logo

1.
Nefyu’l-harac aşağıdakilerden hangisini ifade etmek
için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sıkıntıları ortadan kaldırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet
arızalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Cünun
Soru Açıklaması
3.
Husun-kubuh konusu, Fıkıh Usûlü ile aşağıdaki
ilimlerden hangisinin ortak konuları arasında yer
almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kelam
Soru Açıklaması
4.
Şer‘î hükmün unsurları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şer‘î hüküm, Allah’ın (Şâri‘in) kulların (mükelleflerin) fiilleri ile ilgili emirleridir.
Soru Açıklaması
5.
“Cumhûra göre, … mezhebinin ayrı bir çeşit olarak
kabul ettiği … sünnet, … sünnet kapsamındadır.”
ifadesinde boş bırakılan yerler için uygun düşen
ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hanefî-meşhûr-âhad
Soru Açıklaması
6.
Kıyâsın rükunları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İlletin kişilere, durumlara ve çevreye göre farklılık göstermemesi, münasebettir.
Soru Açıklaması
7.
Manaya delâleti açık olan lafızların açıklık ve delâlet
gücü bakımından sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Muhkem-Müfesser-Nass-Zâhir
Soru Açıklaması
8.
Her biri, ayrı bir vaz’ ile olmak üzere, birden fazla
manaya sahip olan lafız için kullanılan fıkıh usulü
terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müşterek
Soru Açıklaması
9.
“Hüküm için illet olmaya elverişli vasfı, hükümle ilgili
bulunan diğer vasıflar arasından seçerek
belirlemektir/ortaya koymaktır.”
Yukarıda ifade edilen illeti tespit etme yolu için
kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tenkîhu’l-menât
Soru Açıklaması
10.
İkrâh çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İkrâh-ı mülcî rızayı ortadan kaldırmakta, ancak ihtiyârı bozmamaktadır.
Soru Açıklaması
logo

11.
İctihâdın hükmü konusu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Müctehidin, karşılaştığı bir olay hakkında hüküm verdikten sonra aynı konu hakkındaki ictihâdını değiştirmesi câiz değildir.
Soru Açıklaması
12.
Yiyecek, içecek ve giyeceklerle ilgili Kitâb, Sünnet ve
diğer kaynaklarda herhangi bir hüküm yoksa,
istishâb deliline dayanarak bunların caiz olduklarına
hükmedilir.
Yukarıda ifade edilen anlama delâlet eden genel
kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eşyada aslolan ibâhadır.
Soru Açıklaması
13.
Âmmın tahsisinde, tahsis eden lafzın âmma bitişik
(mukârin) olması gerektiğini söyleyen İslam hukuku
mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanefi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde Sünnet, Kur’ân’ın
umûmunu tahsîs etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlerin miras bırakmaması
Soru Açıklaması
15.
Hafifletici sebepler arsında sayılan “kaçınılması çok
zor olan durumlar”ı ifade etmek için kullanılan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Umûmu’l-belvâ
Soru Açıklaması
16.
Aslında fıkıh usûlü konusu olmadığı halde sonradan
bu ilme dâhil edilen, mantık, kelâm, Kur’ân ve hadis
ilimleri, Arap dili ile ilgili konuların fıkıh usûlü
ilminde yer almasını “âriyet” olarak
isimlendirmektedir. Ona göre bu konular, fıkıh usûlü
ilminin asıl konuları olmayıp zamanla fıkıh usûlü
ilmine emanet olarak girmiş konulardır.
Yukarıda ifade edilen görüş aşağıdaki İslâm
hukukçularından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Şatıbi
Soru Açıklaması
17.
İctihâd ve taklîd ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İctihâd yapacak ehliyete sahip olmayan kimsenin, hep aynı mezhebin görüşlerine uymasının şart olduğu hususunda İslâm hukukçuları arasında görüş birliği/ittifak vardır.
Soru Açıklaması
18.
Kendisi ile kastedilen mananın ancak onu kuşatan
karine ve emareler üzerinde incelemede bulunma ve
derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabildiği lafızdır.
Yukarıda tanımı verilen lafız türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müşkil
Soru Açıklaması
19.
İslâm hukukçuları, fıkhî hükümlerin belirlenmesi
sırasında örfün dikkate alınabilmesi için bazı şartlar
öne sürmüşlerdir. Bu şartlardan bir tanesi de örfün,
“ıttırâd” özelliği taşımasıdır.
Yukarıda bahsedilen “ıttırâd” kavramının anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örfün, ilgili hukukî muamelelerin hepsinde ya da büyük çoğunluğunda halen uygulanıyor olması
Soru Açıklaması
20.
“Hanefîler, illet ile hüküm arasındaki uygunluğu
sağlam kurallara bağlamışlar ve hüküm ile arasında
uygunluk bulunan illeti beşe ayırmışlardır.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen
“münâsib” vasfın kısımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Münâsib-i muttasıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR