logo
KUR’AN-I KERİM -I 2011-2012
1.
“Harflerin sıfatlarını …………, devamlılık ve ……… açısından üç temel sınıfta ele almamız mümkündür.”

Cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kuvvetlilik - Zıtlık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi harflerin kuvvetli sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Lîn
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlede eksik olan ibareyi tamamlayınız. “

Devamlılık açısından harfler lâzımî ve …….. olmak üzere ikiye ayrılır.”
Doğru Cevap: "B" ârızî
Soru Açıklaması
4.
“Sakin veya harekeli hangi konumda olursa olsun her durumda varolan; harfin yapısal özelliğinden kaynaklanan sıfatlara lazımî sıfat denir.”

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Lâzımî sıfatlardandır?
Doğru Cevap: "A" Pelteklik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin zıddı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" İstitâle
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sıfatlar ve sözlük anlamları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İstitâle: Uzamak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tabiî medde, med harfleri her zaman açık olarak görünmeyebilir.
Soru Açıklaması
8.
“Doğal uzatmanın söz konusu olduğu durumlarda med harflerinden sonra ………. gelir ve bunlar …………….. art arda bulunursa medd-i munfasıl olur. Medd-i Munfasıl’ın hükmü……….dir.”

Yukarıdaki cümlede eksik olan ibareleri tamamlayınız.
Doğru Cevap: "E" Hemze – ayrı kelimede - bir elif miktarı – caiz
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda med (uzatma) ile ilgili verilen örnekler iki gruba ayrılacak olursa ve her kelimenin sonunda durak olduğu düşünülürse, bunlardan hangisi, her iki grubun da dışında kalır?

I. يعَلْمَوُنَ

II. الْعَالمِِينَ

III. صَيْفِ

IV. إنِّا أعَْطَيْنَا

V. هُوَ لله الذي لَا اِله اِلَّا هُوَ
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki şıklardan hangisi tecvidin tanımlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Harflerin seslendirildiği yerlere, başka bir ifade ile harflerin çıkış yerlerine denir.
Soru Açıklaması
logo
KUR’AN-I KERİM -I 2011-2012
11.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri harflerin hakîkî mahreçlerinden değildir?

I. Dil

II. Dudak

III. Ağız

IV. Geniz

V. Boğaz

VI. Burun
Doğru Cevap: "D" III, IV ve VI
Soru Açıklaması
12.
Dilde kaç mahreç vardır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
13.
“Arapçada harflerin asıl seslerinden farklı seslerle telaffuz edilmesi de söz konusudur. Bu farklı seslerle telaffuz edilen harflere fer’î harfler denir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fer’î harflerdendir?

I. el-Elifu’l-Mumâle (İmâle ile Okunan Elif)

II. es-Sâdu’l-Muşemme (İşmam ile Okunan Sâd)

III. el-Lâmu’l-Mufehheme (Kalın Okunan Lâm)

IV. en-Nûnu’l-Muhfât (İhfâ ile Okunan Nûn)

V. el-Hemzetu’l-Musehhele (Teshil ile Okunan Hemze)
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
“Harekeler, harfleri seslendiren işaretlerdir. Kur’an yazısı başlangıçta harekesizdi. Zaman içinde Arap olmayanların da Müslümanlığı kabul etmesiyle Kur’an’ın doğru okunmasında zorluklarla karşılaşıldı. Bu bakımdan harflerin üzerine, onları seslendirecek işaretler konulması ihtiyaç hâline geldi. Önceleri nokta şeklinde gösterilen harekeler, zamanla bildiğimiz biçimde yazılmaya başlandı.”

Bu paragraftan harekelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri çıkarılamaz?

I. Harekeler, Kur’ân’ın en doğru şekilde okunabilmesi için üretilmiştir.

II. Harekeler, vahiyle belirlenerek harflerin üzerlerine konulmuştur.

III. Harekeler, Kur’ân’ı okuyan Arapların okuyuşlarını kolaylaştırmak masadıyla üretilmişlerdir.

IV. Harekeler, harfleri seslendiren işaretlerdir.

V. Harekelere bugünkü şeklini veren Halil b. Ahmed’dir.
Doğru Cevap: "A" II, III ve V
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kalın harflerin tamamını içerir?
Doğru Cevap: "A" خ ص ض ط ظ غ ق
Soru Açıklaması
16.
Harfler ve mahreçleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" ع ve ح boğazın ortasından çıkar.
Soru Açıklaması
17.
“Dilin ortası ile üst damağın ortasından ….., ……. ve …… harfleri çıkar.” cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken harfleri doğru gösteren şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ى ش ج
Soru Açıklaması
18.
“……….., ihfa ve idğamlardaki ğunne(gizli nûn)nin mahrecidir.”

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Geniz
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Kur’an yazısında beş hareke vardır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlede eksik olan ibareleri tamamlayınız.

“Tenvin veya sâkin nûndan sonra “ ”ب harfi gelirse ………….; sâkin mîmden sonra “ ب” harfi gelirse ……… olur.”
Doğru Cevap: "D" İklab – İhfa
Soru Açıklaması
logo
KUR’AN-I KERİM -I 2011-2012
21.
“Dilin arka kısmının üst damağa yükselmesi sebebiyle ağız içinin sesle dolması ve harfin kalın okunmasına …….. denir.” bu tanımda boş bırakılan yere, aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tefhîm
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki cümlede eksik olan ibareleri tamamlayınız.

“Sıfatlar, mahrecin açılıp kapanması açısından zıt iki nitelik taşırlar. Bunlardan birisi yapışmak, uyuşmak, ulaşmak anlamlarına gelen ………, diğeri ise ayrılmak, açılmak anlamlarına gelen …….dır.”
Doğru Cevap: "A" İtbâk – İnfitâh
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi zıddı bulunmayan sıfatlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" İtbâk
Soru Açıklaması
24.
Harflerin sıfatları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Lîn harfleri kendisi sakin, kendinden önceki esreli olan ( و) ve ( (ى harfleridir.
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi harflerin kuvvetli sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hems
Soru Açıklaması
26.
Kur’ân yazısında “elif ا ” üç farklı şekilde yazılır. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri elif-i maksûreye örnektir?

I.ُ يَنَال

II. بُنيَانٌ

III. يغْشَى

IV. كَفَى

V. حَيَوةٌ
Doğru Cevap: "B" III ve IV
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri hemzenin neden olduğu ek uzatmalardan değildir?

I. Medd-i Lîn

II. Medd-i Lâzım

III. Medd-i Muttasıl

IV. Medd-i Munfasıl

V. Medd-i Ârız
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
28.
“Medd-i Ârızda vakıf sebebiyle söz konusu olan sükûn, yerine geçtiği harfin harekesine göre çeşitli tarzlarda okunur. Harfin harekesi üstün ise üç, esre ise dört, ötre ise yedi vecih okunabilir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" نَادِمِينَ kelimesinde dururken işmâm yapılamaz.
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Revm vechi, sadece tûl ve kasr ile icra edilebilir.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Harfte oluşan medd-i lâzım sadece Hurûf-u Mukataa’da görülür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR