logo

1.
İcâre akdinin câiz kabul edilmesi aşağıdaki
hafifletici sebeplerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç
Soru Açıklaması
2.
Şâri tarafından hüküm için illet olarak kabul
edildiğine dair delâlet bulunan vasfa denir.
Yukarıdaki tanım hangi kavram ile ifade
edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Münâsib‐i müessir
Soru Açıklaması
3.
Şâri'in hükmünü açıklamadığı yani geçerli ya
da geçersiz olduğunu belirtmediği, kendisine
kıyâs yapılabilecek bir nass ya da icmâ ile
sabit olan bir hükmün bulunmadığı
durumlarda söz konusu olmaktadır.
Müctehid, karşılaştığı bir olayda, bu iki şartı
taşıyan bir faydanın bulunduğunu tespit ettiği
takdirde," ... "bir delil olarak kabul ederek, bu
yönde bir hüküm verebilecektir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
uygundur?
Doğru Cevap: "A" Maslahat‐ı Mürsele
Soru Açıklaması
4.
Selem akdinin câiz görülmesinde aşağıdaki
istihsân türlerinden hangisine
dayanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Nass sebebiyle
Soru Açıklaması
5.
"Hükme açık bir şekilde delâlet eden, te‟vîl
ve tahsis ihtimaline de kapalı bulunan lafızdır. "
şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Nass
Soru Açıklaması
6.
Yankesici/tarrâr ve kefen soyucu/nebbâş
sözlerinin, Kur‟ân‟da zikredilen hırsızlık/sârık
sözü ile aynı anlama gelip gelmediği hususu,
İslâm Hukukçuları tarafından "..."
örnek gösterilmektedir. Yukarıdaki ifadede
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Hafî
Soru Açıklaması
7.
“Mefhûm‐i muvafakât”, “Delâleti evlâ” adıyla
da bilinen delâlet türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nassın delâleti
Soru Açıklaması
8.
“Mevrid‐i nassda ictihâda mesağ yoktur”
genel kuralındaki “nass” ifadesi “...” şeklinde
anlaşılmalıdır. İfadesinde boş bırakılan yere
uygun düşen ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Açık ve kesin olan nasslar
Soru Açıklaması
9.
İslam Hukukunun ana gayeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Pis ve zararlı şeylerin hukukî sözleşmelere konu edilmesinin yasaklanması, ukûbât konusunda; savaşta, kadınların, çocukların ve din adamlarının öldürülmesinin yasaklanması, hâciyyâta örnek olarak gösterilebilir.
Soru Açıklaması
10.
Tamamen vehme dayanan ve gerçekleşmesi
mümkün olmayan olaylar için hüküm aramak,
aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Farazî Fıkıh
Soru Açıklaması
logo

11.
Temel özelliği, usûlcülerin ihtilâflarına da
işaret ederek usûl kuralını/kâidesini ortaya
koymak, daha sonra da üzerinde ihtilâf edilen
bu kuralla ilgili fıkhî meseleleri ortaya koymak
olan Fıkıh Usûlü yazım yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Asıllara Dayanarak Fer'i Meseleler Üretme Metodu
Soru Açıklaması
12.
İctihâd ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İctihâd yapabilmek için Kur'ân‐ı Kerîm’in tamamını bilmek şarttır.
Soru Açıklaması
13.
Meâni'l‐Âsâr adlı eserin müellifi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tahâvî
Soru Açıklaması
14.
"Miktarları Kur’ân ve Sünnet'te belirtilmeyen,
miktarların belirlenmesi ve uygulanması siyâsî
iradeye (devlet) bırakılmış olan cezalardır."
Yukarıdaki tanım, aşağıdaki terimlerden
hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ta'zir
Soru Açıklaması
15.
Kişi, tam edâ ehliyetine,"..." sahip
olmaktadır. Cümlesinde boş bırakılan yer
aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir?
Doğru Cevap: "B" bulûğa ermekle, akıl ve temyiz kudretinin oluşması ile
Soru Açıklaması
16.
"Kocanın, ölen karısının malının yarısına
mirasçı olabilmesi, ölen karısının çocuklarının
olmamasına bağlıdır." cümlesi Şer'î hükmün
hangi kısmına örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Şart
Soru Açıklaması
17.
Hanefîler, Enes (r.a)’ın namazda, Besmele’nin
açıktan okunması ile ilgili haberini
kabul etmemektedirler. Çünkü Hz.
Peygamber’in arkasında namaz kılan o kadar
çok kimse vardı ki, eğer Hz. Peygamber’in
böyle bir uygulaması olsaydı, bu durumu,
büyük bir çoğunluk rivayet ederdi. Hanefîlerin
ilgili hadisi kabul etmemeleri hangi şartlarına
dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Rivayet edilen haber‐i vâhidin, umûmi belvâ (herkesin uygulayageldiği) ile ilgili bir konuda olmaması gerekmektedir.
Soru Açıklaması
18.
Örfün, ele alınan hukukî muamelelerin
hepsinde ya da büyük çoğunluğunda hâlen
uygulanıyor olması gerekmektedir. Örfün bu
özelliği hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ittırâd
Soru Açıklaması
19.
Kıyâsın rükunları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fer'in hükmünün nassla belirtilmiş olması lazımdır/gerekmektedir.
Soru Açıklaması
20.
Vâcib‐i mutlak'ın tanımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Şâri'in mükelleften yapılmasını talep ettiği fiilin yerine getirilmesi için belli bir vakit/zaman belirlemediği vâcibtir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR