logo

1.
خیالمدن کچرکن شیمدی فکرم هرج و مرج اولدی .1
صالح الدین ایوبیلرك فاتحلرك یوردی

Yukarıdaki dizelerin günümüz harflerine
aktarımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hayâlimden geçerken şimdi fikrim herc ü merc oldu Salâhaddîn-i Eyyûbilerin Fâtihlerin yurdu
Soru Açıklaması
2.
و ب ل harflerinin ebced olarak karşılıkları
aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla doğru
olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 6, 2, 30
Soru Açıklaması
3.
Hakîkî Müslümanlar birbirine kardeş nazarıyla
bakarlar.” cümlesinin Osmanlı dönemi
alfabesiyle doğru yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" حقیقی مسلمانلر بربرینه قاردش نظریله باقارلر.
Soru Açıklaması
4.
Genellikle beyit halindeki tarihlerde görülür.
Tarihin bu çeşitten olduğu, beyit halindeyse,
birinci mısrada "sâde”, "hurûf-ı sâde”,
"mühmel”, "bî-nukat”, "gayr-i menkût” gibi
sözlerle belirtilir.
Yukarda tanımı verilen tarih çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Noktasız harflerle yapılan tarih
Soru Açıklaması
5.
Orhan Bey'in tahta çıkışı üzerine söylenen ve
h.726 yılına tekabül eden
Tahtı zeyn itdi Surûrî didi mühmel târih
Bârekallah cülûs eyledi Sultân Orhân
beyti, aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi ile
yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Katmerli tarih
Soru Açıklaması
6.
Pes (پس ,(Velî (ولی ,(Eğerçi (اگرچه (
bağlaçlarının anlamları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öyle ise, o halde / Fakat, ama / Her ne kadar.... Olsa da , ise de
Soru Açıklaması
7.
عثمانلیلرك طبایعي- عثمانلیلرك طبایعي ترك .7
نسلنك طبایعندن آیری دكلدر. عثمالیلر غایت
قوم ایدي. اسیا ی وسطاده قبیله جسور عسكر بر
حالنده یاشامغه قومشولري ایله حرب ایتمكه
آلیشمشلردي. قبیله رئیسنه اطاعت كوچوكلره
مرحمت عثمانلیلرك اك مهم اوصافندن ایدي.
عثمانلیلر غایت قناعتكار ایدي. قومشولري ایله
حربه دائما حاضر بولونورلردي.
Bu parçaya dayanılarak Osmanlılar hakkında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Osmanlılar Türk tabayiinden ayrı bir kavimdir.
Soru Açıklaması
8.
"Berg-i gül-i bâg-ı cennet: جنت باغ گل برگ
tamlamasının anlamı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Cennet bahçesinin gülünün yaprağı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ibarelerden hangisi günümüz
alfabesine doğru aktarılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" ثالثه امور :Umûr u selâse
Soru Açıklaması
10.
,(کوهسار) kûhsâr), سبزه زار) Sebzezâr
destgâh(دستگاه (kelimelerinde kullanılan
eklerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yer ismi yapan eklerdir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Arz-ı mevâdd, Dürr-i yetim, Ebniye-i târihiyye
tamlamalarının Osmanlı dönemi alfabesiyle
yazılışları hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" عرض مواد/ در یتیم/ ابنیۀ تاریخیه
Soru Açıklaması
12.
خ,ق, ظ harflerinin transkripsiyon
alfabesindeki karşılıkları aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" ẓ - ḳ - ḫ
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki eklerden hangisi kelimenin sonuna
geldiğinde iş ve meslek ismi yapan bir ek
değildir?
Doğru Cevap: "B" -kedeکده
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi birinci unsuru Arapça,
ikinci unsuru Farsça olan bir tamlamadır?
Doğru Cevap: "A" Nâr-ı dûzah
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen cümledeki boşluklara
sırasıyla gelecek olan ekler ve kelimeler
hangileridir?
Farsça sıfatlarda derecelenme iki şekilde
gerçekleşir. İlki .............dir. . Bu; "Bir
varlıktaki niteliğin başka bir varlık veya
varlıklara oranla daha çok, daha üstün, daha
az, daha düşük olduğunu gösterme
derecesidir.” Sıfatların sonuna ..............
getirilerek yapılır. İkinci aşama ise, .......... dir.
Sıfatların sonuna ............ getirilerek elde
edilir. Bu ek, sıfattaki niteliğin işlev
bakımından en üst düzeyde olduğuna işaret
etmektedir.
Doğru Cevap: "E" karşılaştırma derecesi, -ter, üstünleme/en üstünlük derecesi, -terîn
Soru Açıklaması
16.
عاشق , رحمان ,حاكمیت kelimeleri  aşağıdakilerden

hangisinde doğru transkribe edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" ḥâkimiyyet - Raḥmân - 'âşıḳ
Soru Açıklaması
17.
Müşârün ileyh, Hüsrân-ı mübîn ve nüfûs-ı
hâzıra ibarelerinin anlamları hangi şıkta
sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kendisine işaret olunan/ adı geçen, apaçık zarar, mevcut nüfus
Soru Açıklaması
18.
Farsça tamlamalarda, muzâf olan kelimenin
sonu "â” okunan elif (ا (ya da "û” okunan vâv
(و (ile bitiyorsa, kelimenin sonuna izâfet
kesresi yerine, bir (ى (getirilir. Buna yâ-yı
.denir) یاى اضافت) izâfet
Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde bu
kurala uymayan bir yazım vardır?
Doğru Cevap: "D" گل بوى :bûy-ı gül
Soru Açıklaması
19.
"(3) üç, (15) on beş ve (1000) sayılarının
Farsça karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Se: سه Pânzdeh:پانزده Hezâr:هزار
Soru Açıklaması
20.
“İstiklâl”, “ahlâk”, “hizmet” kelimelerinin
Osmanlı dönemi alfabesiyle doğru yazılışları
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" استقالل - اخالق - خدمت
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR