logo

1.
İkrâh birçok durumda, mükellefe kolaylık sağlayan, ondan
sıkıntıyı kaldıran hafifletici sebeplerden biri olarak kabul
edilmektedir. İkraha ilişkin olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tam ikrâh altındaki kişi zarûret halinde de olsa, Allah’ı inkarı gerektirecek bir şey söyleme ruhsatına sahip değildir.
Soru Açıklaması
2.
Maslahat-ı Mürsele ile Kıyâs’a ilişkin aşağıdaki verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kıyâs ile verilen hükmün de maslahat-ı mürsele ile verilen hükmün de bir benzeri, Kitâb, Sünnet veya İcmâ‘da yer almaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Manaya Delâleti Açık Olan
Lafızlar” başlığı altında ele alınan lafız türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Muhkem
Soru Açıklaması
4.
Müşkil lafız ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Kendisi ile kastedilen mananın ancak onu kuşatan karine ve emareler üzerinde incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabildiği lafızdır.
Soru Açıklaması
5.
Manaya Delâletinin Şekli Bakımından Lafızlar Başlığı
altında incelenen lafızların delaletlerinin kuvvetliden
zayıfa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbârenin delâleti – İşaretin delâleti – Nassın delâleti – İktidânın delâleti
Soru Açıklaması
6.
Nesih ile tahsis, bazı durumlarda birbirine benzeyebilir.
Nesih ve tahsis kavramlarına ilişkin olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tahsis, ancak Kitâb ve Sünnet ile gerçekleşebilirken, nesih, Kitâb ve Sünnet ile gerçekleşebileceği gibi, bunların dışındaki delillerle de gerçekleşebilir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun temel
ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sorumlulukların Çokluğu İlkesi
Soru Açıklaması
8.
"Şekk ile yakîn zâil olmaz” genel kuralı hangi delil ile
ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" İstishâb
Soru Açıklaması
9.
"Kişinin kendi malı üzerinde istediği gibi tasarrufta
bulunabilmesi için buluğa ermiş olması gerekir”
ifadesinde buluğa ermek vad'î hükmün hangi kısmına
girmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mükellefin gücü dâhilinde olmayan şart
Soru Açıklaması
10.
Vâcib-i mudayyakın tanımı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yerine getirilmesi için belirlenen vakit, sadece bu vâcibin yerine getirilmesine imkan veren, aynı cinsten başka bir ibadetin yerine getirilmesine imkan vermeyen vâciptir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Kıyâsın rükunları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İlletin kişilere, durumlara ve çevreye göre farklılık göstermemesi, münasebettir.
Soru Açıklaması
12.
Mütekellimîn yönteminde usûl kuralları herhangi bir
mezhep imamının görüşünden bağımsız olarak mantık
ilkelerine göre tesis edilmiş ve aklî istidlâli esas olarak
alan bir yol izlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi
mütekellimin yöntemiyle yazılan fıkıh usulü eserlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Takvîmu‟l-Edille
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hurmet-i zâtiyeye örnektir?
Doğru Cevap: "A" Ölmüş hayvan eti yemek
Soru Açıklaması
14.
Sünnetin Kur’ân’da özet olarak verilen konuları
açıklaması, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Mücmeli beyân
Soru Açıklaması
15.
İcmâ‘ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber dönemindeki icmâ‘ın kesin delil olduğunda ihtilaf bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ictihâdın şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet’in tamamını bilmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi zaruriyyat kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Şarap satmanın yasaklanması
Soru Açıklaması
18.
Kıyâs ile sabit olan bir hükmün üzerine başka bir
meselenin de kıyâs yapılabileceği görüşünde olan İslâm
hukuku mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâlikî
Soru Açıklaması
19.
Taklîd döneminin sebepleri arasında gösterilen “ihtisâr”
hareketi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak eserlerin özetlenmesi
Soru Açıklaması
20.
İctihâdın delil olduğunu kabul eden âlimler, ictihâd
yapmanın hem dinen hem de aklen caiz olduğu
kanaatindedirler. Aşağıdakilerden hangisi İctihâdın delil
olduğunu kabul eden âlimlerin, görüşlerini ispat için
getirdikleri delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitab ve Sünnet‟te yer alan nasslar, içerdikleri genel manalarıyla, re‟y, kıyâs vb. hiçbir şeye ihtiyaç duyulmaksızın insanların gereksinimi olan her şeye cevap verecek Şer‘î Hükümleri ihtiva etmektedirler.
Soru Açıklaması
logo

21.
Kişinin, mal varlığı üzerindeki tasarruf hakkının
kısıtlanması anlamına gelen hacr ehliyete ârız olan
hallerden hangisinde gündeme gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Sefeh
Soru Açıklaması
22.
Şâri'in hükmünü açıklamadığı yani geçerli ya da geçersiz
olduğunu belirtmediği, kendisine kıyâs yapılabilecek bir
nass ya da icmâ ile sabit olan bir hükmün bulunmadığı
durumlarda söz konusu olmaktadır.
Müctehid, karşılaştığı bir olayda, bu iki şartı taşıyan bir
faydanın bulunduğunu tespit ettiği takdirde," ... " bir delil
olarak kabul ederek, bu yönde bir hüküm verebilecektir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygundur?
Doğru Cevap: "C" Maslahat-ı Mürsele
Soru Açıklaması
23.
Fıkıh Usûlünü, şerîa‘tın maksatlarını esas alarak ortaya
koyan yöntemde, geçmiş usûlcülerin yaptığı gibi usûl
kurallarını belirli baplar ve başlıklar altında sunulmamış,
Fıkıh Usûlünün şeriatın amaçları açısından sunulması
hedeflenmiştir. Bu yöntemle yazılan meşhur eser ve
yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" “Unvânu’t-Ta‘rif bi Esrâri’t-Teklîf”i, (bir diğer adıyla “el- Muvafekât”), Ebû İshâk İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtibî el- Mâlikî (ö. 790 h./1388 m.)
Soru Açıklaması
24.
İnsanların kanun önünde eşitliği ilkesi İslam hukukunun
temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Adaletin gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi “Kul Hakkının Fazla
(Gâlip) Olduğu Fiiller/Hükümler” başlığı altında
incelenmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kasten adam öldürene uygulanan kısâs cezası
Soru Açıklaması
26.
Usûl âlimleri, insan hayatını, tam ya da nâkıs ehliyete
sahip olmaları bakımından dört döneme ayırmaktadırlar.
Bu dönemlerden biri olan temyiz dönemine ilişkin olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu dönemde çocuk mükellef kabul edilmediğinden, birinin malına zarar verirse, bu zarar çocuğun malından tazmin edilmez.
Soru Açıklaması
27.
Ehliyete ârız olan haller, semâvî ârızalar ve mükteseb
ârızalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi semâvî arızalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hata / Yanılma
Soru Açıklaması
28.
Şâfiîler, haber-i vâhidin senedinin muttasıl olmasını
isterler. Buna karşın Şâfiîler, aşağıdaki tâbiîn âlimlerinden
hangisinin rivayet ettiği hadisle, muttasıl olmasa dahi
amel etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Said b. El- Müseyyib
Soru Açıklaması
29.
İslam Hukukçuları, fıkhî hükümlerin belirlenmesi sırasında
örfün dikkate alınabilmesi için bazı şartlar öne
sürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Dikkate alınacak örfün muteber olduğuna ilişkin, Kur’ân veya sünnette ilgili bir nass bulunmalıdır.
Soru Açıklaması
30.
Hüküm çıkarırken, sedd-i zerâi„ esasını en geniş şekliyle
yorumlayarak uygulayan İslâm hukuku mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mâlikî mezhebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

YANLIŞ SORU BİLDİR