logo

1.
Kıyâsta, hükmü nass ile belirlenmemiş olan
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el‐Makîs
Soru Açıklaması
2.
Hüküm çıkarırken sedd‐i zerâ'i esasını en
geniş şekliyle uygulayan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mâlikî
Soru Açıklaması
3.
"Şekk ile yakîn zâil olmaz” genel kuralı hangi
delil ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" İstishâb
Soru Açıklaması
4.
Sika ve âdil bir râvinin rivâyet ettiği haber‐i
vâhid ile amel edilebilmesi için birtakım özel
şartlar öne süren mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hanefî
Soru Açıklaması
5.
İlletin şartlarında, "İllet, kişilere, durumlara
ve çevreye göre farklılık göstermemelidir”
şeklinde ifade edilen şart aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Munzabıt
Soru Açıklaması
6.
Vakfın ebedî olması gerektiği genel kuralına
aykırı olarak kitap gibi menkûl malların
vakfedilebileceği hükmüne varmak istihsânın
hangi çeşidine örnektir?
Doğru Cevap: "B" İstihsân bi'l‐Örf
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi "hâss” lafzın
çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mücmel
Soru Açıklaması
8.
"Hükmün bir cins veya türe mahsûs olarak
zikredilmesi ve nassın muhtevasında olumlu
diğer yerlerde olumsuz bulunmasıdır”
şeklinde tanımlanan mefhûm türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mefhûm‐i Lakâb
Soru Açıklaması
9.
İnsanları yeni hükümlere hazırlamak ve
uymalarını kolaylaştırmak için birtakım
yasaklamaların birdenbire olmaması İslâm
Hukukunun hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Hükümlerde Tedrîcilik
Soru Açıklaması
10.
İmam Maturîdî'nin Meâhizu'ş‐Şerâ'i adlı eseri
hangi metoda göre yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fukahâ Metodu
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi şer'î hükmün
unsuru değildir?
Doğru Cevap: "A" el‐Mahkûm leh
Soru Açıklaması
12.
"Kişinin kendi malı üzerinde istediği gibi
tasarrufta bulunabilmesi için buluğa ermiş
olması gerekir” ifadesinde buluğa ermek vad'î
hükmün hangi kısmına girmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mükellefin gücü dahilinde olmayan şart
Soru Açıklaması
13.
Vâcib‐i mudayyakın tanımı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yerine getirilmesi için belirlenen vakit, sadece bu vâcibin yerine getirilmesine imkan veren, aynı cinsten başka bir ibadetin yerine getirilmesine imkan vermeyen vâciptir
Soru Açıklaması
14.
Istısnâ' ve selem akitlerinin mübâh kabul
edilmesi, ruhsatın tezâhür çeşitlerinden
hangisi kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" Genel kurala aykırı bazı sözleşme ve muamelelerin yapılabilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi zaruriyyat
kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Şarap satmanın yasaklanması
Soru Açıklaması
16.
Me'âni'l‐Âsâr adlı eser hangi müellife aittir?
Doğru Cevap: "B" Tahâvî
Soru Açıklaması
17.
Fıkıh usûlünü, şer'î deliller üzerinde değil,
müctehidlerin açıkladığı hükümler
üzerinde uygulayarak yeni hükümlere ulaşma
çabası hangi kavramla ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tahrîc
Soru Açıklaması
18.
"Kitâbu'r‐Rey” adında bir usûl eseri olduğu
rivâyet edilen âlim kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması
19.
Topluma ait menfaatlerin çiğnenmeyip
korunması için konmuş olan hükümler Sırf
Allah hakkı olan fiiller olarak
nitelendirilmektedir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi sırf Allah hakkı olan
fiillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kazif suçunun cezası
Soru Açıklaması
20.
Haber‐i vâhidin kabulünde, rivayet edilen
haberin "Medîneliler'in ameline muhalif
olmaması” şartını arayan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâlikî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR