logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2015-2016
1.
Dünya nimetlerinin yalnız iyi değil, aynı zamanda güzel olması Allah’ın hangi sıfatının bir tecellisi kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Muhsin
Soru Açıklaması
2.
“İslam’ın erken dönemlerinde yarı askerî yarı dinî işlev gördükleri halde zamanla askerî hüviyetlerini yitirerek tasavvufî bir nitelik kazanmışlardır. Ancak, daha sonraları bu özelliklerini de tamamen kaybederek han veya kervansaraya dönüşmüşlerdir”

Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ribattan
Soru Açıklaması
3.
Medreselerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Eyvan
Soru Açıklaması
4.
Toprak yığınları ardına gizlenmiş kaleye benzer bağımsız savunma yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tabya
Soru Açıklaması
5.
“Allah katında Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan kimseler musavvirlerdir”

Yukarıdaki hadiste geçen “musavvirler” den kast edilenlerin “her türlü resim yapanlar” olduğunu ileri süren hadisçi kimdir?
Doğru Cevap: "D" İmam Nevevi
Soru Açıklaması
6.
Tasvir meselesine ışık tuttuğu kabul edilen ayetler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sebe 13.; Enbiya 52 ve Âl‐i İmran 49. Ayetler
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin bir defasında aşılı bir fidanı tutup öperek "keşke ben de senin gibi aşılı bir ağaç olsaydım" ifadesi;

I. Hz. Peygamberin estetik dünyası

II. Hz. Peygamberin rakik kalpli oluşu

III. Hz. Peygamberin gelişmiş bir güzellik anlayışına sahip olması

IV. Hz. Peygamberin çevresindeki güzelliklere karşı duyarlı olması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" I‐II‐III‐IV
Soru Açıklaması
8.
Mescid‐i Nebevi’nin plan ve mimarisinin bilinmesi aşağıdakilerden hangisine bir katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Minarelerin ortaya çıkmasına
Soru Açıklaması
9.
İslam mimarisinde ilk dönemlerde duvarlar oldukça kalın yapıldığı halde zamanla duvarların incelmesi ve cephelere daha çok pencere açılması en fazla ne ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" Tecrübe ve teknolojik gelişmelerle
Soru Açıklaması
10.
“İnsanın Yaratanı’na ham haliyle değil, ruh ve bedenini temizleyip, söz ve davranışlarını düzelterek, mutasavvıfların deyişiyle yoğrularak veya pişerek kavuşması” ilkesi İslam sanatına nasıl yansımıştır?
Doğru Cevap: "D" Kullanılan motiflerin üsluplaştırılması olarak
Soru Açıklaması
logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2015-2016
11.
Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan tablolarda hâkim rengin koyu, güney Avrupa ülkelerinde yapılanlarda ise açık rengin hakim olması daha çok hangisiyle alakalıdır?
Doğru Cevap: "E" İklimle
Soru Açıklaması
12.
Sesinin güzelliği ve musikişinaslığı ile bilinen Peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması
13.
“Temizlik imandandır” hadisinin İslam mimarisinde hangi yapıların ortaya çıkmasında bir katkısının olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Şadırvan‐hamam‐çeşme
Soru Açıklaması
14.
Elleriyle yaptığı işe aklını da katan ancak güzellik katmayan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zenaatkâr
Soru Açıklaması
15.
“Sanat, insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade etme olayıdır.” Yukarıdaki tarife göre sanatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "A" Sanat sadece gerçek olan şeydir.
Soru Açıklaması
16.
Bir şeyin sanat eseri veya sanat olabilmesi için;

I. İnsan ürünü olması;

II. Güzel olması ve estetik hayranlık uyandırması;

III. Özgün, tek ve yek olması gerekir.

Yukarıda bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sanat eseri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bolu Yedigöller
Soru Açıklaması
17.
“Sanat güzel olan, hoşumuza giden şeydir” Sanatın bu tarifi kime aittir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi estetikle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Kubuh
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Sanat Tarihi’ne yardımcı bilim alanları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Biyoloji
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi karma sanatlardan sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Fotoğrafçılık
Soru Açıklaması
logo
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ 2015-2016
21.
Allah’ın kelâm sıfatının, dolayısıyla Kur’an’ın mahlûk olduğunu ilk defa dile getiren isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ca’d b. Dirhem 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR