her kelimenin sonunda durak olduğu düşünülecektir.)

I. قُرَيْ ش

II. وَالصَّيْ ف

III. لَغَفُورٌ رَحِي م

IV. يُبْعَثُو ن

V. حم
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
Fer’î harflerin Türkçe karşılıkları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I. el‐Hemzetu’l‐Musehhele (Teshil ile Okunan Hemze)

II. el‐Elifu’l‐Mumâle (İmâle ile Okunan Elif)

III. el‐Lâmu’l‐Mufehheme (İhfâ ile Okunan Lâm)

IV. en‐Nûnu’l‐Muhfât (Kalın Okunan Nûn)
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi harflerin kuvvetli sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İrtifâl
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangilerinde medd‐i munfasıl vardır?

I. شاء
II. ھٰؤُلَا ء
III. إِنّا أعْطيْنا
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki medlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Med harflerinden Elif, Kur’ân yazısında sadece bir şekilde yazılır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri harflerin mahreclerinden biri değildir?

I. boğaz

II. dil

III. burun

IV. ağız boşluğu

V. dudak
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
“Harflerin sıfatlarını …………, ………….. ve ……….. açısından üç temel sınıfta ele almamız mümkündür.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" kuvvetlilik – devamlılık – zıtlık
Soru Açıklaması
10.
“Arapça harflerle Türkçe harflerin sesleri arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Arapça harflerin aslında 22 tanesine yabancı olmadığımız söylenebilir.
Soru Açıklaması
logo
KUR’AN-I KERİM -I 2012-2013
11.
Okuma (tilâvet) secdesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Neml ve Necm surelerindeki secdelerin hükmü vâciptir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda sözlük anlamları ile birlikte yer alan tecvid kurallarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kalkale ‐ Tutmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tecvid kelimesinin sözlük anlamıdır?
Doğru Cevap: "A" güzel yapmak
Soru Açıklaması
14.
Harflerin mahreçleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Boğazın göğse bitiştiği yerden yani boğazın başından ( ء ) hemze ve ( ( ه he harfleri çıkar.
Soru Açıklaması
15.
Medd‐i ârızla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Med harfinden sonra kelimenin son harfinde geçici bir sükûnla(sükûn‐i ârız) durulursa medd‐i ârız olur.

II. Medd‐i Ârız’ın bir diğer adı da Medd‐i Vakfî’dir.

III. Meddi ârızda vakıf sebebiyle söz konusu olan sükûn, yerine geçtiği harfin harekesine göre çeşitli tarzlarda okunur. Harfin harekesi üstün ise üç, esre ise dört, ötre ise yedi vecih okunabilir.
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.
“Zıddı bulunan sıfatları beş başlık altında inceleyebilmek mümkündür.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi zıddı bulunan sıfatların alt başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dudakların Hareketi Açısından
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri revm ve işmam yapılmayan yerlerdendir?

I. Sonu tenvinli kelimeler

II. Ârızî harekeler

III. Müenneslik ( ة)’leri

IV. Cemi mimleri
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
18.
I. Bir Elif Miktarı Uzatma        

II. İki Elif Miktarı Uzatma      

III. Tutarlı Nûn                     

Yukarıdaki şekil‐şekil ismi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ibarede boş bırakılan yerleri en uygun şekilde tamamlayınız.

“Harflerin mahrecleri …………… ve …………… olmak üzere ikiye ayrılır.”
Doğru Cevap: "B" hakîkî‐takdîrî
Soru Açıklaması
20.
Zıddı bulunan sıfatlara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ses Akışı Açısından‐‐‐ismât
Soru Açıklaması
logo
KUR’AN-I KERİM -I 2012-2013
21.
“Revm, tecvit literatüründe الروم طلب ال حركة بصوت خفي“ (Revm, harekeyi hafif bir sesle belirtmektir.)” şeklinde tanımlanmıştır. Harekeyi belirtmekten maksat harekenin ………… telaffuz edilmesidir. Ayrıca revm hareke hükmünde olduğundan sadece …….. vechi ile yapılır.

Yukarıdaki ibarede yer alan boşluklara en uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" üçte birinin ‐‐‐ kasr
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki ibareyi tamamlayınız.

“Arapçada bazı sesler tıpkı Türkçede olduğu gibi uzatılarak okunur. Bu uzatmalara Tecvid terminolojisinde med denir. Medler iki grupta ele alınabilir. Bunlar ……………. ve ………… dir.”
Doğru Cevap: "B" medd‐i tabiî (doğal uzatma) ‐‐‐ medd‐i fer’î (ek uzatma)
Soru Açıklaması
23.
“Harflerin, mahreçlerinden çıkarılırken oluşan ………. özelliklerine harflerin ………… denir.

Tanımda boş bırakılan yere, aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" fonetik‐sıfatları
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin zıddı vardır?
Doğru Cevap: "B" Tefhîm
Soru Açıklaması
25.
Harekelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Esre, ince sesli harflerin (i) sesiyle, kalın sesli harflerin ise (ı) sesiyle okunmasını sağlar.
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki ibarede boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

“Dille ilgili …… mahrec vardır ve bu mahreclerden ………. harf çıkar.”
Doğru Cevap: "D" 10‐18
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi dille ilgili mahreclerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dilin ucu ile alt dudağın arkası
Soru Açıklaması
28.
Peygamberimiz, “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz.” buyurmuştur. O, güzel sesli arkadaşlarına Kur’an okutup dinlemiştir. Aşağıdakilerden hangileri o arkadaşlarındandır?

I. Ebu Musa el‐Eş’arî

II. Zeyd b. Sâbit

III. Ebû Hureyre

IV. Abdullah ibn. Mes’ûd

V. Osman b. Affân
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
29.
Arapçada harfler Aslî ve Fer’î olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla bu harflerin sayıları doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 28, 5
Soru Açıklaması
30.
Medlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. Ek uzatmaya neden olanlar, hemze ve sükûn’dur.

II. Hemze, Arap alfabesinin son harfidir.

III. Sükûn harflerdeki harekesizlik durumudur.

IV. Hemzenin neden olduğu medlerden biri medd‐i lâzımdır.

V. Sükunun neden olduğu uzatmalardan biri medd‐i arızdır.
Doğru Cevap: "A" II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR