logo
FIKIH USULÜ 2013-2014
1.
Hukuki tasarrufunu ikrah altında gerçekleştiren kişiye İslam hukukunda ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Mükreh
Soru Açıklaması
2.
Yol güvenliğinin olmadığı durumlarda hac ibadetinin farz olmaması aşağıdaki ruhsat şekillerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" İbadetin sâkıt olması
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunda sorumlulukların azlığı (mahdûd/sınırlı olması) ilkesi ile ilgili olarak ifade edilen genel kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eşyada aslolan ibahadır.
Soru Açıklaması
4.
“Ben size kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Ancak artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Zira bu, kalbi yumuşatır, gözü yaşartır ve ahreti hatırlatır.”

Hz. Muhammed’in yukarıdaki hadis-i şerifi fıkıh usulü konularından hangisine örnek olarak verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Nesih
Soru Açıklaması
5.
Fıkıh kuralları ile ilgili olan aşağıdaki kitaplardan hangisi Mâlikî mezhebine göre yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Karâfî, el-Furûk
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sahabîlerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra hüküm ve fetva verme konusunda öne çıkanlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde İmâm Şâfi’î’nin ölüm tarihi hicrî takvime göre doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 204
Soru Açıklaması
8.
Fıkıh usulü ilminde ilk kitap yazanın Ebû Hanîfe olduğu bazı hukukçular tarafından iddia edilmiştir.

Ebû Hanîfe’nin fıkıh usulü alanında yazdığı rivayet edilen kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kitâbu’r-Re’y
Soru Açıklaması
9.
el-Mu’temed adlı fıkıh usulü kitabı aşağıdaki İslam hukukçularından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Ebu’l-Huseyn el-Basrî
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki fıkıh usulü eserlerinden hangisi karma yönteme göre yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" et-Tahrîr
Soru Açıklaması
logo
FIKIH USULÜ 2013-2014
11.
Taabbudî fiiller mahkûm bih’in aşağıdaki kısımlarından hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "C" Sırf Allah hakkı olan fiiller
Soru Açıklaması
12.
Teklîfin şartı akıldır. Ancak akıl, herkeste aynı seviyede olmadığından Şâri, açık ve tespiti imkan dahilinde olan bir durumu mükellefiyetin alameti olarak kabul etmiştir.

Mükellefiyetin alameti olarak kabul edilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Temyîz
Soru Açıklaması
13.
Vücûb ehliyetinin başlangıç dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cenîn
Soru Açıklaması
14.
Nâkıs eda ehliyetine sahip olan bir kişinin, kanunî temsilcisinin iznine bağlı olarak geçerli olan tasarruflarına aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kira
Soru Açıklaması
15.
Akıl hastası olan bir kişinin sahip olduğu ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam vücûb ehliyeti
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki tasarruflardan hangisinde hezl, tasarrufun geçersizliğine yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Talâk
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi vad’î hükümlerden şart-meşrût/hüküm ilişkisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" İhram-hacc
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükmün çeşitleri için cumhûrun kullandığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Farz
Soru Açıklaması
19.
Şâri’in, yerine getirilmesi için bir zaman tayin ettiği vâcibe ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Vâcib-i muvakkat
Soru Açıklaması
20.
Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınan vad’î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sebeb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR