logo

1.
• Daha çok Basra Mu’tezilesine mensup Kelamcılar
tarafından kullanılmıştır.
• Rü’yetullah meselesinde, Allah’ın görülmesinin imkânsız
oluşunu ispatlamada başvurulan yöntemlerden biridir.
• Son dönem Mu’tezile kelamcılarından Takiyyüddin
Necrani tarafından isimlendirilmiştir.
Yukarıda, hakkında bilgi verilen ispat yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delâle Nefyü’d-Delâle
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi erken
dönem kelam metinleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Muhasibî/Fehmu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin görüşlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Ameller imandan bir cüzdür.
Soru Açıklaması
4.
Müteşâbihlerin anlamını sormamak, onlara dalmamak ve
hatta soru sormayı bile yasaklamak şeklinde tanımlanan
ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sükut
Soru Açıklaması
5.
Kelamcılar atom-cevher metafiziğini Allah’ın hangi sıfatını
vurgulamak için kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Halk
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda “fiil-fail” konusunda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’da fiil konusu ile ilgili ayetlerde sadece Allah fail olarak nitelendirilmektedir.
Soru Açıklaması
7.
Mu’tezile’ye göre Allah’ın âlemle olan ilişkisini,
yaratmasını ve yaratmanın devamlılığını sağlayan sıfatları
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fiili Sıfatlar
Soru Açıklaması
8.
I) Allah’ın isimleri ve sıfatları arasındaki sistemli ayrım ilk
kez Maturidi tarafından yapılmıştır.
II) Allah’ın sıfatları, Kur’an’da geçen Allah’ın isimlerinin
tasnif edilmiş halidir.
III) Kelamcılar arasındaki Allah’ın sıfatları konusu Kur’an
kaynaklı bir tartışmadır.
IV) Allah’ın zatını nitelendiren kavramlar kelamcılar
tarafından Allah’ın isim ve sıfatları olarak
isimlendirilmektedir.
V) Kur’an’da Allah’ın hem isimlerinden hem de
sıfatlarından bahsedilmektedir.
Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I-II-IV
Soru Açıklaması
9.
“Duyular” hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kelamcılar ve Sofistler duyu verileri konusunda aynı görüştedirler.
Soru Açıklaması
10.
Kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimallerin
tamamını ortadan kaldıramayan delil, aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" İknaî Delil
Soru Açıklaması
logo

11.
Hikmet kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hikmet, vahye dayalı önermelerin sadece uygulanmasından ibarettir.
Soru Açıklaması
12.
•İslam nefsin arındırılmasıdır.
• Dinin emirlerini havasın/seçkin insanların yerine
getirmesine gerek yoktur.
• Kur’an’ı te’vil etmek esastır, önemli olan Kur’an’ın gizli
anlamıdır.
• Peygamberler halkın rehberidir, havasın/seçkin
insanların rehberi felsefedir.
Bazı görüşleri hakkında yukarıda bilgi verilen Şii fırka
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsmailiyye
Soru Açıklaması
13.
İlhamın dinde herhangi bir konunun doğruluğuna delil
olarak kullanılamayacağını ilk kez benimseyen Kelam
âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Maturidi
Soru Açıklaması
14.
- “Parçalanmayan cüz” (el- cüz’üllezî lâ yetecezze)
görüşünü kabul etmeyip tafra (sıçrama) teorisini
geliştirmiştir.
- Cevherlerin bir araya gelmiş arazlarda oluştuğunu ileri
sürmüştür.
- Kümûn ve zuhûr öğretisini benimsemiştir.
Yukarıda görüşlerine yer verilen Mu’tezilî âlim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nazzâm
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kelam okullarından hangisi ilk defa insanın
fiillerinde tamamen özgür olduğunu dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kaderiyye
Soru Açıklaması
16.
Şefaati, cennette müminlerin derecelerinin yükseltilmesi
şeklinde tanımlayan Kelam ekolü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Mutezile’nin ‘rızık’
konusundaki yaklaşımını ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Allah tarafından yasaklanmış olan şeyler rızık değildir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda dua hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dua, Allah ile insan arasındaki yatay yönlü bir ilişkidir.
Soru Açıklaması
19.
‘Siyaset’ kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kur’an’da ilahi irade aynı zamanda siyasî iradedir.
Soru Açıklaması
20.
"Teklif-i Ma La Yutak” kavramı ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Eş’ariler teklifi şer’i ve akli olmak üzere ikiye ayırmışlardır.
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıda nasih-mensuh konusunda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kur’an’da nesh olmadığı konusunda görüş birliği vardır.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın mahlûk olduğunu kabul
edenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hanbelîler
Soru Açıklaması
23.
Muhdes varlık kategorisi aşağıdakilerden hangisini
temellendirir?
Doğru Cevap: "A" Âlemin yaratılması
Soru Açıklaması
24.
I-Kabir azabının varlığına ilişkin delil olarak kullanılan
hadislerin hemen tamamına yakını ahad hadis
kategorisindedir.
II- Kabir azabının imkânı ve varlığı, hadislerden daha çok
ayetlere dayandırılmaktadır.
III- Kabir azabının kabulü yönünde ortaya konan kanıtlar
müteşabihtir.
IV Mu’tezile kelamcılarının önemli bir kısmı, gözlemden
hareketle kabir azabının imkânsızlığını ileri sürmüştür.
Kabir azabı ile ilgili yukarıda yer alan ifadelerden
hangisi/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
25.
İman ve eylem konusunda aşağıdaki ekollerden hangileri
aynı görüşü paylaşmaktadırlar?
Doğru Cevap: "C" Hariciler-Mu’tezile-Şia
Soru Açıklaması
26.
I) Mucize olan olayların tekrarı söz konusu
değildir.
II) Mucize, peygamberlik iddiasında bulunanlara
özgüdür.
III) Mucizenin, peygamberin meydan okumasının
ardından gerçekleşmesi şart değildir.
IV) Mucizenin peygamberin elinde gerçekleşmesinin
nedeni, onların peygamberliğini desteklemek ve teyit
etmek içindir.
V) Diğer peygamberlerin olduğu gibi Hz.
Muhammed’in de birçok hissi mucizeleri vardır.
Yukarıda mucize hakkında verilen bilgilerden hangisi
/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" III-V
Soru Açıklaması
27.
Aşağıda hidayet kavramı ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mu’tezili kelamcılara göre hidayet yalnız Müslümanlara özgüdür.
Soru Açıklaması
28.
Ruhların, ezeli olan Allah’tan doğduğu, bedenin ise sadece
bir kalıp ve elbiseden ibaret olduğu görüşünü savunarak
tenasühe inanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hululiyye
Soru Açıklaması
29.
Akıl ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Müktesep akıl, her insanda doğuştan gelen bir melekedir; insanın diğer varlıklardan ayrılmasını sağlar.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezili âlimlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İbn Fûrek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR