logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şelâler
Soru Açıklaması
2.
(I) Tabya
(II) Savma’a
(III) Mevlevihane
(IV) Dergah
(V) Kervansaray
(VI) Asitane
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri tarikat yapıları
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" I ve V
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin tarihi süreç içerisinde Kudüs
ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Musa
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi su mimarisi içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hazire
Soru Açıklaması
5.
(I) Amalikalılar
(II) Cürhümlüler
(III) Kureyşliler
(IV) Emeviler
(V) Osmanlılar
(VI) Hz. Ebu Bekir
(VII) Abdullah bin Zübeyr
(VIII) Harun Reşid
Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin dönemlerinde
Kabe’de imar, inşa ve tamir faaliyetlerinin yapıldığına dair
bilgi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" VI ve VIII
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinin tarihi kaynaklardan elde
edilen bilgilere göre planı çizilmiş, kapıları, harimi ve
avlusu gibi mimari unsurları ortaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mescidi Nebevî’nin
Soru Açıklaması
7.
Müslümanlar açısından Kudüs’te ilk imar ve inşa
faaliyetini başlatan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Emevi dönemi eseri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması
9.
(I) Bazilikal planlıdır.
(II) Avlusu revaksızdır.
(III) Avlusunda Kubbetü’l-hazne vardır.
(IV) Hariminde bir kuyu bulunmaktadır.
(V) Transepteki kubbesini Melikşah yaptırmıştır.
(VI) Bir minaresi vardır.
Şam Ümeyye Camii ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" II ve VI
Soru Açıklaması
10.
“ (I)Şam Ümeyye Camii’nin Emevi dönemine ait özgün
süslemeleri, Müslüman olmayan ustalar tarafından
yapılmıştır; (II)cennet tasvirleri bulunmaktadır;
(III)tasvirlerin seçiminde bani Halife I. Velid’in etkisi ve
talebi olmuştur; (IV)süslemeler çini levhalar halinde
yapılmıştır; (V)süslemeler tabiatçıdır, natüralisttir,
realisttir.”
Şam Ümeyye Camii’nin Emevi dönemine ait özgün
süslemeleri hakkında yukarıda numaralandırılarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
logo

11.
Dışarıdan rampayla çıkılan, helezonik, malviya diye anılan
minare İslam mimarisinde sadece üç camide yapılmıştır.
Bu tip minarenin bulunduğu camiler aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Samerra Ulu, Ebu Dülef ve Tolunoğlu Ahmet camileri
Soru Açıklaması
12.
(I) El-Mescidü’l-Cami
(II) Musallâ
(III) Mescid
(IV) Cami
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İslâm’ın ilk
dönemlerinde ibadet mekânı olarak kullanılan terimler
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
13.
“Allah katında Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan
kimseler musavvirlerdir” hadisinde geçen musavvirler
Bedreddin Ayni’ye göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Put yapanlar
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin bir defasında aşılı bir
fidanı tutup öperek "keşke ben de senin gibi aşılı bir ağaç
olsaydım" ifadesi;
(I) Hz. Peygamberin estetik dünyası
(II) Hz. Peygamberin rakik kalpli oluşu
(III) Hz. Peygamberin gelişmiş bir güzellik anlayışına sahip
olması
(IV) Hz. Peygamberin çevresindeki güzelliklere karşı
duyarlı olması
Yukarıdakilerden hangisi / hangileriyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
Estetiğe büyük önem veren İslâm dini, estetiğin kaynağını
aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yüce Yaratıcı’ya
Soru Açıklaması
16.
"İçinde resim ve köpek olan eve melekler girmez"
Hadisinde belirtilen meleğin aşağıdakilerden daha çok
hangisinin olabileceği kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Cebrail
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ilıklık
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hamamları oluşturan unsurlardan
birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Mescit
Soru Açıklaması
19.
Mescid-i Nebevi’nin plan ve mimarisinin bilinmesi
aşağıdakilerden hangisine bir katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Minarelerin ortaya çıkmasına
Soru Açıklaması
20.
(I) Minaresi helezoniktir.
(II) Avlusu üç taraftan revaklarla çevrilidir.
(III) Ayaklar birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır.
(IV) Ayaklar kerpiçten duvarları ve minaresi tuğladan
yapılmıştır.
(V) Ziyadeler bölümü vardır.
(VI) Emeviler döneminde yapılmıştır.
Samerra Ulu Cami ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III ve VI
Soru Açıklaması
logo

21.
Karahanlılar, (I)Eserlerini önce kerpiçle, sonra kerpiç ve
tuğladan daha sonra ise tamamen tuğladan inşa
etmişlerdir.(II) Yapılarını alçı ve çini mozaiklerle
süslemişlerdir. (III)Minareleri silindirik yuvarlak gövdeli
yaparak kuşaklarla tezyin etmişlerdir. (IV)Camilerinin orta
mekânını veya mihrap önünü kubbeyle örtmüşlerdir.
(V)Türbelerinin ön cephelerine ise hiç önem
vermemişlerdir.
Yukarıda Karahanlılar dönemi sanatı hakkında
numaralandırılmış olarak verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
22.
Türk İslam mimarisinde, yapıların cephelerine düzenli
olarak altlı üstlü pencerelerin açılması aşağıdaki
dönemlerden hangisinin önemli bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Beylikler
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın ustalık eseridir?
Doğru Cevap: "C" Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
Soru Açıklaması
24.
“ Avlusunun kuzey doğusunda Mesudiye Medresesi,
kuzey batısında Şafiler bölümü, doğusunda iki katlı bir
yapı, batısında ise revak vardır. Minaresi dört köşelidir ve
Emevi Camii minaresinden etkilenmiştir. Harimi kıbleye
paralel olarak uzanan üç sahınlıdır. Anadolu’da Büyük
Selçuklu geleneğine bağlanan camiler arasında yer alır.”
Yukarıdaki pasajda aşağıdaki camilerden hangisinden
bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Diyarbakır Ulu Cami
Soru Açıklaması
25.
“ Cami, türbe ve darüşşifadan oluşan bir külliye olarak
yapılmıştır. Üçü camide olmak üzere muhteşem dört taç
kapısı vardır. Taş süslemeleri bakımından oldukça
önemlidir. Caminin batı cephesinde kartal ve kuş figürü
vardır. Avlu küçültülerek harim içine alınan camilerin
örnekleri arasında yer alır.”
Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki eserlerden
hangisini aittir?
Doğru Cevap: "B" Divriği Ulu Cami
Soru Açıklaması
26.
“ Ters “T” planlı, zaviyeli camilerin en gelişmiş örnekleri
arasında yer alır. Bir birine bitişik olmayan yapılardan
oluşan külliyenin merkezi yapısıdır. İki minaresi vardır.
Son cemaat yeri yoktur. Çini süslemeleriyle bilinmekle
birlikte, ahşap ve kalem işi süslemeleri de önemlidir.”
Yukarıdaki pasajda verilen bilgiler aşağıdaki eserlerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Bursa Yeşil Camii’ne
Soru Açıklaması
27.
(I) İki minaresi vardır.
(II) Avlusu, üç taraftan revaklarla çevrilidir.
(III) Camiye doğu ve batıdaki sade olan, kuzeydeki ise taç
kapı olan üç girişten girilir.
(IV) Caminin içerisinde şadırvan vardır.
(V) Caminin duvarlarında ve ayaklarında döneminin ünlü
hattatlarının yazıları vardır.
(VI) Mihrap önü mekânı ile şadırvanın üzeri kubbeyle,
diğer bölümler ise tonozlarla örtülmüştür.

(VII) Minberinin ustası, Muhammed bin Abdülaziz el-
Dukki’dir.

Yukarıda Bursa Ulu Cami ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" II ve VI
Soru Açıklaması
28.
“ Bir külliye olarak yapılmıştır. Külliyeyi oluşturan hamam
ve Mevlevihane, cami, medrese ve türbeden ayrı olarak
inşa edilmiştir. Caminin mihrap önü kubbesi çapı itibariyle
toplu mekân elde etme çabasının önemli bir halkasını
oluşturur. Caminin avlusu, üç taraftan revaklarla
çevrilmiştir.”
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki camilerden hangisinden
bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Manisa Ulu Camii
Soru Açıklaması
29.
Selçuk İsa Bey Camii, (I)Aydınoğlu İsa Bey tarafından Şamlı
mimar Ali bin El-Dımişki’ye 1374 yılında inşa ettirilen,
(II)planı bakımından Şam Ümeyye’den gelen Diyarbakır
Ulu Camii’ne ve Artuklu camilerine dayanan, (III) üç
taraftan revaklarla çevrili avlusu ve altlı üstlü pencereleri,
(IV) mermer kaplı ve abidevi batı cephesi portali ve (V) iki
şerefeli bir minaresi olan önemli bir eserdir.
Selçuk İsa Bey Camii hakkında yukarıda verilen numaralı
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi estetiği (güzelliği) yapılarının
cephelerinde, taç kapılarında, mihrap veya minberleri gibi
belirli unsurlarında toplamayıp, eserlerinin her tarafına
yaymıştır?
Doğru Cevap: "B" Osmanlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR