logo

1.
“Yedi, yirmi ve bin” sayı isimlerinin Farsça
karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Heft: ھفت‐Bîst:بيست ‐ Hezâr: ھزار
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda transkripsiyon uygulaması ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Transkripsiyon, bir alfabe ile yazılmış bir metnin, ilk yazıldığı alfabedeki fonetik özellikleri de yansıtacak şekilde, başka bir alfabe ile yeniden yazılmasıdır.
Soru Açıklaması
3.
مشاھر شعرا و صوفيوندن اولوب
شعرده مھارت و متانتي خارق عاده
cümlesinin عد اولنمغه شاياندر
transkripsiyon alfabesi ile doğru şekilde
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meşâhir‐i şuʿarâ vü ṣûfiyyûndan olup, şiʿrde mahâret ü metâneƟ ḫârıḳ‐ı ʿâde ʿaddolunmaġa şâyândır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda Osmanlı alfabesi ile verilen
seçeneklerden hangisinin günümüz alfabesi
ile yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" انتظام دين و دنيا :‐İntiẓâm-u dîn vü dünyâ
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda ebced hesabı ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Arapça kelimelerin sonundaki tâ‐i teʿnîs (ة ,(normal tâ (ت (dan farklıdır.
Soru Açıklaması
6.
الجنان ارتحال) İrtihâlü’l‐cenân) ibaresinin
ebced hesabına göre rakamsal karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 775
Soru Açıklaması
7.
دھرك نه صفا وار عجبا سيم و زرنده
انسان براغور ھپسنی حين سفرنده
Ziya Paşa’ya ait bu beytin günümüz alfabesine
doğru aktarımı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde İnsân bırakır hepsini hîn‐i seferinde
Soru Açıklaması
8.
خزانسز بر زمين استرسه شايد
روح سر بازك
افقلر بعد مطلقلر بوتون محکوم
پروازك
Mehmed Akif Ersoy’a ait bu beytin günümüz
alfabesine doğru aktarımı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hazânsız bir zemîn isterse şâyed rûh‐ı ser‐ bâzın Ufuklar bu'd‐ı mutlaklar bütün mahkûm‐ı pervâzın
Soru Açıklaması
9.
.کتب مقدسه ده حکمت آميزنصيحتلر
ايله مملو بولونان(سيراق) بابنده
شويله وارد اولمشدر
Yukarıda verilen cümlenin günümüz
alfabesine doğru aktarımı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kütüb‐i mukaddesede hikmet‐âmîz nasîhatler ile memlû bulunan ( Sîrâk ) Bâbı’nda şöyle vârid olmuştur.
Soru Açıklaması
10.
اکابر خلوتيه دن صاحب مقامات
قدسی صفات بر ذات اولوب
.(آيدن) ليدر
Yukarıda verilen cümlenin günümüz
alfabesine doğru aktarımı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ekâbir‐i Halvetiyye’den sâhib‐i makâmât‐ı kudsî‐sıfât bir zât olup Aydınlıdır.
Soru Açıklaması
logo

11.
“İttisâ‐ı saâdet, maraz‐ı hâil, ezvâk‐ı âdiyye ”
tamlamalarının anlamları aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mutluluğu genişletme, ağır hastalık, âdi zevkler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birinci unsuru Farsça,
ikincisi Arapça olan isim tamlamalarından
değildir?
Doğru Cevap: "E" nâr‐ı dûzah:دوزخ نار
Soru Açıklaması
13.
“Dûçâr – hânende – hevâ‐pîşe” kelimelerinin
Osmanlı dönemi alfabesiyle doğru yazılışları
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" دوچار –خواننده –ھوا پيشه
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi her iki unsuru Farsça
kelimelerden oluşan bir sıfat tamlamasıdır?
Doğru Cevap: "A" bend‐i bâlâ:باال بند
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir kelimenin sonuna
gelmek suretiyle yer ismi yapmaya yarayan
eklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" ‐dân:(دان(
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Farsça yapılı
miktar(azlık‐çokluk) zarflarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" rast:راست
Soru Açıklaması
17.
Farsça sayı isimleri Osmanlı Türkçesine kimi
zaman tek başına sayı olarak, kimi zaman ise
bazı kelimelerin içerisinde yer alarak
geçmiştir. Aşağıdaki kelimelerden
hangisi “dört ağaç parçası” anlamına geldiği
halde Türkçeleşerek farklı bir anlam
kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" çâr‐çûbe: چوبه چار
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Türkçesinde genellikle Arapça
kelimelerden oluşan Farsça yapılı sıfat
tamlamaları tercih edilmiştir. Bu tür
tamlamalarda kemiyet (tekil‐ikil‐çoğul) ile
keyfiyet (müzekkerlik‐müenneslik)
konusundaki uyuma dikkat edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
Doğru Cevap: "B" والدين محترم
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki Arap harflerinin hangisinin
transkripsiyon alfabesindeki karşılığı yanlış
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" ض :D d / Z z
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda verilen tamlamaların hangisinin
yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Umûr‐u selâse:ثلثه امور
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR