logo

1.
Dillerin kökenleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Arapça, İbranice ve Akadca, Hint-Avrupa dillerinin Asya kolundandır.
Soru Açıklaması
2.
Farsça sıfat tamlamalarında sıfat (niteleyen) ve mevsûfun
(nitelenen) her ikisi Farsça ya da Arapça olabileceği gibi,
biri Farsça diğeri Arapça olabilir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki Farsça sıfat
tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" خورشید ّمنور
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi âlet ismi yapan Farsça bir ektir?
Doğru Cevap: "B" - dân (دان)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi her iki unsuru da Farsça olan bir
isim tamlamasıdır?
Doğru Cevap: "E" Leb-i deryâ
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Farsça soru zarflarındandır?
Doğru Cevap: "D" Çend: چند
Soru Açıklaması
6.
İsimden sıfat yapmakta kullanılan - fâm (فام (son eki ile
ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Renk sıfatları yapan bir ektir.
Soru Açıklaması
7.
Farsça zaman zarflarından olan “ferdâ: فردا” ,“hemîşe:
هميشه “ve “şâm: شام “kelimelerinin anlamları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yarın-daima-akşam
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Farsça beğenme, takdir bildiren
ünlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" şâbâş: شاباش
Soru Açıklaması
9.
“Nezâfet”, “Osmanlı” ve “şahsiyyet” kelimelerinin
Osmanlı dönemi alfabesiyle doğru yazılışları aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" نظافت - عثمانلى - شخصيت
Soru Açıklaması
10.
“Ebeveynine muhabbet ve hürmet ederek onların rızâsını
tahsîl eden evlâd, dünya ve âhirette rif‘at ve saâdet
bulur.” cümlesinin Osmanlı dönemi alfabesi ile doğru
yazımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" ابويننه محبت وحرمت ايدهرك آنلرك رضاسنى تحصيل ايدن اولاد دنيا وآخرتده رفعت وسعادت بولور
Soru Açıklaması
logo

11.
“Hayat, cism-i insâna nasıl lâzım ise rûh da nâmûsa öylece
muhtâctır.”
cümlesinin Osmanlı Dönemi alfabesi ile doğru yazımı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" حيات جسم انسانه نصل لازم ايسه . روح ده ناموسه اويله جه محتاجدر
Soru Açıklaması
12.
“Çok süslü ve gösterişli bir yazı çeşididir. Osmanlı
devletinin resmî yazısı olarak bilinmektedir. Fatih Sultan
Mehmet döneminden itibaren önem kazanmıştır. Osmanlı

arşivinde bulunan, Padişah fermanları, berâtlar, ahid-
nâmeler, mühimme, şikâyet ve tahrir defterlerinde hep

bu yazı kullanılmıştır.”
Yukarıda özellikleri anlatılan bu yazı çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dîvânî
Soru Açıklaması
13.
Mehmed Âkif Ersoy’a ait aşağıdaki dizelerin günümüz
alfabesine doğru aktarımı hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
نه خسراندركه شرقك بن وفاسز قانسز
اوالدى
نه هجراندر كه اڭ شوكتلى بر ماضى
سراب اولسون
Doğru Cevap: "A" Ne hüsrandır ki Şark'ın ben vefâsız kansız evlâdı Ne hicrândır ki en şevketli bir mâzî serâb olsun
Soru Açıklaması
14.
Ziya Paşa’ya ait aşağıdaki beytin günümüz alfabesine
doğru aktarımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
حر اولمق ا كر ايستر ايسك اولمه جهانك
ذوقنده صفاسنده غمنده كدرنده
Doğru Cevap: "E" Hür olmak eğer ister isen olma cihânın Zevkinde safâsında gamında kederinde
Soru Açıklaması
15.
“Aydınlı olduklarından eş’âr-ı ârifânelerinde (Rûşenî)
tahallus buyururlardı.” cümlesinin Osmanlı Dönemi
alfabesi ile doğru yazımı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" آيدين لى اولدقلرندن أشعار عارفانه لرنده (روشنى) ص تخل بیوررلردى
Soru Açıklaması
16.
Ebced hesabına göre “(عبرت (İbret” kelimesinin
rakamsal değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 672
Soru Açıklaması
17.
Ebcedle düşürülen tarihlerin bazılarında, kastedilen tarih,
ibâre içinde birden fazla kez verilmiş olur. Bu tür tarihlere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Katmerli tarih
Soru Açıklaması
18.
Ebced hesabına göre ع - خ - فharflerinin rakamsal
değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 70-ع, 600- خ, 80- ف
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi noktalı harflerle yapılan tarih
çeşidini ifade eden tabirlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Mühmel
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Türkçesi metinlerinde, mezar taşlarında ve eski
yapıların kitâbelerinde sık sık tarih ibareleriyle
karşılaşılmaktadır. Bunlarda belirtilen tarihler
..................... tarihlerdir. Bununla birlikte Tanzîmat
döneminde ..................; Cumhuriyet döneminde de
.................... tarihe göre söylenmiş örnekler de
bulunmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere gelecek
olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hicrî- Rûmî- Milâdî
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdaki metnin Osmanlı Dönemi alfabesiyle yazılışı
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
Doğru Cevap: "E" ادراك معالى بو كوچك عقله كركمز زيرا بو ترازو او قدر ثقلتى چکمز
Soru Açıklaması
22.
Ebced hesabında her harfin sayısal bir karşılığı
bulunmaktadır. Bazı özel isimler bu hesaptan dolayı,
sayısal olarak aynı değere sahip başka kavramlarla
sembolik olarak ifade edilmişlerdir.
Buna göre Allah (هللا (lafzı aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hilâl
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi dille ilgili kavramlardan birisi olan
“ağız” için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bir dilin ağızları, yazı dilinde gözükür.
Soru Açıklaması
24.
مطلع - حضرت - مدح kelimeleri aşağıdakilerden

hangisinde doğru transkribe edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Medḥ-Ḥażret-Maṭlaʿ
Soru Açıklaması
25.
İsimden isim yapma ekleri ile ilgili olarak verilen “günlük”,
“beyazlık” ve “korkuluk” kelimelerinin doğru yazımı
aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" قورقولق - بیاضلق – گونلك
Soru Açıklaması
26.
Osmanlı Türkçesindeki eklerin yazılışıyla ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Eklerdeki kalın "S”ler "sad-ص“la, ince "S”ler "sin- س“le yazılır.
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Seksen:سكسن
Soru Açıklaması
28.
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça söz kalıplarından
olan “tahte’l-hıfz: الحفظ تحت“ve “müşârün ileyh:
إلیه مشار“in anlamları aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Koruma altında-Adı geçen
Soru Açıklaması
29.
Arapçada, kelimelerin başına gelen harf-i ta‘rîfteki (ال (
“lâm”ın okunuşu bitiştiği kelimenin ilk harfinin cinsine
göre (kamerî/şemsî) değişmektedir. Buna göre aşağıda
verilen kelimelerden hangisinde yazım yanlışı
bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" el-selâm
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki seçeneklerde, Osmanlı Türkçesinde kullanılan
söz kalıplarından veya cümlelerden hangisinin anlamı
yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" الشعور تحت : Şiir cetveli, şiir tahtası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR