logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin bu
isim ile nitelendirilmesinin sebeplerinden biri
olarak görülemez?
Doğru Cevap: "A" Konu olarak dini akidelerin esasları ve temel kuralları hakkında kuramsal olarak düşünmeyi içerdiğinden bu isim ile nitelendirilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
‐İnsanın kendisine göre yaratıldığı ilk
modeldir.
‐ İnsanın kapasitesini ve sınırlarını gösterir.
‐ Allah ile insan arasındaki hem birlikteliğin
hem de farklılığın zeminidir.
Yukarıda yer verilen bilgiler hangi kavramı
tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
“Zemmu’l‐Kelam” adlı eseri ile doğrudan
Maturidi ve Eş’ari düşünceye eleştiri yönelten
alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Herevî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen Eş’arîlik ve Maturîdilik
arasındaki farklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Eşarîler, Allah’ın fiillerinde bir hikmet veya sebebin bulunduğuna inanırlar. Maturidîlere göreyse Allah’ın fiilleri için bir sebep aranmaz; zira O, yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
Soru Açıklaması
5.
"Allah’ın dışındaki her şey, yaratılmıştır. Bu
durumu ifade eden birçok Kur’anî terim
mevcuttur. Bu terimler, hem âlemin yoktan
yaratılışına, hem yaratıldıktan sonra varlığının
devamına işaret edecek şekilde kullanılmaktadır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın
yaratma eylemini ifade etmek için kullandığı
terimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hidayet
Soru Açıklaması
6.
Mütevatir haberle ilgili olarak “Peygamberlerden
bize ulaşan haberler, yanılmaları ve yalan
söylemeleri muhtemel bulunan kişilerin dilinden
ulaşmaktadır, çünkü onlar doğruluk ve
masumiyetlerini kanıtlayacak herhangi bir delil
veya belgeye sahip değildirler” değerlendirmesini
yapan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Mansur el‐Mâtüridî
Soru Açıklaması
7.
“Özellikle bilgi teorisi ile bağlantılı olarak
rü’yetullah meselesinde, Allah’ın
görülmesinin imkânsız oluşunu ispatlamada
kullanılan delillendirme yöntemidir. Bu
yönteme göre, nesnelerin özne tarafından
bilinebilir mahiyette olmalarını sağlayan bazı
niteliklerin, Allah için de kullanılmasını geçerli
kılacak herhangi bir delilin bulunmaması,
Allah’ın diğer nesneler gibi idrak edilebilir
olduğunu iddia eden kişiye karşı bir delil
olarak kullanılır.”
Yukarıda anlatılan delillendirme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Delâle Nefyü’d‐Delâle
Soru Açıklaması
8.
“ İmanı, bilgi ile özdeşleştirerek marifet olarak
tanımlamışlardır. Bu nedenle Maturidi
tarafından “İman bilgiden öte, kalple
gerçekleşen bir tasdik olgusudur” denilerek
eleştirilmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kelam
ekolüdür?
Doğru Cevap: "B" Mürcie
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kelam literatüründe
“Mucize” olarak terimleştirilen olayların ortak
özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mucize, peygamberlik iddiasından önce vuku bulmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
“ ....... olarak adlandırılan görüşe göre bütün
filleri yapan veya yaratan Allah’tır.
“Bütün fiilleri yapan ve ortaya koyan insandır “
diyen ...... görüşüne göre ise, insanın bütün
yaptıklarından sorumlu tutulması bunun
nedenidir.
“ Filler, yaratma bakımından Allah’a; irade
etme bakımından ise insana aittir.” görüşü ise
........ olarak isimlendirilir.
Yukarıda belirtilen boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Cebir ‐ Tevlid ‐ Kesb
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Mutezile’nin
‘rızık’ konusundaki yaklaşımını ortaya
koymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Allah tarafından yasaklanmış olan şeyler rızık değildir.
Soru Açıklaması
12.
*Takdis
*Acz‐i İtiraf
*İmsak
*Keff
Yukarıda verilen bu ilkeler aşağıdaki
ekollerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Selefilik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili olarak
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’da Allah’ın isimlerinden değil, sıfatlarından bahsedilmektedir.
Soru Açıklaması
14.
I‐ Bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz
hüküm vermeye imkân sağlar.
II‐ Öncüllerinin doğruluk ve geçerliliğini
nakilden alır.
III‐ Nakil ile sabit olmuş esasların
doğruluğunun kanıtlanmasına zemin
oluşturur.
IV‐ Bir öncülden hareketle yeni bir bilgi elde
etmeye temel sağlar.
V‐ Duyuların ötesinde bulunan ve zorunlu
olarak kendiliğinden bilinemeyen alanın
bilgisine götürür.
Yukarıda aklî delil ile ilgili olarak verilen
yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I‐III‐V
Soru Açıklaması
15.
Şefaat inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mutezili alimler şefaati hiçbir şekilde kabul etmemektedir.
Soru Açıklaması
16.
Tenasüh kavramıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ruh göçü, Kur’an’a uygun bir anlayıştır.
Soru Açıklaması
17.
Musibet kavramını, insanı etkileyen acı, elem,
ızdırap, felaket ve kötülükler şeklinde
tanımlamak mümkündür. Bu noktada insanın
başına iyi veya kötü bir şeyin gelebilmesi,
Allah’ın önceden tespit etmiş olduğu
kurallara göredir.
Yukarıdaki ifadeye göre musibet kavramıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın başına gelen musibetler önceden belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
18.
“Kendilerine güven veya korku hususunda
haber geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki o
haberi Peygamber’e veya kendilerinden emir
sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç
çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi... “ (Nisa
4/83)
Yukarıdaki ayette geçen “emir sahibi”
ifadesini aşağıdakilerden hangisi en iyi
açıklar?
Doğru Cevap: "A" Akıl ve rey sahibi kişi
Soru Açıklaması
19.
Allah’ın insanlara, idarecilere itaat etmeyi
emrettiği konusunda aynı görüşte olan
ekoller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ehl‐i Sünnet, Şia ve Hariciler
Soru Açıklaması
20.
I‐Hariciler, Kur’an’ın anlaşılıp
yorumlanmasında te’vil yöntemini
benimserler.
II‐Haricilik, Sıffin Savaşı’ndaki Hakem Olayı
sebebiyle fiilen ortaya çıkan bir mezheptir.
III‐Hariciler, büyük günah işleyenin dinden
çıktığını ve ebedi olarak cehennemde
kalacağını iddia etmişlerdir.
IV‐ Hariciler, hilafetin Kureyşliliği ilkesini
benimsemişlerdir.
V‐Muhakkime‐i Ûla, Ezarika, Necedât,
Beyhesiyye, Salibe ve İbadiyye belli başlı
Harici fırkalardır.
Yukarıda Haricilik hakkında verilen bilgilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II‐III‐V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR