logo

1.
İslam literatüründe bedihi ve zorunlu olarak yer alan
bilginin batı felsefesindeki karşılığı nedir?
Doğru Cevap: "A" A-priori
Soru Açıklaması
2.
“Eğer dedikleri gibi, Allah’la beraber başka tanrılar
da bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi
olmaya yol ararlardı.” (İsra 17/42)
“Göklerde ve yerde, Allah’tan başka tanrılar olsaydı,
gökler de yer de bozulurdu.” (Enbiya 21/22)
“Allah çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte hiçbir
tanrı da yoktur. Eğer olsaydı, her tanrı kendi
yarattığı ile gider ve mutlaka biri diğerine galip
gelmeye çalışırdı.” (Mü’minun 23/91)
Yukarıdaki ayetler Kelam’da kullanılan delillerden
hangisine örnek olarak verilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Temanu Delili
Soru Açıklaması
3.
İmamet meselesini akide konusu haline getiren ekol
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şiîlik
Soru Açıklaması
4.
Kelamcıların, alemde, görünüşte var olan sebep-
sonuç ilişkilerini bilkuvve nedensellikten arıtarak

onu hudus delili içinde rasyonelleştirdikleri teorileri
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adat Teorisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda Sünni siyaset öğretisi ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yönetici hem Allah’a hem de halka karşı sorumludur.
Soru Açıklaması
6.
Şefaati, cennette müminlerin derecelerinin
yükseltilmesi şeklinde tanımlayan Kelam ekolü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
‘Siyaset’ kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân’da ilahi irade aynı zamanda siyasî bir iradedir.
Soru Açıklaması
8.
Maturidi, hiç kimsenin kendisini ezeli bir varlık
olarak düşünememesini hangi kozmolojik delile
örnek olarak göstermiştir?
Doğru Cevap: "C" Hudus
Soru Açıklaması
9.
Kabir azabının varlığını kabul edenler, aşağıdaki
hareket noktalarından hangisini esas almışlardır?
Doğru Cevap: "B" Ruhun cevher olmasını
Soru Açıklaması
10.
Cevher-Araz bağlamında, İslam kelamı açısından,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo

11.
Gazali, Nahl Suresi'nin 25. ayetinde geçen hikmeti
akli bir delillendirme biçimi olarak ta’lili kıyasa örnek
olarak vermektedir. Ancak Maturidi, hikmeti, insan
tecrübesinin kaynaklık ettiği bir akletme süreci
olarak tanımlamıştır. Maturidi bu ayetteki hikmete
aşağıdaki anlamlardan hangisini yüklemektedir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda ahiret ve ahirete iman hakkında verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
“Kur’an ve Sünneti anlamada ilkesel bir zemin
yaratma amacında olan.....................; Kur’an ve
sünnet lafızlarının, dilin imkanlarını kullanarak
anlam ve uygulama alanlarını mümkün olduğunca
genişletme arzusuna hizmet edecek bir yol olarak
görülmüştür. Ancak nasların anlam alanının
genişletme arzusu, verili bir metni daraltma gibi bir
sorun çıkardığı için nassın içerdiği bir hükmün başka
olaylara verilmesi ulema arasında tartışma
yaratmıştır. Hâlbuki söz konusu kavram bir hüküm
değil bir delillendirme yöntemini ifade
etmektedir.” Verilen metinde boş bırakılan yere
aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi
uygundur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda dua hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
İlmin kesinlik kıstaslarına uymayan bilgi türü
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
Tenasüh kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ruh göçü, Kur’an’a uygun bir anlayıştır.
Soru Açıklaması
17.
Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi aktarma
konusunda herhangi bir hataya düşmemelerini ifade
eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsmet
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Mutezile’nin ‘rızık’
konusundaki yaklaşımını ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Allah tarafından yasaklanmış olan şeyler rızık değildir.
Soru Açıklaması
19.
“İtikadu’ş-şey’i ‘ala ma hüve bihi ‘an daruratin ev
delilin.”
Ebu Ali El-Cubbai’nin bu sözü hangi anlama
gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Bir şeye zorunlu veya bir delile dayanarak inanmaktır.
Soru Açıklaması
20.
“Tanrı, zihinde kendisinden daha yetkininin
düşünülüp tasarlanamadığı varlıktır” (Anselmus)
Verilen düşünce hangi tanrı kanıtlamasına örnek
olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ontolojik
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıda iman-eylem ilişkisi ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" “İman edenler ve salih amel işleyenler...”2 Bakara/77 ayetini Sünni kelamcılar eylemin imanın parçası olması gerektiğinin delili olarak kabul etmişlerdir.
Soru Açıklaması
22.
Taş, toprak, su tartılabilir.
Taş, toprak, su birer cisimdir.
O halde bütün cisimler tartılabilir.
Verilen akıl yürütüme biçimine ne denir?
Doğru Cevap: "E" Tümevarım
Soru Açıklaması
23.
Kelamcılar, Allah-alem arasındaki mahiyet ayrımını
hangi kavram çiftiyle ifade etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Kıdem-Hudus
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen bilgi
İstidlal bi’ş-Şahid Ale’l-Gayb ilkesinin gerekçeleri
arasında yer alamaz?
Doğru Cevap: "A" Gayb, hiçbir şekilde akli bilgiyle nüfuz edilebilecek bir alan değildir.
Soru Açıklaması
25.
Tasdiği, 'kesin ve yakîn tasdik', 'kesin taklidî tasdik'
ve 'eylemi gerektiren tasdik' olmak üzere üç kısma
ayıran âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hamid el-Gazzali
Soru Açıklaması
26.
“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde
ayetlerimizi göstereceğiz ki O'nun gerçek olduğu,
onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit
olması, yetmez mi?” (Fussilet 41/53) Ayette geçen
afak ve enfüs kelimelerinden kast edilen varlık
formları nelerdir?
Doğru Cevap: "B" Alem-İnsan
Soru Açıklaması
27.
Teklif-i vahiy nedir?
Doğru Cevap: "A" Kuran
Soru Açıklaması
28.
Eş’âriye, kader konusunda aşağıdaki hareket
noktalarından hangisini temel almıştır?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın mutlaklığı
Soru Açıklaması
29.
İbni Hazm, kadim için hangi kelimeyi kullanmayı
önermektedir?
Doğru Cevap: "D" El- Evvel
Soru Açıklaması
30.
“İlk olarak kelamcılar tarafından bölünmez cevher
anlayışının yanında atomların sınırlı sayıda olduğu
bilgisi de ifade edilmiştir.” Verilen açıklama dikkate
alındığında kelam atomculuğunu, Yunan
atomculuğundan ayıran temel fark nedir?
Doğru Cevap: "A" Yaratmaya alan açması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR