logo

1.
I‐ Tevhid
II‐ İmamet
III‐ Risalet
IV‐ Mead
V‐ Kader
Bir kimsenin Müslüman sayılabilmesi için
yukarıdakilerden hangilerine mutlaka
inanması beklenir?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Şii kaynaklarda Hz. Peygamber Veda
Haccından dönerken, yolda Maide Suresi'nin
"Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni
tebliğ et; eğer bunu yapmazsan O'nun
elçiliğini yapmamış olursun.” mealindeki ayeti
nazil olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber
hemen sahabeyi toplar ve "Ben kimin mevlası
isem Ali de onun mevlasıdır” diyerek Hz.
Ali'nin imametini ilan eder.
Şiilerin Hz. Ali'nin imametinin nas ve tayinle
gerçekleştiğini savunmalarına gerekçe
oluşturan bu olay aşağıdakilerden hangisiyle
isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gadir‐i Humm
Soru Açıklaması
3.
Zeydi imamet nazariyesine göre Hz.
Peygamber'den sonra ümmetin en faziletlisi
ve imamete en layık olan kişi Ali b. Ebi Talib,
ondan sonra da Hasan ve Hüseyin'dir. Bu
ikisinden sonra ise onların soyundan gerekli
şartları haiz her kim imametini ilan eder ve
davette bulunursa o kendisine itaatin zorunlu
olduğu imamdır.
Buna göre bir Zeydi'nin aşağıdakilerden
hangisini söylemesi beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Ebu Bekir ve Ömer'in hilafeti geçersizdir.
Soru Açıklaması
4.
İsmaili düşüncede insanlığın dini tarihi, belirli
devrelere ayrılmış ve her bir devir şeriat
getiren bir peygamberle özdeşleştirilmiştir.
Bu peygamberler Adem, Nuh, İbrahim, Musa,
İsa ve Muhammed'dir. Ancak bu
peygamberler şeriatın zahiri mesajını
bildirmekle sorumlu iken, bir de şeriatın
batıni mesajını bildirecek yardımcılara
sahiptirler. Peygamberler ve yardımcıları bir
madalyonun iki yüzü gibidirler.
Bu anlayış İsmaililikte aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Natık‐samit
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzi toplumun
günümüzde en tanınmış liderlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Velid Canbolat
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Nusayriler arasında
yaşanmış bir mezhebi farklılaşmadır?
Doğru Cevap: "B" Şemsiyye‐Kameriyye
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl‐i Sünnet'in genel
görüşleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hadis taraftarlarının
temsilcileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Muhammed Bakır
Soru Açıklaması
9.
Eşarilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Etki alanı Mısır ve Şam bölgesiyle sınırlı kalmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile ilgilenmiş
Eşari kelamcılar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Abdülkahir Bağdadi
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde
Maturidiliğin hakim itikadi mezhep olduğu
söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Azerbeycan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğe ait bir
görüş değildir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlik olmadan insan aklıyla Allah'ı bilemez.
Soru Açıklaması
13.
Günümüzde Şafiiliğin aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yaygın olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kuveyt
Soru Açıklaması
14.
Dört fıkıh mezhebinin "dört hak mezhep"
olarak resmi bir statü kazanması aşağıdaki
devletlerden hangisi zamanında
gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Memlükler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Vehhabiliğin ortaya
çıkışına etki eden faktörler arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "C" Baskıcı yönetim şekli
Soru Açıklaması
16.
Vehhabilikte "ameli tevhid” olarak nitelenen
tevhid türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rububiyet tevhidi
Soru Açıklaması
17.
Kadıyani ve Lahor Ahmedilerinin görüş ayrılığı
yaşadığı en önemli konu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nebiliğin mahiyeti
Soru Açıklaması
18.
Yezidilerin kutsal kitap olarak gördükleri eser
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kitabu'l‐Cilve
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde
Yezidilerin yaşadığı ülkeler arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "A" Ürdün
Soru Açıklaması
20.
İbazilerin, dinlerini muhafaza etmek ve
varlıklarını sürdürebilmek için kurdukları
teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Azzabe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR