logo

1.
“İçki ve kumar, Araplarda yerleşmiş bir alışkanlıktı. İslam bunları yasaklamak istediğinde, insanın yaratılışına/fıtratına uygun olarak birdenbire yasaklamamıştır.”

Yukarıdaki ifade İslâm Hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Et‐Tederruc  fi’l‐Ahkâm 
Soru Açıklaması
2.
Sarhoşluğa dair hükümler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mâlikîlere göre haram yolla sarhoş olan kimsenin ikrâr ve hukûkî sözleşmeler dışındaki tasarrufları geçersizdir.
Soru Açıklaması
3.
Taraflarca bilinmeyen bir bedel karşılığında yapılan alım‐satım sözleşmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Fâsid
Soru Açıklaması
4.
Vâcib‐i Muvassâ’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kendisi ve kendi cinsinden başka bir ibâdetin yerine getirilmesine imkân verecek kadar geniş vakte sahip olan vâcibdir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hurmet‐i zâtiyeye  örnektir?
Doğru Cevap: "C" Ölmüş hayvan eti yemek.
Soru Açıklaması
6.
Vad‘î hükmün kısımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sebeb ile illet birbiri yerine kullanılan iki kavramdır.
Soru Açıklaması
7.
Sünnetin Kur’ân’da özet olarak verilen konuları açıklaması, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mücmeli beyân 
Soru Açıklaması
8.
İcmâ‘ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber dönemindeki icmâ‘ın kesin delil olduğunda ihtilaf bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi vâcib‐i mukayyedin kısımlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Mahdûd
Soru Açıklaması
10.
Azîmet ve ruhsat ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" ‘Istısnâ ve selem akitleri, haram olan şeyin mübâha dönüşmesi şeklinde tezâhür eden ruhsata örnek olarak verilebilir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Fukahâ Metodu’na göre yazılan usûl eserlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Temhîdu’l‐Fusûl fi’l‐Usûl 
Soru Açıklaması
12.
Namazın, zekâtı, orucun farz olması; vasiyet, rehin gibi hukuki muamelelerin câiz olması gibi insanlar tarafından ortaya konan fiillerle ilgili hükümlere … denir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yer için uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amelî hükümler 
Soru Açıklaması
13.
Nesih konusu, İslâm Hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile bağlantılı olarak değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların yararının gözetilmesi 
Soru Açıklaması
14.
Te’sîsu’n‐Nazar adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Debûsî
Soru Açıklaması
15.
Şâtibî’ye göre Mantık, Kelâm, Kur’ân ve Hadis ilimleri, Arap dili ile ilgili konular Fıkıh Usûlü ilminin asıl konuları olmayıp zamanla Fıkıh Usûlüne emanet olarak girmiştir. Şâtibî’nin, Fıkıh Usûlü’ne emaneten dâhil edilmiş bu konular için kullandığı terim hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Âriyet
Soru Açıklaması
16.
Fıkıh Usûlü’nde el‐mahkûm bih kavramı ne için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hükme konu olan mükellefin fiilleri 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sırf Allah hakkı olan fiillerdendir?
Doğru Cevap: "B" Meûne niteliği taşıyan hükümler 
Soru Açıklaması
18.
Kişinin hak sahibi olma ve borç altına girebilmesini ifade eden vücûp ehliyetinin kaynağını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kişinin hayatta olması 
Soru Açıklaması
19.
Sabâvet dönemindeki bir bireyin sahip olduğu ehliyet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Vücûb ehliyeti tam‐Edâ ehliyeti yok 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mükteseb ârızalar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Cehâlet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR