logo

1.
Bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır.
Bütün memeliler omurgalıdır.
O halde Bütün memeliler kırmızı kanlıdır.
Yukarıdaki kıyas önermelerinin formu bakımından nasıl
isimlendirilir?
Doğru Cevap: "D" İki öncülü de yüklemli olan Yüklemli bitişmeli kıyas
Soru Açıklaması
2.
Klasik Mantığın Günümüze kadar gelen Temel Kitabı kabul
edilen Organon’un konu sırasını doğru veren şık
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Terim-Önerme- Kıyas
Soru Açıklaması
3.
Klasik mantığın temel kitabı olan Aristoteles’in Organon
külliyatının İslam mantıkçılarındaki doğru yazılış sırası
hangisidir?

I-Kitabu'l-Burhan-Kitabu'l-Kıyas-Kitabu'l-İbare-Kitabu'l-
Mekulat

II-Kitabu'l-Mekulat-Kitabu'l-İbare- Kitabu-l-Kıyas- Kitabu'l-
Burhan

III-Kitabu'l-Kıyas Kitabu'l-Burhan- -Kitabu-l-İbare-Kitabu'l-
Mekulat

IV-Kitabu'l-Mekulat-Kitabu'l-Burhan-Kitabu-l-Kıyas-
Kitabu'l-İbare

V-Kitabu'l-İbare-Kitabu'l-Burhan-Kitabu-l-Kıyas- Kitabu'l-
Mekulat
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki hangi önerme ya da önermeler mantık
ilkelerinden üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesini gösterir?
I-Bir şey ya vardır ya yoktur.
II-Bir önerme, ya doğrudur ya da yanlıştır.
III- Bir hüküm, ya tasdik edilmiştir ya da tasdik
edilmemiştir.
IV-Bir hükümde yüklem özneye ya yüklenmiştir ya da
yüklenmemiştir.
V-Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin.
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
5.
“Mantığın en temelli kavramları; zorunluluk, kesinlik,
açıklık, doğruluk gibi, ruhsal olgu olan süreçlerin ilkel
tasvirleridir. Tümden gelmek, yargıda bulunmak,
özdeşleştirmek, ayırmak ve kavramak gibi mantığın temel
işlemleri ruhsal olgulara dayanır.
Mantık ilkelerinin kaynağı bakımından yukarıdaki görüşü
hangi akım ileri sürebilir?
Doğru Cevap: "C" Psikolojizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki önerme çiftlerinin ifade ettiği karşı olum
(tekabül) ilişkilerini doğru bir şekilde sıralayan şık
hangisidir?
I-Bütün mümkün varlıkların sebebi vardır.-Hiçbir mümkün
varlığın sebebi yoktur.
II- Bütün mümkün varlıkların sebebi vardır. -Bazı mümkün
varlıkların sebebi yoktur.
III- Bütün mümkün varlıkların sebebi vardır. – Bazı
mümkün varlıkların sebebi vardır.
Doğru Cevap: "A" Karşıt-Çelişik-Altık
Soru Açıklaması
7.
Bir doğrudan çıkarım olan tekabül ilişkisinden çelişiklik,
karşıtlık, altıklık ilişkisini sırasıyla veren önerme çiftleri
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bütün insanlar ölümlüdür.-Bazı insanlar ölümlü değildir. Bütün İnsanlar ölümlüdür.-Hiçbir insan ölümlü değildir. Bütün insanlar ölümlüdür.-Bazı insanlar ölümlüdür.
Soru Açıklaması
8.
I- Demir ısıtılınca genleşir.
Bakır ısıtılınca genleşir, Demir ısıtılınca şekil
değişitirmiştir;
O halde Bakır da ısıtılınca şekil değiştirir.
II- "Bütün metaller genleşir.
Bakır bir metaldir;
O halde Bakır da genleşir.
Yukarıdaki akıl yürütmelerinin türleri aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Temsil(Analoji)- Talil
Soru Açıklaması
9.
“Bazı mantarlar zehirlidir.” önermesinin çelişiğinin düz
döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir zehirli mantar değildir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütmenin görevleri
arasında sayılamaz?
I- Bir önermenin doğruluğunu başka bir önermenin ya da
önermelerin doğruluğuna bağlar.
II- Henüz bilinmeyen gerçeklerin zihinde açığa çıkmasını
sağlar.
III- Yeni bilgiler keşfettirerek bilgi alanımızı genişletir.
IV- Henüz yakîni olarak bilmediğimiz gerçekleri ispata
yarar.
V- Kavramları tanımlayarak anlamını açıklar.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir erdem olan adalet övgüye layıktır.
Bir erdem olan hikmet övgüye layıktır.
O halde bütün erdemler övgüye layıktır.
Bu akıl yürütme ne tür bir akıl yürütmedir?
Doğru Cevap: "C" Tümevarım
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki önerme çiftlerinden hangisi önermeler arası
ilişkilerden altıklığı gösterir?
Doğru Cevap: "C" Bütün mücevherler değerli taştır.-Bazı mücevherler değerli taştır.
Soru Açıklaması
13.
Akıl yürütme türlerinden birisi olarak kabul
edebileceğimiz mantıksal düşünme biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Analoji
Soru Açıklaması
14.
Yukarıdaki şekilde bulunan terimlerden kaplamsal ilişkiye
göre nasıl bir kıyas kurulur?
Doğru Cevap: "B" Bütün C’ler A’dır. Bütün A’lar B’dir. O halde Bütün C’ler B’dir.
Soru Açıklaması
15.
Kıyas kurallarını göz önüne alırsak hangi kıyas modu
geçersiz bir kıyastır?
Doğru Cevap: "E" OAA
Soru Açıklaması
16.
Kıyas kurallarını göz önüne alırsak hangi kıyas modu
geçerli bir kıyastır?
Doğru Cevap: "A" IEO
Soru Açıklaması
17.
Hangi önerme türü yakiniyatın bölümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hadsiyyat
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tasdik türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şüphe
Soru Açıklaması
19.
Öncülleri “vehmiyyat” denilen önermelerden yapılan beş
sanattan biri hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Safsata
Soru Açıklaması
20.
Her bileşik sonradan olmadır.(Büyük Öncül)
Bazı varlıklar bileşiktir.(Küçük Öncül)
O Halde.............................................
Yukarıdaki kıyas kaçıncı şekilden ve sonucu nedir?
Doğru Cevap: "E" Birinci Şekil-Bazı varlıklar sonradan olmadır.
Soru Açıklaması
logo

21.
Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur.
Her ne zaman oda aydınlık olursa gündüz olur değildir.
O halde.................................................................
Yukarıda iki bitişik şartlıdan oluşan kıyasın sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" O halde her ne zaman güneş doğarsa oda aydınlık olur değildir.
Soru Açıklaması
22.
II. Şekil: KO, BO, KB
İkinci şeklin yukarıdaki formu göz önüne alındığında,
aşağıdaki kıyaslardan hangisi ikinci şekilden geçerli bir
kıyastır?
Doğru Cevap: "D" Bütün çiçekler bitkidir. Hiçbir yürüyen bitki değildir. O halde hiçbir çiçek yürüyen değildir.
Soru Açıklaması
23.
Mantığın alanına giren zihinsel işlemleri hangi konu sırası
tümelden tikele, doğru biçimde vermektedir?
Doğru Cevap: "A" Düşünme-Akılyürütme-Dedüksiyon(Tümden gelim)- Kıyas
Soru Açıklaması
24.
Bir kimse, Düşünüyorum o halde varım,
diyerek bir kıyas yaparsa, ne tür bir kıyas yapmış
olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Matvi Kıyas
Soru Açıklaması
25.
Akıl yürütmelerimiz için hangi özellik çifti söz konusu
değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğruluk-Gerçeklik
Soru Açıklaması
26.
Gerçekten de kültür ve dil çevrelerinin farkları üstünde
onları birleştiren bazı düşünce kuralları vardır. Bunlar
zaman dışı kavramları, kategorileri ve kavram sınıfları
arasındaki bağlantıları kullanarak düşünceyi hazırlayan
soyut zihin kurallarıdır. Bunlar mantığı oluşturur.
Aşağıdaki hangi konu mantık alanına girmez?
Doğru Cevap: "C" Niceliksel Bağıntılar
Soru Açıklaması
27.
İslam’da mantık karşıtı düşüncelere karşı mantığı
savunan, Mantığı hem dini ilimlerin hem de akli ilimlerin
yegane metodu sayan, mantık bilmeyenin ilmine güven
olmaz diyen İslam mantıkçısı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gazzali
Soru Açıklaması
28.
Dini ilimlerde, özellikle kelam tartışmalarında ve fıkıhta
tanım ve delalet konularında İslam bilginlerinin
metotlarının esasını mantığın temel konuları
oluşturmuştur. Buna rağmen başlangıçta mantık karşıtı
bazı hareketler çıkmış, bir kısım, hadisçi ve kelamcı
alimler mantıkla uğraşmayı sakıncalı bulmuşlardır.
Bu karşı çıkışın onlara göre gerçek nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Mantık, tartışmalarda ileri sürülen delilleri çürütürken asıl dini inançları da çürütmüş sayılırdı.
Soru Açıklaması
29.
Klasik mantıkçılara göre mantık ilkeleri için hangi özellik
düşünülemez?
Doğru Cevap: "E" Mantık ilkelerinin gerçeklikte somut karşılığı vardır.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi-hangileri- mantık
ilkelerinden çelişmezlik ilkesini gösterir?
I- Bir şey kendisinden başka bir şey olamaz.
II- Bir şey hem var hem yok alamaz.
III- Vaki vakidir; gayr-ı vaki gayr-ı vakidir.
IV- Bir önerme, hem doğru hem yanlış olamaz.
V- Bir hüküm, hem tasdik edilmiş hem tekzib edilmiş
olamaz.
Doğru Cevap: "E" I-II-IV-V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR