logo
FIKIH USULÜ 2011-2012
1.
İnsanların özürlerinden ötürü kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru kılınan hükümlere İslâm hukukunda ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ruhsat
Soru Açıklaması
2.
“ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺍﺕ ﺗﺑﻳﺢ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺍﺕ” ilkesinin Türkçe tercümesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zarûretler, yasaklanmış ve sakıncalı olan şeyleri mubah kılar.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki akit türlerinden hangisi, elde mevcut olmayan şeyin hukukî sözleşmeye konu olmasına örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Vedî‘a
Soru Açıklaması
4.
Mükrehin rızasını ortadan kaldırsa da ihtiyârını ortadan kaldırmayan ikrâh türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İkrâh-ı gayr-ı mülcî
Soru Açıklaması
5.
“Hükümlerin bir defada değil, insanların ihtiyaçlarına göre parça parça inmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tedrîc
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “asl” kavramının terim anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Müşebbeh
Soru Açıklaması
7.
“… deliller, usûlcünün inceleme konusunu oluştururken; … deliller, fakîhin inceleme alanına girmektedir.”

Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" İcmâlî-tafsîlî
Soru Açıklaması
8.
Fıkıh kuralları ile ilgili olarak kaleme alınan aşağıdaki eserlerden hangisi Mâlikî mezhebine mensup İslâm hukukçularından Karâfî’ye (ö.684 h.) aittir?
Doğru Cevap: "B" el-Furûk
Soru Açıklaması
9.
Husun-kubuh konusu, Fıkıh Usûlü ile aşağıdaki ilimlerden hangisinin ortak konuları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması
10.
“Fıkıh usûlü alanında bize ulaşan tedvin edilmiş ilk müstakil eser İmâm Şâfiî’nin er-Risâle adlı eseridir.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İmâm Şâfiî’nin ölüm tarihi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 204 h.
Soru Açıklaması
logo
FIKIH USULÜ 2011-2012
11.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Fıkıh usûlü alanında yazılan eserlerle yazarları doğru eşleştirilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" el-Mahsûl-Âmidî
Soru Açıklaması
12.
Fıkıh usûlü alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi mütekellimîn metoduna göre kaleme alınan eserler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" el-Mustesfâ
Soru Açıklaması
13.
Şer‘î hükmün unsurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şer‘î hüküm, Allah’ın (Şâri‘in) kulların (mükelleflerin) fiilleri ile ilgili emirleridir.
Soru Açıklaması
14.
“Hz. Peygamber’in Sünnet’i, Kur’ân’da yer alan ancak yeteri kadar açık olmayan hükümlerin mahiyetini açıklar. Mesela Kur’ân’da “namaz kılınız”, “zekat veriniz” şeklinde emirler bulunmaktadır. Ancak bunların nasıl îfâ edileceği açıklanmamıştır. İşte bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceği Hz. Peygamber’in Sünnet’iyle açıklanmıştır.”

Hz. Peygamber’in yukarıda ifade edilen Sünnet’ine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet-i mübeyyine
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi vaz’î hükümlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Şart
Soru Açıklaması
16.
Sırf Allah hakkı olan fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Allah hakkı olan fiillerden doğan sorumluluklar ancak devlet başkanı tarafından affedilebilir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, hakkında hadd cezası öngörülen suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gasp
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde, iki türlü hak birleşmekle beraber Allah hakkı, kul hakkından daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Kazif
Soru Açıklaması
19.
Allah’ın (Şâri‘in), şer‘î hükmü yerine getirmekle sorumlu tuttuğu insan için kullanılan fıkıh usûlü terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mahkûm aleyh
Soru Açıklaması
20.
Vücûb ehliyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vücûb ehliyeti, kişinin doğumu ile nâkıs olarak başlar; temyîz kudreti ile birlikte tam olma vasfını kazanır.
Soru Açıklaması
logo
FIKIH USULÜ 2011-2012
21.
Temyiz çağına ulaşan çocuğun ehliyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mali sonuçlar doğuracak hukuki tasarrufları vardır.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi mükteseb ehliyet arızalarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Sarhoşluk
Soru Açıklaması
23.
Ölen kimsenin malı üzerindeki haklar, aşağıdakilerden hangisinde öncelikleri bakımından doğru bir sıralama ile verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Techîz ve tekfîn, borçların edası, vasiyet, miras taksimi
Soru Açıklaması
24.
İkrâh çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İkrâh-ı mülcî rızayı ortadan kaldırmakta, ancak ihtiyârı bozmamaktadır.
Soru Açıklaması
25.
Mükellefin bir fiili işlemek konusunda muhayyer olması aşağıdaki şer‘î hükümlerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" İbâha
Soru Açıklaması
26.
Teklîfî hüküm ve vad’î hükümle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vad’î hükümde fiil, mükellefin gücü dahilinde olmalıdır.
Soru Açıklaması
27.
Edâ edileceği vakit bakımından Ramazan orucu, vâcib’in kısımlarından hangisinin kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Vâcib-i mudayyak
Soru Açıklaması
28.
Sıhhat, fesâd ve butlân kavramları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Hükmün sahih veya bâtıl olması teklîfî hükme giren konulardandır.
Soru Açıklaması
29.
Fıkıh konularına göre telif edilmiş hadis mecmuaları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sünen
Soru Açıklaması
30.
İcmâ‘ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Mâlikîler sükûtî icmâ‘ı kabul etmemektedirler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR