logo

1.
(I) Cebrail
(II) İsrafil
(III) Azrail
(IV) Mikail
(V) Sorgu Meleği

Yukarıdaki Meleklerden hangisinin “İçinde resim ve köpek olan eve melekler girmez.'' hadisinde geçen melek olma ihtimali daha fazladır ?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar içerisinde yer
almaz?
Doğru Cevap: "C" Duvarcılık
Soru Açıklaması
3.
Bedreddin Ayni'ye göre "Allah katında Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan kimseler musavvirlerdir." hadisinde geçen musavvirler aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Put Yapanlar
Soru Açıklaması
4.
(I) Ahsen
(II) İhsan
(III) Cemil
(IV) Vedûd
(V) Celâl
(VI) Cemal
(VII) Sevgi
Yukarıdaki kavramlardan hangisi / hangileri İslam Estetiği içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız V
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakiler den hangisi Türk hamamlarını oluşturan
unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eğlence Mekanları
Soru Açıklaması
6.
“Sanat, sese, söze, maddeye biçim verilmesi,
insanın duygu düşünce ve heyecanlarının
ruhsal deneylerinin başkalarına
aktarılabilmesi; duygu ve düşüncelerinin
biçimlendirilmesi ve geliştirilmesidir.”
Sanatın yukarıdaki tarifinde aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" İnsan eğitimine
Soru Açıklaması
7.
Mescid‐i Nebevi’nin plan ve mimarisinin
bilinmesi aşağıdakilerden hangisine bir katkı
sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "C" Minarelerin ortaya çıkmasına
Soru Açıklaması
8.
Bir Hıristiyanın Sultan Ahmet Camii’ni
gördüğünde hayranlığını gizleyememesi neyin
bir delili sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" İnsandaki sanat duygusunun evrenselliğinin
Soru Açıklaması
9.
Estetiğe büyük önem veren İslâm’a göre
estetiğin kaynağı nedir?
Doğru Cevap: "E" Yüce Yaratıcı
Soru Açıklaması
10.
Estetiğe büyük önem veren İslâm’a göre
estetiğin kaynağı nedir?
Doğru Cevap: "E" Yüce Yaratıcı
Soru Açıklaması
logo

11.
Emeviler, (I) eserlerinde yapı malzemesi
olarak taş kullanmışlar, (II) yapılarını çini
mozaik veya fresklerle süslemişler,
(III)süslemelerdeki motifleri stilize
etmişler(üsluplaştırmışlar), (IV)yuvarlak veya
at nalı kemerleri tercih etmişler, (V)minareleri
ise dört köşeli olarak kare formunda
yapmışlardır.
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen
bilgilerden hangisi Emeviler dönemi sanatının
bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "D" III
Soru Açıklaması
12.
Emeviler, (I) eserlerinde yapı malzemesi
olarak taş kullanmışlar, (II) yapılarını çini
mozaik veya fresklerle süslemişler,
(III)süslemelerdeki motifleri stilize
etmişler(üsluplaştırmışlar), (IV)yuvarlak veya
at nalı kemerleri tercih etmişler, (V)minareleri
ise dört köşeli olarak kare formunda
yapmışlardır.
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen
bilgilerden hangisi Emeviler dönemi sanatının
bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "D" III
Soru Açıklaması
13.
Karahanlılar, (I)eserlerini önce kerpiçle, sonra
kerpiç ve tuğladan daha sonra ise tamamen
tuğladan inşa etmişler, (II) yapılarını alçı ve
çini mozaiklerle süslemişler,(III)minareleri
silindirik yuvarlak gövdeli yaparak kuşaklarla
tezyin etmişler, (IV) camilerinin orta mekanını
veya mihrap önünü kubbeyle örtmüşler,
(V)türbelerinin ön cephelerine ise hiç önem
vermemişlerdir.
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen
bilgilerden hangisi Karahanlılar dönemi sanatı
için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" V
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemi
eseri değildir?
Doğru Cevap: "A" Samerra Ulu Cami
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemi
eseri değildir?
Doğru Cevap: "A" Samerra Ulu Cami
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Divriği Ulu Camii’nin
özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İçi muhteşem çinilerle süslenmiştir.
Soru Açıklaması
17.
“Anadolu Selçuklu dönemine ait bazı ulu
camilerde, avlunun küçültülerek sembolik bir
biçimde harimin içine alınması, bu durumun
harimin ortasına şadırvanın konulmasıyla,
burasının ortası açık bir kubbeyle örtülerek
somut hâle getirilmesi geleneği, Osmanlılar
döneminde Bursa Ulu Camii’nde de devam
ettirilmiştir.”
Cami mimarisinde meydana gelen bu
gelişmenin ilham kaynağı nedir?
Doğru Cevap: "C" Büyük Selçuklu dönemi avlulu dört eyvanlı camiler
Soru Açıklaması
18.
“Çini mozaik süslemelerindeki
kompozisyonlar, motifler ve kullanılan çini
teknikleri bakımından inşa edildiği dönemin
yoğun düşünce hayatını, tasavvufi, felsefi,
kozmik, hendesi ve geometrik gelişmelerini
yansıtan” mimari eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konya Karatay Medresesi
Soru Açıklaması
19.
Türk İslam mimarisinde, yapıların
cephelerine düzenli olarak altlı üstlü
pencerelerin açılması aşağıdaki dönemlerden
hangisinin önemli bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Beylikler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerde
bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Hazire
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın
eserleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İstanbul Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi gömetlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tekke
Soru Açıklaması
23.
Kur’an‐ı Kerim’de salih amel işleyen
mü’minlere ebedi kalacakları, altından
ırmaklar akan cennetler vaad edilirken, bu
dünyadaki nimetlerin ise en güzel ve en
lezzetlisinin sunulacağı bildirilmektedir.
Bunlar insanın daha çok hangi yönüne hitap
etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Maddî
Soru Açıklaması
24.
Bedreddin Ayni’ye göre “Allah katında
Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan kimseler
musavvirlerdir.” hadisinde geçen musavvirler
kimlerdir?
Doğru Cevap: "D" Put yapanlar
Soru Açıklaması
25.
“İnsanın Yaradanına ham haliyle değil, ruh ve
bedenini temizleyip, söz ve davranışlarını
düzelterek, mutasavvıfların deyişiyle
yoğrularak veya pişerek kavuşması” ilkesi
İslam sanatına nasıl yansımıştır?
Doğru Cevap: "C" Kullanılan motiflerin üsluplaştırılması olarak
Soru Açıklaması
26.
Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan resim
tablolarında daha ziyade koyu renklerin,
güney Avrupa ülkelerinde yapılanlarda ise
açık renklerin tercih edilmesi daha çok
hangisiyle alakalıdır?
Doğru Cevap: "E" İklimle
Soru Açıklaması
27.
“Erken dönem İslam mimarisinde duvarlar
oldukça kalın yapıldığı halde zamanla incelmiş
ve cephelere daha çok pencere açılmıştır.”
İslam mimarisinde meydana gelen bu gelişme
aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?
Doğru Cevap: "E" Tecrübe ve teknolojik gelişmelerle
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
(s.a.v.) döneminde inşa edilen Mescid‐i
Nebevî için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Tamamen taştan yapılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR