logo

1.
Mescidi Nebevî’nin ilk inşasında aşağıdakilerden
hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Minare
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi ibadet mekânları
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dârunnedve
Soru Açıklaması
3.
Mescidi Nebevî’nin unsurlarından hangisi daha sonraki
dönemlerde, tekkelerin, dergâhların, zâviyelerin, medrese
ve mekteplerin doğmasına ilham kaynağı olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Suffesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatı ve mimarisinde
yapıldığı dönemdeki özgün plân ve mimarisiyle tarihi
kaynaklardan en fazla bilinen bir eserdir?
Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması
5.
Kabe günümüzdeki küp şeklini ilk defa aşağıdaki
dönemlerden hangisinde kazanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kureyşlilerin M. 607-608 yıllarındaki tamirinde
Soru Açıklaması
6.
“Kabe’nin üzeri açık olup dam ile kapatılmamıştı. İlk
defa Kabe’nin üzeri bir damla kapatılmıştır. Etrafına
Kureyş kabilesi mensupları tarafından evler
yapılmıştır. Evlerin aralarında tavaf alanına rahat
girilmesi için boşluklar bırakılmıştı. Ayrıca Mekke
şehrinin parlemento binası olarak da Darunnedve
inşa edilmiştir.”
Yukarıdaki pasajda Kabe’de yapılan imar faaliyetleri
aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kusay bin Kilab
Soru Açıklaması
7.
Ahit sandığını Kudüs’e getirterek Kudüs’e ilk kudsiyetini
kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Davud
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Aksa alanını temizletip
bir mescit yaptırarak, Müslümanlar açısından Kudüs’teki
ilk imar ve inşa faaliyetlerini başlatmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
9.
(I) 691’de Halife Abdülmelik b. Mervan tarafından
yaptırılmıştır.
(II)İç içe iki galeriden oluşan sekizgen planlıdır.
(III) Özgün süslemeleri realist olup üsluplaştırma yoktur.
(IV) Cami / mescit olarak yapılmıştır.
(V) Tamamen düz ahşap damla örtülmüştür.
(VI) Ortasında Hacer-i muallak denilen taş vardır.
(VII) Cephelerinde birer aşırı olmak üzere dört kapısı
vardır.
Yukarıda Kubbetü’s-Sahra ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" IV ve V
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yapılardan hangisi inşa edildiği dönemdeki
orijinal plan ve mimarisi ile günümüze ulaşan erken
dönem İslam mimarisine ait bir eserdir?
Doğru Cevap: "E" Kubbetü’s-Sahra
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki Emevi saraylarından hangisi plan ve
mimarisinden ziyade daha çok süslemeleri ile bilinen bir
saraydır?
Doğru Cevap: "B" Kusayr-ı Amra
Soru Açıklaması
12.
(I) Bazilikal planlıdır.
(II) Üç minaresi vardır.
(III) Avlusunda Kubbetü’l-hazne bulunmaktadır.
(IV) Avlusu yoktur.
(V) Harime üç kemer gözlü bir kapıdan girilmektedir.
(VI) Süslemelerinde altından ırmaklar akan cennetler
tasvir edilmiştir.
(VII) Tamamen kubbe ile örtülmüştür.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisinin / hangilerinin Şam
Ümeyye Camii ile alakası yoktur?
Doğru Cevap: "E" IV ve VII
Soru Açıklaması
13.
(I) Emevîler eserlerini genellikle taştan yapmışlardır. (II)
Süslemelerde mozaik, cam mozaik ve fresk(fresko)
üslubunu tercih etmişlerdir. (III) Yapılarında kubbeye hiç
iltifat etmemişlerdir. (IV) Kemer olarak at nalı, yuvarlak ve
dilimli kemeri kullanmışlardır. (V) Yabancı usta ve
mimarları çalıştırmalarının yanı sıra, Roma, Bizans ve
Sasani dönemi sanatından da etkilenmişlerdir.
Yukarıdaki pasajda Emevi dönemi sanatı ile ilgili
numaralandırılmış olarak verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
14.
“Dört ayrı aşamada tamamlanmıştır. Çift katlı zarif
kemerlere sahiptir. Minaresi kare planlı ve dört
köşelidir. Mihrap önü kubbelerinin kaburgaları İslam
mimarisinde bilinen en eski örneklerdir. Abanoz
ağacından yapılmış olan minberi tekerlekler
üzerinde hareket etmekteydi. Bu eser bütün bu
özellikleriyle İslam sanatının âdetâ bir
laboratuvarıdır.”
Yukarıdaki pasajda bahsedilen bu mimari eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuba Ulu Camii
Soru Açıklaması
15.
(I) Dışarıdan rampayla çıkılan bir minaresi vardır.
(II) Avlusu üç taraftan revaklarla çevrilmiştir.
(III) Harimi kıbleye dikey olarak uzanan 25 sahınlıdır.
(IV) Tamamen kubbelerle örtülmüştür.
(V) Dışarıda ziyadeler bölümü vardır.
(VI) Dış duvarları payandalarla desteklenmiştir.
(VII) Günümüze sağlam olarak gelmiştir.
Samerra Ulu Camii hakkında yukarıda verilen bilgilerden
hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV ve VII
Soru Açıklaması
16.
(I) Ayaklar bir birine sivri kemerlerle bağlanmıştır.
(II) Süslemeleri Samerra’daki süslemelerden daha
soyuttur.
(III) Tamamen tuğladan yapılmıştır.
(IV) Mihrap önünde küçük bir kubbesi vardır.
(V) Asıl mihrap dışında başka mihraplar da bulumaktadır.
(VI) Şadırvanı yoktur.
(VII) Avlusu üç taraftan revaklarla çevrilmemiştir.
Yukarıda Kahire FustatTolunoğlu Ahmet Camii ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi / hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" VI ve VII
Soru Açıklaması
17.
İslam mimarisinde bilinen ilk türbe aşağıdaki
dönemlerden hangisinde inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler döneminde
Soru Açıklaması
18.
İslam sanatlarında motiflerin tabiatta olduğu gibi değil de
üsluplaştırılarak/sitilize edilerek/soyutlaştırılarak
kullanılması aşağıdaki dönemlerden hangisinde
başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Abbasiler döneminde
Soru Açıklaması
19.
(I)Karahanlılar yapılarında süsleme unsuru olarak kûfî ve
sülüs yazıya yer vermemişlerdir; (II) yapılarını önce
kerpiçten yapmışlar sonra kerpiç ve tuğlayı birlikte
kullanmışlardır; (III)16.yüzyılda Osmanlı mimarisinde
görülen merkezî plânlı camilerin ilk örneğini Hazara
Camii’nde denemişlerdir; (IV)minareleri silindirik gövdeli
olup bu gövdeler geometrik süslemeli kuşaklarla
zenginleştirilmiştir; (V)dini yapılarıyla birlikte İslam
mimarisinde taç kapı anlayışını geliştirmişlerdir;
Yukarıda Karahanlı dönemi sanatı ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi bu döneme ait değildir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
20.
“Yaptırmış oldukları medreselerden günümüze sadece
Hargirt ve Rey medreselerinden bazı kalıntılar kalmıştır.
Camilerinde mihrap önü kubbesini kare bir şema
üzerinden sekiz ayak üzerine oturtmuşlardır. Ribat adı
verilen kervansarayların gelişmesini sağlamışlardır. Dört
eyvanlı avlulu cami ve medrese mimarisine önemli
katkıları olmuştur.Türbe mimarisinde başarılı eserler inşa
etmişlerdir.”
Yukarıdaki pasajda aşağıdaki dönemlerden hangisinin
sanat ve mimarisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Büyük Selçuklular
Soru Açıklaması
logo

21.
(I)Süslemeler yapıların taç kapı, mihrap ve minber gibi
belirli unsurlarında toplanmıştır.
(II)Roma ve Bizans dönemine ait yapılardan elde edilen
devşirme malzeme kullanılmıştır.
(III)Kubbeye genellikle camilerin mihrap önlerinde yer
verilmiştir.
(IV)Giriş cepleri taç kapılarla oldukça dikkat çekici olduğu
halde diğer cepheler çok sadedir.
(V)Pencereler yapıların cephelerine altlı-üstlü ve düzenli
bir şekilde yerleştirilmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu dönemi sanat
ve mimarisinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yalnız V
Soru Açıklaması
22.
(I)Beylikler döneminde taç kapılar sadeleşmiştir; (II)kubbe
kullanımının artması ve kubbelerin çaplarının
büyütülmesiyle birlikte toplu mekân elde etme gayreti
artmıştır; (III)camilerde son cemaat yeri ve üç taraftan
revaklarla çevrili avlular ortaya çıkmıştır; (IV)yapıların iç
ve dışlarında süslemeler çoğalmıştır; (V)açık ve kapalı
kısımlar arasındaki âhenk sağlanmıştır; (VI)yapılarda
mermer kaplamalara yer verilmiştir; (VII) maddi
imkansızlıklara bağlı olarak külliye yapılmamıştır.
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Beylikler dönemi
sanat ve mimarisinde görülen yenilikler arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "B" IV ve VII
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu dönemi eseri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Bursa Ulu Camii
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi Divriği Ulu Camii’nin bir özelliği
değildir?
Doğru Cevap: "C" Mihrabı döneminin çinileriyle süslenmiştir.
Soru Açıklaması
25.
“Mimarı Hacı İvaz Paşa’dır. Ters T planında yapılan
camilerin gelişmiş örneğini sergiler. İki minaresi vardır.
Hünkar mahfili oldukça tezyinatlıdır. Külliye olarak inşa
edilmiştir.”
Yukarıdaki pasajda anlatılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bursa Yeşil Camii
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi estetiği/güzelliği inşa ettikleri
yapıların minber, mihrap ve cephe gibi sadece belirli
unsurlarına değil de tamamına yaymıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlılar
Soru Açıklaması
27.
(I)Üsküdar Mihrimah Sultan Camii
(II)Edirne Selimiye Camii
(III)Rüstem Paşa Camii
(IV)İstanbul Süleymaniye Camii
(V)İstanbul Şehzade Camii
(VI)İstanbul Kılıç Ali Paşa Camii
Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri Mimar Sinan’ın
çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim dediği camilerdir?
Doğru Cevap: "E" V, IV ve II
Soru Açıklaması
28.
“Bir külliye olarak inşa edilmiş olup, medrese camiye
bitişiktir. Caminin mihrap önü büyük bir kubbe ile
örtülmüştür. Minberinin ustası aynı zamanda Bursa Ulu
Camii’nin minberinin de ustasıdır. Caminin avlusu üç
taraftan revaklarla çevrilmiştir.”
Yukarıdaki pasajda anlatılan cami aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Manisa Ulu Cami
Soru Açıklaması
29.
“Minaresi Şam Ümeyye Camii’nden etkilenerek dört
köşeli ve kare planlı olarak yapılmıştır. Kıbleye paralel üç
sahın halinde uzanan harimini ortadan mihraba dikey
uzanan başka bir sahın kesmektedir. Avlusunda iki
şadırvan vardır. Ayrıca avlusunun kuzeydoğusunda
Mesudiye Medresesi, kuzeyinde ise Şafiiler bölümü
vardır.”
Yukarıdaki pasajdaki bilgiler aşağıdaki camilerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Diyarbakır Ulu Camii’ne
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi Bursa Ulu Camii’nin özellikleri
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Külliye olarak yapılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR