logo

1.
"..., fıkıh usûlünü Kitab ve Sünnet gibi şer’î deliller
üzerinde değil de müctehidlerin daha önceki fetvâları
üzerinde uygulayarak yeni fer’î meseleler hakkında yeni
hükümlere ulaşma yöntemidir." İfadesinde boş bırakılan
yere uygun olan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahrîc
Soru Açıklaması
2.
İctihâdın hükmü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Usûlcüler, müctehidin bütün fıkıh konularını bilmeden herhangi bir konu hakkında istinbâtta bulunamayacağını ileri sürerler.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tesîsu’n-Nazar/Pezdevî
Soru Açıklaması
4.
Bakara Sûresi 286. ayette geçen

" ا
َ
ه
َ
ع
سْ
ُ
و
َّ
ِال
سً ا إ
ْ
ف
َ
فُ اّلل ه ُ ن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
ي
َ
ال "

ve Nisâ Sûresi 28. ayette geçen

"

ْ
م
ُ
َ نك
فَ ع
ِّ
ف
َ
خ
ُ
ن ي
َ
ُ اّلل ه ُ أ
يد
ِ
ر
ُ
ي "
ifadeleri İslam hukukunun hangi temel ilkesi ile doğrudan
ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Nefyu’l-Harac ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Şer‘î hükmün unsurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şer‘î hüküm, Şâr’i’in fıkhî, ahlakî ve itikâdi konulardaki iktidâî hitabıdır.
Soru Açıklaması
6.
Temyîz dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bu dönemdeki çocuğun zararına olan tasarruflarının geçerliliği kanunî temsilcisinin onayına bağlıdır.
Soru Açıklaması
7.
Vâcib-i muvassâ‘ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendisi eda edildiği gibi kendi cinsinden başka bir ibadetin yerine getirilmesine de imkân verecek kadar geniş bir vakte sahip olan vâcibdir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hürmet-i ârıza’ya örnektir?
Doğru Cevap: "E" Faiz içeren bir alım-satım akdinin haram olması
Soru Açıklaması
9.
“Sünnet, Kur’ân’da özet olarak verilen konuları
ayrıntılarıyla açıklar. Bunun en açık örnekleri ibadetlerle
ilgili konularda görülür. Örneğin Kur’ân ‘Namazı kılınız’
emriyle namazı farz kılmıştır. Ancak namazın vakitlerini,
rükünlerini, rekâtlarının sayısını belirtmemiştir. Hz.
Peygamber, fiilî sünneti ile bunları açıklamıştır.”
Yukarıda Sünnet’in işlevlerinden hangisi açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mücmeli beyân
Soru Açıklaması
10.
Örfün geçerlilik şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bir konuda yaygın bir örf olduğu halde akdin tarafları bunun aksini kararlaştırsalar örfe itibar edilmesi gerekmektedir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi istishâb ile ilgili yanlış bir
ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Aksine bir delil bulunmadıkça, bir eşyadan faydalanma ya da bir davranışta bulunmanın mendûb olduğuna hükmedilir.
Soru Açıklaması
12.
İlletinin bilinmesine imkan bulunmayan hükümler hangi
kavram ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Taabbudî hüküm
Soru Açıklaması
13.
Kıyâsın rükunları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İllet ile hüküm arasında her zaman bir münasebet bulunması gerekmemektedir.
Soru Açıklaması
14.
Tenkîhu’l-menât’ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hüküm için illet olmaya elverişli vasfı, hükümle ilgili bulunan diğer vasıflar arasından seçerek belirlemektir.
Soru Açıklaması
15.
İcmâ‘ sebebiyle istihsân, bir olay hakkında oluşmuş olan
icmâ‘ sebebiyle kıyâsı terk etmektir. Bu tür istihsânda,
İslam hukukçularının bir olayda o olayın benzerlerine
uygulanan genel kuralın aksine hüküm vermeleri ya da
insanların İslam hukukunda yerleşmiş olan genel bir
kurala aykırı davranmalarına ses çıkarmamaları söz
konusudur.
Aşağıdakilerden hangisi icmâ‘ ile istihsâna örnektir?
Doğru Cevap: "E" Istısnâ akdinin geçerli sayılması
Soru Açıklaması
16.
Manaya delâletinin açıklık ve kapalılığı açısından lafızlar
ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nass, mânâsına delâleti açık olan, te’vil ve tahsis ihtimali bulunmayan lafızdır.
Soru Açıklaması
17.
“Beyânın hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde açık olması
durumunda ... lafız ... lafza; beyânın hiç boşluk
bırakmayacak şekilde tam olmaması durumunda ise ...
lafız ... lafza dönüşür.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere uygun olan
kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mücmel-Müfesser-Mücmel-Müşkil
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân-ı Kerîm’de: “Onlardan birisi veya her ikisi senin
yanında yaşlılık çağına ulaşırsa, onlara ‘öf!’ bile deme,
onları azarlama, onlara tatlı söz söyle ve alçakgönüllülük
kanadını ger ve ‘Rabbim, küçükken beni nasıl
yetiştirdilerse sen de onlara merhamet et’ de.” (17. İsrâ,
23-24.) buyurulmaktadır. Bu âyetin ibâresinden çocuğun,
ana-babasına “öf!” demesinin haram kılındığını kolayca
anlarız. Ayrıca ana babaya “öf!” demenin haram olduğu
hükmünden, onlara sövmek, vurmak gibi daha ağır
hakaret sayılan ve eziyet veren davranışların da haram
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuca
aşağıdakilerden hangisi sayesinde ulaşılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Nassın delâleti
Soru Açıklaması
19.
İctihâdın delil olduğunu kabul eden âlimler, ictihâd
yapmanın hem dinen hem de aklen caiz olduğu
kanaatindedirler. Aşağıdakilerden hangisi ictihâdın delil
olduğunu kabul eden âlimlerin görüşlerini ispat için
getirdikleri delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kitab ve Sünnet’te yer alan nasslar, ayrıca hiçbir şeye ihtiyaç duyulmaksızın her şeye cevap verecek şer‘î hükümleri ihtiva etmektedirler.
Soru Açıklaması
20.
Hükmü Kur’ân’da veya sahih Sünnet’te açıkça
belirtilmeyen bir meseleyi ümmetin yararını sağlayan
temel ilkeler doğrultusunda çözüme kavuşturmayı ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Istıslâhî ictihâd
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi zarûriyyâtın korunması ile
ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Evliliğin helâl, zinânın haram kılınmış olması
Soru Açıklaması
22.
İctihâd ve taklîd ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İslâm hukukunda bir mezhebe bağlanmanın hükmü, herkes ictihâd yapamayacağından mendûbtur.
Soru Açıklaması
23.
Taklîd döneminde görülen bir olgu olan ihtisâr ile
aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kaynak eserlerin özetlenmesi
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "A" İlk defa Ebû Hanîfe tarafından ortaya konmuştur.
Soru Açıklaması
Fıkıh usulü eserlerinin yazılmasında uygulanan fukahâ
metodu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
25.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da geçen mutlak bir
ifadenin Sünnet ile takyîd edilmesine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet’te vasiyetin geriye bırakılan malın üçte birini geçemeyeceğinin bildirilmesi
Soru Açıklaması
26.
Ahkâm hadislerinin fıkıh bâblarına göre düzenlendiği
kitapların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sünen
Soru Açıklaması
27.
Fâsid örf kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân ve Sünnete aykırı olan örf.
Soru Açıklaması
28.
Mahkûm bih’in kısımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Allah hakkına yönelik ihlalin kul hakkına yönelik ihlalden daha baskın olduğu suçlarda suç faili ile suç mağduru anlaşma yoluna gidebilir.
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet
ârızalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Cehl
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi vadi‘î hükmün kısımlarından
sebeb ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Hırsızlık fiilini işleyen kimsenin ceza olarak elinin kesileceğinin ifade edilmesi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR