logo

1.
“Hz. Muhammed’in hayatında ne mezhep, ne
tarikat, ne de cemaat vardı.” diyen bir
kimsenin mezheplerle ilgili olarak aşağıdaki
görüşlerden hangisine sahip olması
beklenemez?
Doğru Cevap: "B" Müslümanların bir ümmet olduğunun göstergesidir.
Soru Açıklaması
2.
Müslümanların geçmişte yaşadıklarıyla sonraki
nesillerin bunları algılama biçimi arasında
bazen oldukça büyük farklılık olabilmekte, bu
yüzden de gerçek ile menkıbe birbirine
karışabilmektedir. Bu durum İmamiyye
mezhebine ait bazı kavramlara ve görüşlere
doğrudan yansımış, bunların içeriği yeniden
doldurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde bu türden bir
durumdan bahsedilemez?
Doğru Cevap: "D" On İki İmam’ın isimleri
Soru Açıklaması
3.
Zeyd b. Ali ile başlattığı isyan hareketine
katılmak için kendisini sınayan bir grup arasında
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer konusunda bir
tartışma yaşanmıştır. Bu iki halife hakkındaki
görüşü sorulduğunda o, “haklarında iyilikten
başka bir şey söylemem, babamdan da onlar
hakkında iyilikten başka bir şey duymadım”
şeklinde cevap vermiş, bunun üzerine de söz
konusu grup onu terk etmişlerdir.
Bu olay Zeydi gelenekte aşağıdakilerden
hangisinin temelini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Efdal ve mefdul anlayışı
Soru Açıklaması
4.
Bir mezhebin kendisini tanımladığı
kavramlarla, başka mezhepler tarafından
tanımlandığı kavramlar farklı olabilmektedir.
Bunlardan ilki içerden, ikincisi ise dışardan
yapılmış tanımlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İsmaililik
için içerden yapılmış bir tanımdır?
Doğru Cevap: "B" Davetu’l‐hadiye
Soru Açıklaması
5.
Nusayriliğin bir dini hareket olarak ortaya
çıkışında aşağıdakilerden hangisi belirleyici
bir işlev görmüştür?
Doğru Cevap: "B" Mehdilik inancı
Soru Açıklaması
6.
Nusayrilerin Fıtır (Ramazan), Adha (Kurban),
Gadir (Hz. Ali’nin imam tayin edildiği gün),
Mübahale (Necranlı Hristiyanlarla Hz.
Muhammed arasındaki lanetleşme olayı),
Firaş (Hz. Ali’nin hicret gecesi Hz.
Peygamber’in yatağına yatması), Aşure (Hz.
Hüseyin’in şehit edilmesi), Noel (Hz. İsa’nın
doğumu), Nevruz ve Mihrican gibi çok sayıda
bayramı bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin en
önemli göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Farklı dini ve mezhebi geleneklerden etkilendiklerinin
Soru Açıklaması
7.
Dürziliğin ortaya çıkışında ve gelişiminde
aşağıdakilerden hangisinin etkisinden
bahsedilemez?
Doğru Cevap: "C" Hamdan el‐Hasibi
Soru Açıklaması
8.
Ehl‐i Sünnet’le ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Diğer mezheplere nazaran kendi içinde homojen bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
9.
Hadis taraftarı bir kimsenin iman konusunda
aşağıdakilerden hangisini savunması
beklenemez?
Doğru Cevap: "D" İmanı açıklarken istisnaya yer verilemeyeceğini
Soru Açıklaması
10.
Eşariliğin toplumsal tabanını genişletmesinde
aşağıdakilerin hangisinin etkisi sınırlıdır?
Doğru Cevap: "D" Felsefenin kelama taşınması
Soru Açıklaması
logo

11.
Kadir‐i mutlak bir Tanrı tasavvuruna sahip
oldukları dikkate alındığında aşağıdaki
görüşlerden hangisinin Eşarilere ait olması
beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın fiilleri adalet ve hikmet dairesi dışına çıkmaz.
Soru Açıklaması
12.
İmam Maturidi’ye göre iyilik veya kötülük,
kendisinden veya dışarıdan kaynaklanan olmak üzere
iki kısma ayrılır. İyiliği veya kötülüğü kendisinden
kaynaklananlar akılla bilinebilirken, diğerlerinin
bilinebilmesi için nübüvvete ihtiyaç vardır. Zulmün
kötülüğü kendindendir; ama domuz etinin kötü oluşu
Allah’ın yasaklamış olmasındandır.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Bir şeyin iyi veya kötü olup olmadığını akıl belirler.
Soru Açıklaması
13.
İmam Maturidi’nin kendi zamanının sınırlarını
zorlayan düşünme biçimi kendisinden sonraki
süreçte takipçileri tarafından yeterince
sürdürülememiş ve geliştirilememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Mutezile’ye yakın görüşleri benimsemesi
Soru Açıklaması
14.
Fıkhi mezhepler ve temsil edildiklere ülkelere
dair,
I‐ Hanefilik – Pakistan
II‐ Malikilik – Irak
III‐ Şafiilik – Azerbeycan
IV‐ Hanbelilik – Suudi Arabistan
şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve IV
Soru Açıklaması
15.
Vehhabilerin cihada merkezi bir işlev
atfetmelerinde aşağıdaki konulardan
hangisiyle ilişkili görüşleri belirleyici
olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Emr bi’l‐maruf nehy ani’l‐münker
Soru Açıklaması
16.
Muhammed b. Abdilvehhab’ın din anlayışının
şekillenmesinde,
I‐ İbn Kayyım el‐Cevziyye
II‐ Ebu Hamid el‐Gazali
III‐ İbn Teymiyye
IV‐ İbnü’l‐Hümam
isimlerinden hangilerinin etkisi söz
konusudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
17.
İbazilerin ilk asırlarda belirli bölgelerde güçlü şekilde
taban bulmasında kurdukları gizli bir teşkilatın rolü
büyüktür. İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden
getirilen zeki çocuklara İbazi akideler öğretilip, tekrar
kendi bölgelerine bu akideyi yaymak üzere
gönderildiler. Bu sayede İbaziler, Uman’da ve Kuzey
Afrika’da devlet kurma imkânı buldular.
İbaziliğin yayılışına doğrudan etki eden bu teşkilat
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hameletü’l‐ilm
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Yezidilerce kutsal kabul edilen
bir ziyaret mekanıdır?
Doğru Cevap: "A" Laleş
Soru Açıklaması
19.
Kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmed, kendisiyle
ilgili olan ve sonradan mezhebin ana karakteri haline
gelecek olan bazı iddiaları aşama aşama gündeme
getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu iddiaların ilkidir?
Doğru Cevap: "A" Müceddidlik
Soru Açıklaması
20.
Kadiyanilerin ilk ortaya çıktıkları süreçte İngilizlerden
himaye görmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Kılıçla cihad yerine kalemle cihadı savunmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR