logo
FIKIH USULÜ 2012-2013
1.
Aşağıdakilerden hangisi vad’î hükümlerden sebeb-müsebbeb ilişkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Rü’yet-ramazan orucu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki mezheplerden hangisine göre kadınların, özel hallerinde Kur’ân okumaları caizdir?
Doğru Cevap: "A" Mâlikî
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kavlî tasarruflardan hangisi, şaka olarak söylense dahi İslâm hukukuna göre geçerli kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Talâk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şer’î hükümlerden hangisi “tahyîr” kavramı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Mubâh
Soru Açıklaması
5.
Sarhoşun sözlerinin tamamını hukuki netice doğurmayacak şekilde geçersiz kabul eden İslâm hukuku mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zâhirî
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki akit türlerinden hangisi, elde mevcut olmayan şeyin hukukî sözleşmeye konu olmasına örnek verilemez?
Doğru Cevap: "C" Karz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi vâcib-i muvessa‘a örnektir?
Doğru Cevap: "B" Beş vakit namaz
Soru Açıklaması
8.
Fıkıh kuralları ile ilgili olarak el-Furûk adlı kitabı yazan Karâfî, aşağıdaki mezheplerden hangisine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Mâlikî
Soru Açıklaması
9.
Allah’ın (Şâri‘in), şer‘î hükmü yerine getirmekle sorumlu tuttuğu insan için kullanılan fıkıh usûlü terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mahkûm aleyh
Soru Açıklaması
10.
Mahkûm bih’in kısımları bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Kısâs
Soru Açıklaması
logo
FIKIH USULÜ 2012-2013
11.
Kur’ân’da sadece kaçınılması gereken yasakların ya da yerine getirilmesi gereken emirlerin zikredilip bunların dışındaki konularda hüküm belirtilmemesinden yola çıkarak İslâm hukukçuları aşağıdaki ilkelerden hangisini tespit etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Eşyada asıl olan ibâhadır.
Soru Açıklaması
12.
Keffâretler, edâ edileceği vaktin tayin edilip edilmemesi bakımından vacibin aşağıdaki kısımlarından hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Vâcib-i mutlak
Soru Açıklaması
13.
İmâm Şâfi’î’ye ait aşağıdaki eserlerden hangisi Fıkıh Usûlü alanında bize ulaşan tedvin edilmiş ilk müstakil eserdir?
Doğru Cevap: "B" er-Risâle
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm hukukunda sorumlulukların hafifletilme yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Farzların miktarının azaltılması.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi icmâlî delillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fiilde hataya örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Atılan kurşunun, ava değil, insana isabet etmesi
Soru Açıklaması
17.
Allah hakkı olan fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Allah hakkı olan fiillerden doğan hak ve sorumluluklar affedilip düşürülebilir.
Soru Açıklaması
18.
Fıkıh kuralları ile ilgili olarak kaleme alınmış olan “Kavâ‘idu’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm” adlı kitap aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" ‘İzz b. Abdisselâm
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi vad’î hükümlerden şarta örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Hırsızlık-elin kesilmesi
Soru Açıklaması
20.
Şâri‘in, mükellefi bir şeyi yapmakla ya da yapmamakla sorumlu tuttuğu şer‘î hüküm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mubâh
Soru Açıklaması
logo
FIKIH USULÜ 2012-2013
21.
Fıkıh Usûlü eserlerinin yazılmasında uygulanan yöntemlerden hangisi, mezhep imamlarından nakledilen furû’ meselelerine dayanarak usûl kurallarının belirlenmesi (tümevarım) esasını benimsemiştir?
Doğru Cevap: "D" Fukahâ yöntemi
Soru Açıklaması
22.
Anne karnındaki henüz doğmamış çocuğun (cenîn) ehliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eksik vücûb ehliyeti
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki kitap adlarından hangisi, genellikle Fıkıh kurallarını konu edinen kitapların genel bir adı haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" el-Eşbâh ve’n-Nezâir
Soru Açıklaması
24.
Fıkıh ve Fıkıh Usûlü kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fıkıh kuralları, genel kurallar olup içerdiği tüm cüzlere istisnasız olarak uygulanır.
Soru Açıklaması
25.
“Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınan şey” şeklinde tanımlanan şer’î hüküm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebeb
Soru Açıklaması
26.
Fıkıh usûlü alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi mütekellimîn metoduna göre kaleme alınan eserler arasındadır?
Doğru Cevap: "A" el-Burhân
Soru Açıklaması
27.
“İnsan aklındaki idrak ve anlama eksikliğinden doğan zayıflık” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ateh
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi vâcib-i muhayyer’e (mükellefe seçme hakkı tanıyan vâcib) örnektir?
Doğru Cevap: "E" Yemin keffâreti
Soru Açıklaması
29.
“Techîz ve tekfîn” kavramlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin cenazesinin hazırlanması ve defnedilmesi
Soru Açıklaması
30.
Kur’ân’da namazın farz olduğu belirtilmektedir. Hz. Peygamber’in de namazın farziyetini ve önemini öne çıkaran birçok hadisi vardır.

Hz. Peygamber’in yukarıda ifade edilen hadisleri Sünnetin kısımlarından hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet-i müekkide
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR