logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel
ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kesretu’t-tekâlîf ilkesi
Soru Açıklaması
2.
Fıkıh usulü ilminin yazılmasında uygulanan yöntemler ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Mütekellimîn metoduna göre yazılan eserler, ferî hükümlerin elde edilişine yön vermek üzere bir usûl ortaya koymaya çalışır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefiyye Metodu’na göre
yazılmış eserlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" El-Mahsûl
Soru Açıklaması
4.
Azimet ve ruhsat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ruhsat, vâcibi terk etmeyi meşru kılsa da mükellefin azîmete göre hareket etmesi daha iyidir.
Soru Açıklaması
5.
Sünnet, Kur’ân’da yer alan mücmel ifadeleri beyan eder.
Hadislerde yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi bu
türden beyâna örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in namazın kılınışı konusunda kendisinin takip edilmesini emretmesi.
Soru Açıklaması
6.
“Her biri, ayrı bir vaz’ ile olmak üzere, birden fazla
manaya sahip olan lafızdır” şeklindeki tanım
aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Müşterek
Soru Açıklaması
7.
Şer‘î hükmün unsurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mahkûm aleyhin sorumlu tutulabilmesi için vücûb ehliyetine sahibi olması yeterlidir.
Soru Açıklaması
8.
Usûl âlimleri, insan hayatını tam ya da nâkıs ehliyete
sahip olmaları bakımından dört döneme ayırmaktadırlar.
Bu dönemlerden biri olan temyiz dönemine ilişkin olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu dönemde çocuk, yeterli aklî seviyeye ulaşmadığından, vücûb ehliyetine sahip değildir.
Soru Açıklaması
9.
Ehliyet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Edâ ehliyetine sahip olan kişi, dinî ve hukukî sorumluluklarını bizzat yerine getirebilmektedir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet ârızaları ile
ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin itikâdî konularda şaka ile konuşması dini hafife almak olarak görülmüş ve kişinin dinden bile çıkabileceğine hükmedilmiştir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi vad‘î hukmlerle ilgili bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Sebebi oluşunca hüküm de oluşur.
Soru Açıklaması
12.
İcmâ‘ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İcmâ‘, Hz. Peygamber döneminde İslâm Hukuku’nun en önemli kaynakları arasında yer almıştır.
Soru Açıklaması
13.
“Şer‘an yasak olan bir sonuca yol açması sebebiyle aslında
caiz olan fiillerin yasaklanması.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine
aittir?
Doğru Cevap: "B" Sedd-i zerâi
Soru Açıklaması
14.
“Aksine bir delil bulunmadıkça, bir eşyadan faydalanma
ya da bir davranışta bulunmanın câiz olduğuna
hükmedilir” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İstishâb
Soru Açıklaması
15.
Örf ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kur’an’a aykırı olan bir örf, bazı rivayetlerle uygunluk göstermesi halinde kullanım yaygınlığı da dikkate alınarak delil sayılır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi nass sebebiyle istihsâna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Oruçlu iken unutarak bir şey yiyip içmenin orucu bozmaması
Soru Açıklaması
17.
Vakıf sözleşmesi, alım-satım sözleşmesine kıyâs edilecek
olursa irtifak hakları, vakfiyede belirtilmediği takdirde,
vakıf kapsamına girmez. Kira sözleşmesine kıyâs edilirse,
irtifak hakları vakfiyede belirtilmemiş olsa bile vakıf
kapsamına dâhil sayılacaktır.
Vakıf sözleşmesinin alım-satım sözleşmesine değil de kira
sözleşmesine kıyâs edilerek irtifak haklarının vakıf
kapsamına dahil edilmesi aşağıdaki istihsân türlerinden
hangisine verilen bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı kıyâs sebebiyle istihsân
Soru Açıklaması
18.
Maslahat-ı mürsele ile Kıyâs’a ilişkin aşağıdaki verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Maslahat-ı mürsele ile verilen hükmün benzeri Kur’ân, Sünnet veya İcmâ’da yer alırken, Kıyâsta böyle bir durum söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
19.
Tahrîcu’l-menât’ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hükmün nasslarda yer almayan ve icmâ‘ yoluyla da belirtilmemiş olan illet olmaya elverişli bulunan vasfını tespit etmek
Soru Açıklaması
20.
“Hz. Peygamber, Ramazan’da oruç tutarken karısıyla
cinsel ilişkiye giren bir bedeviye kefaret olarak iki ay oruç
tutmasını emretmiştir. Fakîhler, bu keffaretin illetini,
oruçlu iken kasten orucu bozmak olarak tespit
etmişlerdir.”
Fakihlerin bu illeti belirlemede kullandıkları yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
Doğru Cevap: "A" Tenkîhu’l-menât
Soru Açıklaması
logo

21.
İctihâdın çeşitleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslâm hukukçuları müctehidin tespit ettiği ortak illetlere dayanarak, kıyâs yapmak suretiyle hüküm çıkarması şeklinde gerçekleştirilen ictihâdın câiz olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır.
Soru Açıklaması
22.
“Lafzın, zâhir olan manasından alınıp bir delile dayanarak
zâhir olmayan başka bir manaya çekilmesine ....., başka
bir manaya çekilmiş bu lafza da ..... denir.”
Cümlede boş bırakılan yerlere uygun olan ifadeler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Te’vîl/Muevvel
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki yargılardan hangisi ‘lafızların manaya
delâletinin açıklığı veya kapalılığı’ konusu ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Hakîkî anlam sabit ise mecâz anlam tercih edilmez.
Soru Açıklaması
24.
İslâm Hukukçuları tarafından mefhûm-i muvafakât,
delâleti evlâ, celî kıyâs olarak da isimlendirilen delâlet
türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nassın Delâleti
Soru Açıklaması
25.
Mefhûm-i muhâlefet türleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mefhûm-i sebeb, hükmü belirli bir sınır ile kayıtlanmış olan nassın, bu sınırdan sonra artık o hükmün geçerli olmadığına delâlet etmesi demektir.
Soru Açıklaması
26.
Nesih ve tahsîs, bazı durumlarda birbirine benzeyebilir.
Nesih ve tahsis arasındaki farklarla olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tahsis, ancak Hz. Peygamber’in zamanında mümkündür. Nesih ise Hz. Peygamber’den sonra da olabilir.
Soru Açıklaması
27.
Mânâya Delâletinin Şekli Bakımından Lafızlar Başlığı
altında incelenen lafızların delaletlerinin zayıftan
kuvvetliye doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İktidânın delâleti – Nassın delâleti – İşâretin delâleti – İbârenin delâleti
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ictihâdın karşıtı olarak
kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Taklîd
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi hâciyyat kapsamında yer
almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Müzaraa, müsâkat, selem, icâre gibi hukukî sözleşmelerin mübah olması.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin ictihâdın delil olduğunu
ispat için getirdikleri delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur’an’da dinin tamamlanmış olduğunun açıkça bildirilmiş olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR